Od­kedy si pa­mä­tám, vždy som bola via­cej sova než ranné vtáča. Veľa prác si ne­chá­vam na ve­čer a ospra­vedl­ňu­jem to tým, že vtedy je kľud. Alebo len proste me­di­tu­jem a vô­bec sa ne­po­náh­ľam do ha­jan. Ale aj my sovy ob­čas „zbl­b­neme“ a do­pra­jeme si lu­xus v po­dobe ne­chať všetko tak a ľa­hnúť si do po­stele o de­sia­tej. Čí­tala som, že práve vtedy, dve ho­diny pred pol­no­cou, telo aj my­seľ naj­lep­šie re­ge­ne­ruje. A ob­čas to veru vy­skú­šam. Čo sa so mnou vtedy deje? Je to vô­bec pravda, že je to také pros­pešné pre zdra­vie, ísť spať za­včasu?

Skoré za­ľa­hnu­tie do pe­rín ne­cháva na mne tieto ná­sledky:

1, Keď sa chys­tám takto skôr ľa­hnúť si, prejde ma chuť ma­škr­tiť. Veď predsa s pl­ným ža­lúd­kom sa ťažko leží, nieto ešte spí. Ergo, ušet­rené ka­ló­rie, ne­bez­pečné, ve­černé.

2, „Ne­ču­má­ku­jem“ dlho do noci na telku, čo, po­ve­dzme si ot­vo­rene, samo o sebe otu­puje telo aj du­cha a od­ďa­ľuje sa­motný spá­nok.

3, Ráno sa bu­dím svieža a od­dýc­hnutá, na roz­diel od dl­hých pre­bde­ných nocí.

4, Od­dýc­hnutá a svieža sa cí­tim po­čas ce­lého dňa, čo sa nedá po­ve­dať o no­ciach , kedy si ľah­nem ne­skoro a po­obede po­tom cí­tim únavu a útlm. Skrátka a dobre, osem­ho­di­nový spá­nok a na­vyše pred pol­no­cou, kedy je re­ge­ne­rá­cia na ma­xime mi dodá ener­giu na celý deň až do ve­čera.

5, Ráno po­ci­ťu­jem zdravý hlad na zdravé ra­ňajky, ktoré mi tiež do­dajú po­trebnú ener­giu. Po­čas kva­lit­ného a do­sta­točne dl­hého spánku sa to­tiž môj ža­lú­dok správne zre­ge­ne­ruje a pýta si svoju opráv­nenú dávku ra­ňa­jok. Ne­ho­vo­riac o tom, že keďže vsta­nem skôr, mám do­sta­tok času, sily aj chuti si tieto ra­ňajky pred od­cho­dom do práce na­chys­tať.

6, Stra­vu­jem sa striedmo, ra­ci­onálne a pra­vi­delne po­čas ce­lého dňa. Fakt, ktorý ne­mô­žem spo­me­núť po nie prí­liš dobre „vy­spa­nej“ noci, kedy po­tom celý deň zo­bkám samé hlú­posti. Sú­visí to zrejme s tým, že telo je do­sta­točne od­dýc­hnuté a ne­pot­re­buje do­pl­ňo­vať ener­giu z pre­by­toč­ných ka­ló­rií.

7, Som prí­jemne na­la­dená a po­zi­tívne mys­lím, na veľký roz­diel od rán, kedy sa bu­dím ne­vys­patá. Vtedy ma ako keby „bo­lel“ každý úsmev. Dobrý spá­nok pri­náša po­zi­tívne vý­sledky v pra­cov­nom aj osob­nom ži­vote.

8, Via­cej toho stih­nem. Už od rána ro­bím veci po­maly, po­kojne a s pre­hľa­dom, bez stresu a náh­le­nia. A to mi vy­drží až do ve­čera.

9, Vy­ze­rám lep­šie. Čo viac k tomu do­dať? Je roz­diel, keď vstá­vam do­lá­maná, ne­od­po­či­nutá, pleť po­kr­čená a kruhy pod očami, ako keď sa zo­bu­dím vy­spatá do­ru­žova. Slovo „do­ru­žova“ je v tomto prí­pade na­ozaj na mieste . všim­nite si to­tiž, akú farbu má vaša tvár ráno, keď sa dobre vy­spíte.

Od­po­rú­čam skú­siť túto me­tódu. Ľa­hnúť si včas, hlavne cez ví­kend na­miesto žúrky či hý­re­nia vonku. Je to na­ozaj ne­po­rov­na­teľný od­dych.

Toto sú veci, ktoré sa dejú jed­nej sove, keď sa z času na čas zmení na sliepku ( tým, že ide skôr spať). A možno sa na tú sliepku po­stu­pom času aj zme­ním, lebo mi to ozaj stojí za to…

foto: tum­blr

Komentáre