Krásna a am­bi­ci­ózna Slo­venka, ktorá tvrdí, že nič nie je ne­možné. Da­jana Rod­ri­guez prišla na trh so svo­jimi je­di­neč­nými vy­ší­va­nými kús­kami pred 3 rokmi, kedy ob­chody ne­boli ešte plné vy­ší­va­ných ka­be­liek. My sa te­šíme zo ši­kov­ných Slo­ve­niek, ktoré nás in­špi­rujú a preto sme ne­vá­hali Da­janu vy­spo­ve­dať, z čoho vzni­kol tento milý a zau­jí­mavý roz­ho­vor.  

Ahoj Da­jana, vieme, že si ši­kovná žena, ktorá sa ve­nuje vý­robe ka­be­liek, no ako by si sa opí­sala ty?

Ahoj. Som mladá baba, ktorá sa roz­hodla pl­niť si sny. Mi­lu­jem módu, psy, ces­to­va­nie a slad­kosti. Som am­bi­ci­ózna, ex­tro­vertná osoba, ktorá väč­ši­nou ne­robí veci tak, ako je zvy­kom, ale všetko po svo­jom. Asi tak by som to zhr­nula.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: ins­ta­gram.com/da­ja­na­rod­ri­guez

Aké boli tvoje za­čiatky? Za­čí­nala si ako sa­mouk alebo ťa nie­kto vie­dol?

Po­ve­dala by som, že aj aj. Šiť som sa na­učila sama, pre­tože som si chcela ušiť šaty na ples, keď som mala 16 ro­kov a do sveta ka­be­liek ma pri­viedla moja ma­mina, ktorá zas ve­dela niečo o koži a stri­hoch. Ka­belky sme si naj­skôr na­vrho­vali a šili pre seba, až ne­skôr sa z ko­níčka stala firma. Môj ta­tino mal dielňu, kde ke­dysi vy­rá­bal ko­žené bundy, takže pries­tor som mala a mohla som sa či­niť.

Ako by si opí­sala svoje ka­belky? Čím sú vý­ni­močné?

Moje ka­belky sú vý­ni­močné tým, že sú z pr­vo­tried­nych ma­te­riá­lov, sú vy­ší­vané je­di­neč­nými
vý­šiv­kami, ktoré sama na­vrhu­jem a hlavne sú celé vy­ro­bené na Slo­ven­sku. Po­u­ží­vame na­ozaj
vy­so­ko­kva­litné ma­te­riály, kto­rými mô­žeme kon­ku­ro­vať sve­to­vým znač­kám. Ako ce­lok ro­bíme niečo, čo nie je tuc­tové a je iné, než po­nú­kajú iné značky, či už tu doma alebo vo svete. Od­li­šu­jeme sa kva­li­tou v po­rov­naní s ce­nou a tak­tiež aj s fi­lo­zo­fiou značky a prí­stu­pom ku zá­kaz­ní­kom. Čo sa sa­mot­ných ka­be­liek týka, tak máme ka­belky aj kla­sické, aj li­mi­to­vané alebo aj úplne špe­ciálne.

Čo to zna­mená kla­sické, li­mi­to­vané alebo úplne špe­ciálne?

To zna­mená, že sú ka­belky, ktoré sú v po­nuke ne­us­tále a po­čet ku­sov ob­me­dzený nie je. Sú aj také, ktoré sú je­di­neč­nej­šie a chceme im po­ne­chať ex­klu­zi­vitu. Na­prí­klad ko­lek­cia Srdce Európy je li­mi­to­vaná na 500 ku­sov z kaž­dého vý­robku. Keď sa tento po­čet na­plní, už ne­bude možné si ich ob­jed­nať. Tak­tiež máme aj rôzne se­zónne ma­te­riály, ktoré nám prídu len v ob­me­dze­nom po­čte a tak aj po­čet z nich vy­ro­be­ných ka­be­liek je ob­me­dzený. Ta­káto práca ma na­ozaj baví, je to veľmi kre­a­tívne a zá­kaz­níčky sú spo­kojné tiež, pre­tože im pri­ná­šam ne­us­tále niečo nové a ori­gi­nálne.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: ins­ta­gram.com/da­ja­na­rod­ri­guez

Kde čer­páš in­špi­rá­ciu pri tvorbe ka­be­liek? Sle­du­ješ módne trendy, di­zaj­né­rov alebo be­rieš in­špi­rá­ciu zo za­hra­ni­čia?

In­špi­rá­cia ma ne­us­tále ob­klo­puje. Ja ju špe­ciálne ne­hľa­dám. Ono to pri­chá­dza samo. Úplne stačí, že idem nie­kde na do­vo­lenku, do ga­lé­rie, či len tak ve­čer von a už som plná ná­pa­dov. Po­tom buď hneď tvo­rím alebo si danú tému na­štu­du­jem hl­b­šie, ako na­prí­klad pri slo­ven­skom Folk­lóre.

