large-10Vlastne ma ešte ne­poz­náš, pán ne­známy. A ak ma už aj po­znáš, ver, že ne­vieš aká som v sku­toč­nosti. Ne­poz­náš ešte tú ra­dosť, keď mi pri­ne­sieš ky­ticu kve­tov. Ne­poz­náš ešte to, že ne­us­tále pre­pí­nam pes­ničky. Ne­poz­náš ešte to, že strá­vim pol dňa pri skrini, pre­tože si ne­mám čo ob­liecť ale ani ešte ne­poz­náš to, kedy som ob­le­čená do tep­lá­kov s tým, že ideme na hory. Ne­poz­náš moje ci­tové vý­kyvy a ná­lady. Ne­poz­náš moje spon­tánne ná­pady typu: „Poďme sto­po­vať“, no za­ru­ču­jem ti, že to bude sranda!

Nez­ľakni sa, ak ti po­viem, že chcem ísť na trip po Slo­ven­sku s ka­ma­rát­kou. Vrá­tim sa ti! Pro­sím, ne­buď na­štvaný, ak ti po­viem, že chcem ísť do inej re­štau­rá­cie, akú si vy­bral ty. Pro­sím, po­chop to, že síce ne­mám rada ci­ga­rety, ale sem tam si za­faj­čím pri zvlášt­nej prí­le­ži­tosti. Stále však ne­poz­náš moje ve­čery pri dob­rom ka­kau a knižke v ruke. Pôj­deme sa však aj za­bá­vať, pre­tan­co­vať noc a prí­deme o pia­tej ráno. Ne­od­cu­dzuj pro­sím môj vkus na hudbu. Ja jed­no­du­cho Lanu zbož­ňu­jem.

Ne­zná­šam ho­rory, ale na Ame­ri­can Hor­ror Story si ne­dám do­pus­tiť. Pro­sím, re­špek­tuj moje ti­cho. Na­po­vie ti všetky od­po­vede. Ne­ču­duj sa, ak uvi­díš, koľko času trá­vim so svo­jou mi­lu­jú­cou ro­di­nou. Ve­rím, že sa ti moja ro­dina bude pá­čiť, pre­tože ja ich zbož­ňu­jem. Ešte ne­vieš o tom, že ne­zme­níš môj sen mať farmu na zá­chranu zvie­rat a tak isto ani ne­vieš o tom, že som no­vo­dobá fe­mi­nis­tka. Ne­poz­náš ešte moje slzy pri mo­jich ob­ľú­be­ných fil­moch. large-11Ta­kisto ne­vieš, že som len vo fáze uče­nia sa va­riť. Nie je to ešte nič pre­vratné, no jed­ného dňa bu­dem skvelá ku­chárka.

Ne­poz­náš ani moje plány do bu­dúcna, no ver, že sú veľmi zau­jí­mavé. Po­chop pro­sím, že s mo­jou skve­lou ka­ma­rát­kou som na­ozaj často. Ne­div sa pro­sím, ak prí­dem na druhý deň ostri­haná na krátko. Ne­poz­náš ma ešte, ale mňa tvoje pe­niaze na­ozaj ne­budú zau­jí­mať. Ob­čas viem byť riadne se­becká i ne­tr­pez­livá, ale ver mi pro­sím, som dobrý člo­vek. Ne­div sa, ak celý deň strá­vim v ne­moc­nici na on­ko­ló­gii s de­tič­kami. Pro­sím, re­špek­tuj moje pre­chádzky, kde uva­žu­jem nad všet­kým. Ne­hanbi sa za mňa, keď mi ob­čas pre­pne a ja prí­dem ne­zvy­čajne ob­le­čená.

A mi­mo­cho­dom, dú­fam, že ti ne­vadí, že ne­pi­jem. Ne­od­cu­dzuj ma, ak ti ob­čas povilarge-12em ne­jaké kle­bety. Inak, už som ti ho­vo­rila, že Pa­ríž je vždy dobrý ná­pad? Ne­po­ze­raj sa na mňa s údi­vom, ak ti po­viem, že sa smrti ne­bo­jím. Viem byť aj riadne pe­si­mis­tická, no viem ťa aj pre­sved­čiť, že bu­deme ne­smierne šťastní.

Viem veľmi dobre vy­jed­ná­vať a ci­tovo vy­die­rať ako správna žena. Av­šak všetko s lás­kou =). Ešte to ne­vieš, ale zbož­ňu­jem ak ma spon­tánne ob­jí­meš od­zadu. Dú­fam, že si zvyk­neš na to, že ne­rie­šim moc svoju váhu a viem si dať na ve­čeru chipsy s co­lou. Viem aj kla­mať, ne­zná­šam na sebe túto chybu, na­ozaj sa sna­žím to zme­niť! Ne­poz­náš ešte to, že do­ká­žem celý ve­čer pre­le­žať pri sta­rých kla­sic­kých fil­moch s Aud­rey Hep­burn a rozp­lý­vať sa nad ňou.

Ešte ne­poz­náš moju zlosť, ak vi­dím, že je nie­kde ne­spra­vod­li­vosť. Pro­sím, re­špek­tuj, že chcem po­má­hať bez­do­mov­com a pros­ti­tút­kam. Ne­poz­náš ma ešte tak dobre, aby si ve­del, že ma ni­kdy ne­buď pri­veľmi rýchlo. Vtedy viem byť na­ozaj od­porná. Viem ísť s te­bou aj na vý­chod Slnka, ale ne­sľu­bu­jem ti to na­isto. Ne­poz­náš ešte to, že ráno mi robí deň. Ne­vší­maj si pro­sím to, ak si kú­pim nové lo­dičky a na druhý deň ich dám na cha­ritu, pre­tože sa cí­tim prí­liš ma­te­riálna. A aby som ne­za­budla, ho­ci­kedy ma po­boz­kaj tre­bárs i na čelo. Mám to rada. Dú­fam, že ti ne­vadí, že každý ve­čer za­pa­ľu­jem sviečku a spím pri ma­lej lam­pičke. Chváľ ma pro­sím, na­ozaj to po­tre­bu­jem po­čuť, aj keď ho­vo­rím, že nie. Ne­poz­náš ešte moje malé se­ba­ve­do­mie, ktoré nie­kedy vie byť na­ozaj prí­šerne kruté na moju osobu. Pro­sím, ne­hne­vaj sa na mňa, keď ti nie­kedy na­pí­šem, že chcem byť sama. Nie je to kvôli tebe. Ale kvôli mne. Ne­poz­náš ma ešte v tom, že si za­kla­dám na fot­kách. Takže dú­fam, že sa rád fo­tíš. Ne­poz­náš ešte moju lásku. Ale ver, že som na ňu pri­pra­vená. Ne­poz­náš ešte to, ako veľmi ťa bu­dem mi­lo­vať, ale ver mi, že si to bu­deš uží­vať a bu­deš sa cí­tiť šťastne. Ne­poz­náš ešte našu lásku, no bude vý­ni­močná. Na­ozaj.

large-13

pho­tos: we­he­ar­tit.com, co­ver photo: wall­pa­pershd.com

Komentáre