Čo vznikne, ak spo­jíte módu a ta­nec? Ne­viete? No predsa naj­väč­šia módna uda­losť v Tr­nave FAS­HION DE­LIGHT.

Ak aj ty po­tre­bu­ješ letnú in­špi­rá­ciu, príď 10.mája do ná­kup­ného cen­tra City Aréna v Tr­nave na módnu pre­hliadku, ktorú pri­pra­vili štu­denti z fa­kulty mas­me­diál­nej ko­mu­ni­ká­cie v spo­lu­práci so SHO­Wart.

Na mód­nej pre­hliadke sa pred­sta­via zvučné mená slo­ven­ských ná­vrhá­rov ako Bla­žena Os­trov­ská, ktorá zís­kala oce­ne­nie na Bra­ti­slav­ských mód­nych dňoch v roku 2013 a oča­rila aj ná­ročné pub­li­kum v New Yorku. Ďa­lej Zla­tica Huj­ber­tová, ktorá sa stala ví­ťaz­kou BMD za vý­ni­močnú módnu tvorbu za rok 2016. Ne­smie sa za­bud­núť ani na mená ako Do­mi­niqe Bo­hus, Gab­riela Gi­otto, Pa­vol Den­dis, Mi­riam Po­kojná.

Ka­rin Hyk­šová, mla­dučká za­čí­na­júca ná­vrhárka z FMK sa pred­staví vo veľ­kom štýle.

Pred­vedú sa aj ko­lek­cie zna­čiek: Or­say, Lin­dex, Tally We­ijl, Car­pisa, De­ich­mann, De­vergo, Joss Fas­hion.

Ale v čom je roz­diel me­dzi bež­nou pre­hliad­kou a FAS­HION DE­LIGHT?

„Je to pre­zen­tá­cia módy tan­com. Chceli sme pre­tvo­riť oby­čajnú pre­hliadku na niečo ori­gi­nálne, čo sa bude ľu­dom pá­čiť. Niečo, čo bude mať štýl, ele­gan­ciu a úro­veň.“ Ho­vorí or­ga­ni­zá­torka 2.roč­níka pre­hliadky Sil­via Chlu­mecká. Spolu s Pat­ri­kom Ščas­no­vi­čom, mu­zi­ká­lo­vým ta­neč­ní­kom, ktorý mo­men­tálne roz­bieha agen­túru SHO­Wart vy­tvo­rili po­du­ja­tie, na kto­rom mi­lov­níci módy ne­smú chý­bať.

Túto štu­dent­skú ak­ti­vitu uni­ver­zita plne pod­po­ruje. Vzhľa­dom na to, že sú to sa­motní štu­denti, ktorí sa na tom po­die­ľajú (od mo­de­liek, ta­neč­ní­kov, spe­vá­kov, fo­to­gra­fov až po or­ga­ni­začný tím) väč­šina ná­kla­dov, ktoré bežne má­vajú or­ga­ni­zá­tori pre­hlia­dok sa týmto mi­ni­ma­li­zuje. „Sme fa­kulta mas­me­diál­nej ko­mu­ni­ká­cie, ne­mu­síme hľa­dať ďa­leko, máme veľa ta­len­to­va­ných a ochot­ných ľudí, ktorí sa na tom dob­ro­voľne radi po­die­ľajú“, do­dáva or­ga­ni­zá­torka.

Hlav­nou myš­lien­kou ce­lej pre­hliadky je však niečo oveľa kraj­šie. Je to po­moc tým, ktorí to na­ozaj po­tre­bujú. V prog­rame špe­ciálne vy­stúpi 5 fas­hion blo­ge­riek, ktoré zo zo­zbie­ra­ného, ne­no­se­ného a sta­rého ob­le­če­nia od štu­den­tov, pre­ro­bia a vy­tvo­ria skvostné out­fity. Tie naj­lep­šie budú od­me­nené CE­NOU FAS­HION BLO­GERA 2017. Ná­sledne sa ob­le­če­nie da­ruje krí­zo­vému stre­disku v Tr­nave.

„Celú ak­ciu pod­po­rujú aj skvelí spon­zori ako MARK face & body sc­rub, Kra­so­tika.sk, Aka­dé­mia krásy.sk, Her­bert Si­rupy, kto­rým ďa­ku­jeme za spon­zor­ské dary.“ Ho­vorí mar­ke­tin­gový tím FD.

Ak sa chceš do­zve­dieť viac- FB: https://www.fa­ce­book.com/fde­light/?ref=ts&fref=ts

Ins­ta­gram: @ fas­hion_de­light_

Fas­hion De­light

Komentáre