Po­známe sa už ne­jaký ten pia­tok, no od za­čiatku to ako ka­ma­rát­stvo ne­vy­ze­ralo. Čo to teda je?

Táto otázka mi behá hla­vou už vyše pol roka a do­te­raz ne­viem nájsť na ňu od­po­veď. Roz­umieme si, po­vieme si všetko a je nám spolu dobre. No na­priek týmto všet­kým po­zi­tí­vam sa ne­do­ká­žeme stret­núť ako dobrí ka­ma­ráti. Ty mi tvr­díš, že ne­máš čas. A ja tvr­dím, že blbá vý­ho­vorka. Veď predsa na ka­ma­rá­tov sa vždy čas nájde. Tak čo po­tom pre teba zna­me­nám? Ho­vo­ríš, že sa bo­jíš a si na­učený žiť sám. Nie! Ty iba ne­do­ká­žeš byť so že­nou. A na tento môj ná­zor mi iba pri­kýv­neš. Tak čo me­dzi nami je? Keď nie som ani ka­ma­rátka ale ani nič viac. Vždy na ne­ja­kej ak­cií skon­číme spolu a opä­tu­jeme si ob­ja­tia a bozky a ráno, keď máme triezve mysle sa ro­bíme, že nič. Čoho sa bo­jíme? Čoho sa bo­jíš TY?! Keď som sa ťa na toto spý­tala, ml­čal si. Ako ma teda be­rieš? Ak ma nech­ceš vô­bec vi­dieť, po­vedz mi to a ja od­ídem, už navždy. Vy­ma­žem číslo a už to rie­šiť ne­bu­dem. Pre­tože ja sa po­tre­bu­jem po­hnúť ďa­lej a ak mi rovno ne­po­vieš čo ti behá hla­vou, ja už ďa­lej ne­viem. Pre­tože raz mi tvr­díš, že som na­ozaj dobrá ka­ma­rátka a nech­ceš ma stra­tiť. Len toto som si pred ča­som ho­vo­rila aj ja. Nech­cem ho stra­tiť, nič mu teda ne­po­viem.

Ne­po­viem mu, že ho mám rad­šej ako os­tat­ných, pre­tože ak by som to po­ve­dala, ne­do­padlo by to dobre. No sme ka­ma­ráti a mali by sme byť k sebe úp­rimní. Ja som bola k tebe úp­rimná a po­ve­dala som všetko, čo som mala na srdci. Mňa sa báť ne­mu­síš. Ni­kdy ti ne­ub­lí­žim, to si pa­mä­taj. Nie som ako tie pred­tým, ktoré ti zlo­mili srdce, a preto te­raz v sebe možno niečo du­síš. Nie všetci sme rov­nakí. Mne tiež zlo­mili srdce a mala som aver­ziu voči vzťa­hom. No po­tom si pri­šiel TY a môj ná­zor sa zme­nil. Náš vzťah de­fi­no­vať ne­viem. Viem len to, že je­den aj druhý sa bo­jíme, že prí­deme o niečo, čo sme si po ten čas bu­do­vali.

 

Možno ča­som na to prí­deme a z ce­lého tohto vy­triez­vieme. Pra­jem ti len jedno, po boku ženu, ktorá ťa bude mať mi­ni­málne rada, ako ja te­raz.

foto: eli­te­daily.com

Komentáre