Ne­sle­du­jem skoro nič, ne­mám na to vô­bec čas. Ale dnes je taká doba, že ono si to cestu ku mne aj tak nájde. Som ak­tívna na ins­ta­grame a tam keď si lis­tu­jem, vždy niečo zo sve­to­vej módy uvi­dím. No ne­hľa­dám tam cie­lene in­špi­rá­ciu, za­tiaľ mám dosť vlast­ných ná­pa­dov. Mňa in­špi­rujú moje vlastné po­treby a po­treby mo­jich zá­kaz­ní­čok. My sme prišli na trh s vý­šiv­kami už pred 2-3 rokmi, keď ešte v ob­cho­doch skoro nič vy­ší­vané ne­bolo. Po­sledný rok sú ob­chody za­pla­vené vy­ší­va­nou mó­dou. My sme to trošku pred­behli.

Prečo práve ka­belky? Čím ťa zau­jali na­toľko, že si sa roz­hodla pre ich vý­robu?

Bol to taký pri­ro­dzený vý­voj. Vždy ma zau­jí­mala móda a pre nás ženy sú ka­belky na­ozaj top do­pl­nok. Ja sama som jednu na za­čiatku po­tre­bo­vala, tak sme ju s ma­mi­nou ušili. Po­tom sa to ne­jak samé roz­behlo. 🙂

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: ins­ta­gram.com/da­ja­na­rod­ri­guez

Čo všetko ob­náša vý­roba jed­ného kúsku? Koľko ľudí ok­rem teba sa na ich vý­robe po­dieľa?

Vý­roba jed­ného kusu toho ob­náša omnoho viac, než si kto­koľ­vek ne­zain­te­re­so­vaný do­káže pred­sta­viť. Mňa samú to prek­va­pilo. Keď člo­vek vidí ne­jaký vý­ro­bok v ob­chode, pri­padá mu to veľmi jed­no­du­ché. No je za tým na­ozaj veľa ľudí a práce. Od ná­vrhu, cez zhá­ňa­nia kože, ko­vové kom­po­nenty, nite až po vý­stuhy, ná­stroje, pries­tory, stroje, ba­le­nia až po úč­tov­níc­tvo, po­vo­le­nia či mar­ke­ting. Keby som mala vy­me­no­vať úplne všetko, bol by to na­ozaj dlhý zo­znam. Ok­rem mňa sú tu preto ďalší mi­ni­málne 15 ľu­dia, ktorí sa po­die­ľajú na ce­lom chode na­šej firmy a značky.

Keďže sa ve­nu­ješ vý­robe ka­be­liek, mô­žeš o sebe po­ve­dať, že si ná­kupná ma­niačka na ka­belky, alebo no­síš len tie, ktoré si vy­ro­bila ty?

No­sím len tie naše. Ako by to bolo, keby som ich ja ne­no­sila ? 🙂 Sama ich na­vrhu­jem, sú presne také, aké sa mne pá­čia. Mám tú vý­hodu, že ne­mu­sím ni­kde hľa­dať. Často si zá­kaz­níci mys­lia, že ich mám preto mi­ni­málne 100, no nie je to pravda. Na mňa akosi ne­zos­táva čas a tak si novú do­pra­jem iba nie­kedy. Pred­nosť majú zá­kaz­níci a tí nás ne­us­tále za­pla­vujú ob­jed­náv­kami. Ja mám z toho aj tak naj­väč­šiu ra­dosť, keď vi­dím naše ka­belky v uli­ciach na na­šich zá­kaz­níč­kach.

Opíš nám pro­ces vý­roby jed­nej ka­belky. Čo všetko ok­rem ta­lentu a ná­padu na to po­tre­bu­ješ a ako dlho ti trvá jej vý­roba od po­čia­toč­ného ná­vrhu až po jej ko­nečnú ver­ziu pri­pra­venú pre zá­kaz­níka?

Skú­sim tak struč­nej­šie, pre­tože je to na­ozaj dlhý pro­ces. Ná­pad je to prvé. Po­tom pri­chá­dza vý­roba strihu, skú­ša­nie strihu. Ak je aj vý­šivka, tak kres­le­nie, prog­ra­mo­va­nie. Keď je všetko vy­skú­šané a sedí to, po­tom sa už robí pre­dajný kus. Vy­strihnú sa diely, pod­šívka, vý­stuhy, vy­šíva sa ak je vý­šivka, ka­belka sa po­stupne zo­šíva, na­ko­niec sa kon­tro­luje, fotí, balí, po­siela zá­kaz­ní­kovi alebo na pre­dajňu. Toto je asi naj­jed­no­duch­šie zhr­nutý po­stup.

Čo sa času týka, nedá sa po­ve­dať koľko to trvá. Každý mo­del si vy­ža­duje iný čas. Tak­tiež zá­leží, či ide o prvý kus alebo už sa vy­rába sé­ri­ovo. Sú jed­no­du­ché ka­belky, ktoré sa vy­rá­bajú od za­čiatku po ko­niec cca 2-3 ho­diny, no sú aj také, kto­rých vý­robný pro­ces trvá aj viac ako 8 ho­dín. Zá­leží to od zlo­ži­tosti strihu a vý­šivky.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: ins­ta­gram.com/da­ja­na­rod­ri­guez

Do­stali sa tvoje ka­belky aj do za­hra­ni­čia?

