Veľa ľudí sa ča­sto­krát z rôz­nych dô­vo­dov sťa­žuje. Všetko je ne­spra­vod­livé, je to prí­liš ná­ročné, ba ne­možné. Je pravda, že by sme ne­mali ro­biť čiarku tam, kde osud uro­bil bodku, no po­kaž­dej bodke na­sle­duje nová veta. Po kaž­dom konci na­sle­duje nový za­čia­tok.

Ak po nie­čom sku­točne tú­žiš, jedna bodka ťa ne­smie za­sta­viť. Nie každý si to­tiž uve­do­muje, že bez bo­diek by sa ne­dali tvo­riť žiadne prí­behy. Chceš niečo do­ká­zať, ale je to prí­liš ná­ročné. Ak niečo sku­točne chceš, žiadne prí­liš ne­exis­tuje. Bude to roz­hodne ná­ročné, ale keby to ne­bolo tažké, mali by to všetci, a vtedy by to už ne­bolo také vý­ni­močné.

View this post on Ins­ta­gram

“Pho­tos take an ins­tant out of time, al­te­ring life by hol­ding it still” 📸💫 I’ve always lo­ved ta­king pic­tu­res that cap­ture mo­ments in my life. My fa­vo­rite way to de­co­rate is to co­ver my home in pic­tu­res of the things and pe­ople I love. The new @ko­dakp­lus #Ko­dakP­RIN­TO­MA­TIC Ins­tant Print Ca­mera ad­ded the per­fect mini-si­zed me­mo­ries to the photo bo­ard in my bed­room, I love it! 📌 •• GI­VE­A­WAY 🥰 Want your own mini me­mory ma­ker?? Fol­low @ko­dakp­lus and @oli­via­rink, then tag a friend in @ko­dakp­lus’s most re­cent photo who you love cap­tu­ring me­mo­ries with. Ko­dak will be an­noun­cing the lucky win­ner soon! #ad

A post sha­red by Oli­via Rink (@oli­via­rink) on

Sny sa to­tiž pl­nia, ale nie kaž­dému. Sny sa pl­nia len tým, ktorí sku­točne ve­dia, čo chcú a idú si za tým. Pre týchto ľudí ne­exis­tuje nič, čo by ich mohlo za­sta­viť, ale najprv tomu mu­sia uve­riť. Uve­riť v seba.

Ak do nie­čoho to­tiž dáš dva­krát viac ako os­tatní, vý­sledky sa roz­hodne ob­ja­via. Zá­kla­dom však je pre­stať po­chy­bo­vať, pre­stať mys­lieť ne­ga­tívne a za­čať ve­riť svo­jim snom. Pre­tože tým, že v niečo ve­ríme, to ro­bíme sku­toč­ným.

Komentáre