Nie všetky veci, ktoré máme radi, sú pre nás zá­ro­veň aj dobré. To­pánky na vy­so­kých opät­koch sú tomu veľmi dob­rým prí­kla­dom. Do­kážu vy­tvo­riť vážne po­ško­de­nia nôh, na­priek tomu ich však ne­jedna z nás s ob­ľu­bou nosí.

Ak pat­ríš k že­nám, ktoré sú zvyk­nuté no­siť ta­kéto to­pánky, po­zorne si pre­čí­taj, čo sa deje s tvo­jim te­lom.

e2552db39d885b1f91fc6e84853aafdb
foto: pi­te­rest

Pri­ro­dzená po­loha na­šich cho­di­diel bola evo­lú­ciou pris­pô­so­bená tak, že po­čas chô­dze sa najprv na­šľa­puje na pätu, na ktorú sa pre­náša celá te­lesná váha. Po­tom sa pre­chá­dza na špičky, no len do­vtedy, kým sa celý pro­ces znova ne­zo­pa­kuje na dru­hej nohe. Cho­de­nie na vy­so­kých opät­koch tento pri­ro­dzený pro­ces mení.

Štú­dia vy­ko­naná JAMA (Žur­nál ame­ric­kej le­kár­skej aso­ciá­cie) uká­zala, že pri no­sení vy­so­kých opät­kov sa ne­pri­ro­dzene pre­náša celá váha na prednú časť cho­di­diel. Čím vyš­šie sú opätky, tým väčší je tento efekt. Ča­som to ve­die k osla­bo­va­niu päty a nad­mer­nej zá­ťaží kostí a šliach na špič­kách cho­di­diel.

boots_xrayfoto: thes­cien­ce­ofe­a­ting.com

Vďaka mo­der­ným tech­no­ló­giám je možné za­zna­me­nať, čo sa deje s te­les­nými fun­kciami pri chô­dzi na vy­so­kých opät­koch. Tie spô­so­bujú, že ža­lú­dok sa po­súva sme­rom do­predu a za­dok vy­dúva do­zadu, čím sa mení pri­ro­dzené roz­lo­že­nie váhy na našu chrb­ticu. Zvy­šuje sa tak tlak na drie­kovú časť chrb­tice.

Nie­ktoré vý­skumy zis­tili, že sa pri chô­dzi na vy­so­kých opät­koch do­konca po­súva je­den sta­vec chrb­tice pred druhý. Ide o ex­trémne bo­les­tivé ocho­re­nie, ktoré ris­ku­jeme vždy, keď si obú­vame to­pánky na vy­so­kých opät­koch. To, čo však ro­bia vy­soké opätky s na­šimi no­hami je predsa len hor­šie.

Kvôli zmene po­lohy nohy sa skra­cujú lýt­kové svaly, čo ve­die k skra­co­va­niu Achil­lo­vých šliach. Naše Achil­love šľa­chy sú pod ma­sív­nym tla­kom. To môže viesť k sil­ným bo­les­tiam, pre­ťa­že­niu a v ex­trém­nom prí­pade do­konca k na­tr­hnu­tiu šliach.

Dá sa tomu však za­brá­niť, a to tak, že pre­sta­neme no­siť vy­soké opätky a do­pra­jeme telu čas sa znova pris­pô­so­biť. Bude to však ne­jaký čas tr­vať.  Keď za­čneme no­siť nor­málne to­pánky, naše cho­didlo a noha budú zvie­rať 90˚ uhol.

Dont-Wear-High-Heelsfoto: thes­cien­ce­ofe­a­ting.com

Ne­mu­síme sa úplne vzdať no­se­nia to­pá­nok na vy­so­kých opät­koch. Mali by sme sa však sna­žiť väč­šinu času no­siť to­pánky bez vy­so­kého opätku, prí­padne cho­diť na boso. Je to je­diná pri­ro­dzená po­loha pre naše nohy.

foto: pin­te­rest
zdroj: http://www.ve­de­lis­teze.sk/ga­le­rie/co-sa-deje-s-na­sim-te­lom-po­cas-no­se­nia-to­pa­nok-s-vy­so­kym-opat­kom

 

Komentáre