Kým na Slo­ven­sku ti na za­há­je­nie prúdu fes­ti­va­lov zo­stáva ešte čas, v Ame­rike sa se­zóna už za­čala. Ako každý rok ju od­štar­to­val ob­rov­ský fes­ti­val hudby a ume­nia v Ka­li­for­nii, Co­achella. Úlo­hou fes­ti­va­lov je v pr­vom rade zá­bava a re­lax, ale buďme úp­rimné, každá z nás tam chce aj dobre vy­ze­rať. As­poň pr­vých pár ho­dín.

Co­achella fes­ti­val sa pr­vý­krát ko­nal v roku 1999, pod ve­de­ním Paula Tol­letta a Ricka Van San­tena. Or­ga­ni­zuje ho spo­loč­nosť Gol­den­vo­ice, dcér­ska spo­loč­nosť spo­loč­nosti AEG Live. Kaž­do­ročne tu vy­stu­puje množ­stvo umel­cov a nech máš aký­koľ­vek hu­dobný vkus, prí­deš si tu na svoje. Rock, In­dia, Hip Hop, elek­tro­nická ta­nečná hudba, ale i ume­lecké in­šta­lá­cie a so­chy. To všetko tu mô­žeš nájsť.

pin­te­rest.com

Zau­jí­ma­vos­ťou je, že inau­gu­račný fes­ti­val Co­achella sa ko­nal len tri me­siace po sláv­nom Wo­od­stock fes­ti­vale. Vrá­til sa až v roku 2001 ako jed­no­dňová uda­losť. O rok na to to bol dvoj­dňový for­mát, od roku 2007 troj­dňový, no a od roku 2012 do­dnes bol roz­ší­rený až na dva ap­rí­lové ví­kendy. My už je­den ví­kend máme za se­bou a ďalší nás čaká 21.4-23.4.

Tento fes­ti­val pred­sta­vuje naj­zná­mejší a mô­žeme po­ve­dať, že aj naj­väčší a naj­vý­nos­nejší z fes­ti­va­lov na svete. Mi­nulý rok sa pre­dalo 198 ti­síc vstu­pe­niek a zisk do­sia­hol ne­uve­ri­teľ­ných 94,2 mi­li­ó­nov do­lá­rov. Ok­rem oby­čaj­ných ľudí sa ho zú­čast­ňuje najmä množ­stvo ce­leb­rít. Ak si na svo­jom ins­ta­grame ešte ne­vi­dela fotku ob­ľú­be­nej he­rečky, spe­váčky alebo blo­gerky s ty­pic­kým rus­kým ko­le­som, bež to na­pra­viť a in­špi­ro­vať sa ich sty­lin­gom.

Best thing about Co­achella is ma­king new friends! 👯 #re­vol­ve­fes­ti­val @re­volve

A post sha­red by Le­onie Hanne (@ohh­cou­ture) on

Na fes­ti­va­loch je to­tiž, čo sa módy týka, po­vo­lené tak­mer čo­koľ­vek. Máš v skrini po­lo­pries­vitný top, roz­tr­hané šortky alebo kov­boj­ské čižmy, ktoré sa ne­od­vá­žiš ob­liecť bežne na ulicu? Sem si ta­kýto out­fit mô­žeš vziať. Či sa roz­hod­neš ob­liecť bo­hém­ske šaty s množ­stvom ná­hr­del­ní­kov, krátke šortky a čižmy nad ko­lená, alebo plavky na kto­rých bu­deš mať len trans­pa­rentnú ha­lenku, fan­tá­zii sa me­dze ne­kladú. Ví­tané sú aj me­ta­lické te­to­va­nia a množ­stvo bi­žu­té­rie. Ako po­krývku hlavy mô­žeš zvo­liť klo­búky a šatky a ze­lenú majú aj kve­to­vané če­lenky, kvety a pierka za­ple­tené do fa­reb­ných vla­sov.

pin­te­rest.com

V make-upe sa tiež ne­mu­síš ob­me­dzo­vať. Či už zvo­líš vý­razný rúž, vý­razné oči alebo lí­če­nie v štýle jed­no­rožca, choď smelo do toho. In­špi­ruj sa he­reč­kou zo se­riálu Pre­tty Little Liars, Shay Mit­chell.

Zo zná­mych osob­ností fes­ti­val kaž­do­ročne nav­šte­vujú su­per­mo­delky ako Ales­san­dra Am­bro­sio, Ken­dal Jen­ner, Ad­riana Lima, Mi­randa Kerr, Emily Ra­taj­ko­wski, he­rečky Shay Mit­chell, Va­nessa Hud­gens, Emma Ro­berts, Ni­col Ri­chie, spe­váčky Ri­hanna, Le­ona Le­wis, Ka­tie Perry, Ni­col Scher­zin­ger, blo­gerky Chiara Fer­ragni, Ai­mee Song, ins­ta­gra­movú bo­hyňu Ky­lie Jen­ner a mnoho ďal­ších. Zo Slo­ve­niek tam mô­žeš vi­dieť ta­neč­níčku Ivanu Su­rov­covú a di­zaj­nérku Kle­men­tínu Tom­re­caj.

Co­achella Bon­nie & Clyde

A post sha­red by Shay Mit­chell (@sha­y­mit­chell) on

 

ma­riac­laire.com

 

Co­achella day th­ree in Fenty by Ri­hanna @re­volve #TheB­lon­de­Sa­lad­Go­es­To­Co­achella #RE­VOL­VE­fes­ti­val

A post sha­red by Chiara Fer­ragni (@chia­ra­fer­ragni) on

Got to share my Chella 17' with this be­auty @cob­bie­y­ates ❤🐋❤

A post sha­red by Le­ona Le­wis (@le­ona­le­wis) on

Just a bit from day 3. 💜✌🏼 . . . . #co­achella #co­achel­la­fas­hion #co­achel­las­tyle #kat­tiva

A post sha­red by ⠀Ivana Ga­bo­rik (@iver­sanns) on

My girls💃🏼💃🏼💃🏼 #co­achella #day2 #kat­tiva #co­achella2017

A post sha­red by ⠀Ivana Ga­bo­rik (@iver­sanns) on

Ne­ne­chaj príp­ravu na fes­ti­va­lovú se­zónu tento rok na po­slednú chvíľu a po­ob­ze­raj sa po po­dob­ných kús­koch už te­raz. Ale hlavne, za­budni na prob­lémy bež­ného ži­vota, vy­pni a uži si to na­plno 🙂

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest,com

pin­te­rest.com

Komentáre