Ak máš chuť na ro­man­tickú knihu alebo film a ne­vieš si vy­brať, skús The Cho­ice (v slo­ven­čine Voľba) od Ni­cho­lasa Sparksa. Ur­čite ne­oľu­tu­ješ!

The Cho­ice bola 6.kniha v po­radí, ktorú som pre­čí­tala od Ni­cho­lasa Sparksa. Má 332 strán a vô­bec ma ne­s­kla­mala. Do­konca som mala po­cit, že aj na­priek tomu že čí­tam v an­glič­tine, príde mi to také pri­ro­dzené akoby som čí­tala v mo­jom rod­nom ja­zyku. Ak si na an­glič­tinu ne­trú­faš, kúp si ver­ziu v slo­ven­čine ktorú náj­deš v kaž­dom dob­rom kníh­ku­pec­tve. Ni­cho­la­sov štýl je veľmi pria­teľ­ský a úp­rimný. Na po­sta­vách v knihe si dá vždy zá­le­žať a na deji ta­kisto.

Foto: me­dia1.pop­su­gar-as­sets.com

O čom je táto kniha ?

Hlav­nou po­sta­vou knihy je ve­te­ri­nár Tra­vis Par­ker. Kniha sa za­čína pro­ló­gom – vo feb­ru­ári roku 2007 – kde au­tor opi­suje ako sa Tra­vis chystá nav­ští­viť svoju ženu s ky­ti­cou kve­tov a spo­mína na to, aké ich man­žels­tvo ke­dysi bý­valo. O pár strá­nok ďa­lej sa za­čína Prvá časť, odo­hrá­va­júca sa v máji roku 1996 (čiže o 11 ro­kov skôr). Už sa­motný fakt, že prí­beh sa za­čína v mi­nu­losti núti či­ta­teľa pre­mýš­ľať nad de­jom a dych­tivo lis­to­vať stranu za stra­nou. Prí­beh sa odo­hráva v meste Be­au­fort v Se­ver­nej Ka­ro­líne. Celá at­mo­sféra je letná, sl­nečná a veľmi uvoľ­nená.

Foto: ni­cho­lass­parks.com

Prí­beh sa za­čne za­mo­tá­vať vo chvíli, keď do deja vstu­puje druhá dô­le­žitá po­stava – Gabby Hol­land – det­ská ob­vodná le­kárka, ktorá sa na­sťa­ho­vala do krás­neho ro­din­ného domu hneď vedľa Tra­visa. Gabby sa po­stupne za­čne pria­te­liť s Tra­vi­som a spoz­ná­vať jeho „veľkú ro­dinu“ pria­te­ľov. Kaž­dým dňom k sebe majú bliž­šie. Nič však nie je také jed­no­du­ché ako sa na prvý po­hľad zdá, pre­tože Gabby má pria­teľa Ke­vina, ktorý je mo­men­tálne od­ces­to­vaný. 

Tu pre­chá­dzame k Dru­hej časti knihy, ktorá sa za­čína na strane 219 a pred­sta­vuje po­kra­čo­va­nie uda­losti z feb­ru­ára 2007 (pro­lóg na za­čiatku knihy). Tra­vis sa opäť ná­cha­dza v prí­tom­nosti a stojí pred veľ­kou ži­vot­nou otáz­kou. Ta­kou, ktorá by navždy mohla zme­niť jeho ži­vot. Nie­len jeho, ale aj osoby, ktorú mi­luje…

Foto: cdn3-www.co­ming­soon.net

Prečo ma kniha zau­jala ?

Je to dielo, ktoré ti pridá na dob­rej ná­lade aj v zlom po­časí pre­tože opi­suje si­tu­ácie, v kto­rých sa sku­pina pria­te­ľov vydá na lodi na vý­let do ne­ďa­le­kého zá­livu, ex­trémne športy, zá­žitky na mo­torke a mnoho ďal­ších let­ných dob­ro­druž­stiev. Ne­na­chá­dza sa v nej tak veľa opi­sov, ako na­prí­klad v knihe The Lon­gest Ride, alebo The Best Of Me, ale dej má skôr rýchly spád a vždy sa niečo deje. Druhá časť knihy je síce plná úvah Tra­visa, ale to vzhľa­dom na uda­losti vy­znieva úplne pri­ro­dzene. VOĽBA (ako to na­po­vedá ná­zov knihy) sa ocitá pred Tra­vi­som, ktorý je zra­zený ne­ča­ka­nou uda­los­ťou, ktorá otriasla ce­lým jeho ži­vo­tom. Roz­hod­nu­tie, ktoré bude mu­sieť uči­niť zmení jeho ži­vot, ale aj ži­vot jeho blíz­kych navždy. Hľadá od­po­vede a rady všade kam sa po­hne, no má po­cit, že je na všetko úplne sám. Ako sa má roz­hod­núť? Ako ďa­leko do­káže zájsť v mene sku­toč­nej lásky? Celá druhá časť knihy preto drží či­ta­teľa v na­pätí a ten môže len dú­fať, aby sa hlavný hr­dina roz­ho­dol správne. V knihe sa na­chá­dza pár častí, pri kto­rých sa ti budú tis­núť slzy do očí a do­slova zlo­mia tvoja srdce, no presne také sú knihy od Ni­cho­lasa Sparksa.

Foto: shesc­ri­bes.com

Ak pre­fe­ru­ješ fil­mové spra­co­va­nie, po­zri si film s rov­na­kým náz­vom ako kniha pod ré­žiou Ross Katz. Do kín bol uve­dený v roku 2016 a za­hrali si v ňom herci ako Te­resa Pal­mer (ako Gabby Hol­land), Ben­ja­min Wal­ker (ako Tra­vis Par­ker), Tom Wel­ling (ako Ryan), či Ale­xanda Dad­da­rio (ako Mo­nica). 

Ako to spo­mí­nal aj sám au­tor, kniha sa v mno­hom po­dobá na jeho ro­mán The No­te­book. Opi­suje ne­ko­nečnú lásku muža k jeho žene a prí­beh sa odo­hráva v mi­nu­losti aj prí­tom­nosti. Ži­vot im však do cesty sta­via mnoho pre­ká­žok a preto sa vy­nára otázka – Čo všetko by ste do­ká­zali uro­biť, aby ste sľub lásky udr­žali na­žive?

Komentáre