Áno, naše ka­belky po­sie­lame pra­vi­delne aj do za­hra­ni­čia. Európa je pra­vi­delne a často aj USA. No po­sie­lali sme už aj do Číny, Aus­trá­lie, Ja­pon­ska či Af­riky. Zá­kaz­níci sa ku nám do­stá­vajú cez od­po­rú­ča­nia alebo si nás nájdu na in­ter­nete. Tak­tiež si naše vý­robky ku­pujú tu­risti, ktorí nav­šte­vujú našu pre­dajňu v cen­tre Bra­ti­slavy.

Aký je tvoj vzťah k móde? Ako vní­maš módu?

Je to sú­časť mňa. Od ma­lička som sa rada pekne ob­lie­kala, rada som vy­mýš­ľala a aj oko­lie ma vždy vní­malo tak, že asi bu­dem ro­biť niečo s mó­dou. Štu­do­vala som vý­tvarné ume­nie, kto­rého sú­čas­ťou je aj tex­tilná tvorba a aj moja ba­ka­lár­ska práca sa ve­no­vala móde. Módu vní­mam ako niečo veľmi zau­jí­mavé. Na jed­nej strane pre nie­koho niečo úplne ne­pot­rebné a umelo vy­mys­lené, na dru­hej strane ako pros­trie­dok vy­jad­ro­va­nia nás sa­mých, či je­den z naj­väč­ších prie­mys­lov na svete.

Štu­do­vala som vý­voj módy od 18. sto­ro­čia po dne­šok a sama som bola prek­va­pená, ako veľmi móda ovplyv­nila svet. Ovplyv­nila mi­li­óny ľudí a celý chod de­jín. Je to asi na dlho, no chcem tým po­ve­dať to, že móda je v na­šich ži­vo­toch omnoho dô­le­ži­tej­šia, než si veľa ľudí myslí alebo pri­púšťa.

Čo po­va­žu­ješ ty za úspech a aké sú tvoje plány do bu­dúcna?

Pre mňa je naj­väčší úspech to, že som vy­štu­do­vala den­ným štú­diom vy­sokú školu a ukon­čila ju s
čer­ve­ným dip­lo­mom a zá­ro­veň vy­bu­do­vala firmu a pros­pe­ru­júcu značku. Po škole som tak ne­rie­šila, čo so ži­vo­tom ďa­lej, ja som už len po­kra­čo­vala v práci a mohla sa jej na­plno ve­no­vať. Toto všetko za­hŕňa ďal­šie de­siatky úspe­chov, ktoré som za tých 7 ro­kov do­siahla. Te­šila som sa kaž­dému pre­da­nému kusu, no­vému es­hopu, kaž­dému ot­vo­re­nému ob­chodu a kaž­dému roz­ho­voru do mé­dií.

Teší ma úspech ko­lek­cie Srdce Európy a cel­kovo to, že si nás zá­kaz­níci ob­ľú­bili. Všetky módne pre­hliadky som pre­pla­kala, ne­sku­točne ma teší spo­lu­práca s Lý­diou Eck­hardt, s miss Slo­ven­sko 2017, Han­kou Zá­vod­nou a takto by som mohla me­no­vať ďa­lej. Ja pre­ží­vam všetko veľmi emo­tívne a na­ozaj sa te­ším kaž­dému jed­nému ma­lému krôčku.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: ins­ta­gram.com/da­ja­na­rod­ri­guez

Aké je tvoje ži­votné motto, alebo fi­lo­zo­fia podľa kto­rej ži­ješ?

Ja ich mám asi viac. Naj­dô­le­ži­tej­šie je asi to, že nič nie je ne­možné. Ja som toho dô­ka­zom. Veľa ľudí ma na za­čiatku neb­ralo vážne a ne­ve­rili, že sa dá na Slo­ven­sku, v mo­jom veku a bez pe­ňazí niečo také vy­bu­do­vať. A dá sa. Tak­tiež sa ria­dim tým, že sme si stroj­cami vlast­ného šťas­tia, že treba jed­no­du­cho ma­kať a nie sa vy­ho­vá­rať. Treba žiť svoje sny, niečo pre to aj uro­biť a ne­brať sa prí­liš vážne. To ho­vorí asi za všetko.

Čo je pre teba naj­cen­nej­šia vec, akú vlast­níš? Mys­lím z ma­te­riál­nych vecí. Sú to tvoje ka­belky?

Ja si veľmi ce­ním sta­ro­žit­nosti, rôzne ume­lecké diela a dar­čeky. Niečo, čo vy­tvo­rili ľud­ské ruky, má to svoju dušu alebo niečo, čo mi nie­kto pri ne­ja­kej prí­le­ži­tosti da­ro­val. Vô­bec nejde o fi­nančnú hod­notu. Veľmi si vá­žim ro­dinnú ole­jo­maľbu od mo­jej babky, tak­mer 100 ročnú knihu od mo­jej ma­miny, moju prvú ka­belku a takto by som ve­dela vy­me­no­vať ešte veľa vecí.

Komentáre