Uva­žu­ješ. Po­kla­dáš si otázku, či si nie­koho bo­hyňa alebo či vô­bec si bo­hyňa. My žen­ské sa vieme priam veľmi rady zo­smieš­niť či po­ní­žiť. Naše se­ba­ve­do­mie kričí o po­moc, aby si ho nie­kto vši­mol a po­mo­hol mu. My nič. Sme mi­lu­júce, priame, zbož­ňo­vané, mi­lo­vané, smutné, ra­dostné, svoj­ské, ná­la­dové. My. Ženy. Bo­hyne.

brigitte-bardot-style

pin­te­rest.com

Ne­mys­lím tú by­tosť z my­to­ló­gie. Mys­lím tým teba. Pre mňa si bo­hyňa. I pre ľudí, ktorý ťa majú radi. Byť bo­hy­ňou ne­zna­mená byť na­mys­lená, bez sú­citu či ne­o­hro­zená. Je to taká istá by­tosť, akou si i ty. Žena. Nad­po­zem­ská, re­bel­ská, ne­spú­taná, eman­ci­po­vaná a se­ba­ve­domá.

Si bož­ské stvo­re­nie. Bo­hyňa. Si Af­ro­dita. Si bo­hyňa von­kaj­šej krásy, lásky a vášne. Keď mi­lu­ješ, mi­lu­ješ na­plno a ospe­vu­ješ lásku i krásu či vá­šeň. Si ako Ar­te­mis. Bo­hyňa lovu a me­siaca a tak­tiež si i ochranca. Si re­bel­ská a svoj­ská. Si Aténa. Bo­hyňa múd­rosti. Si in­te­li­gentná, múdra a veľmi rada sa ba­žíš po ve­do­mos­tiach. Si HéraBo­hyňa man­žels­tva a ro­diny, ma­ter­stva a pô­rodu. Na­ro­dila si sa pre ro­dinu. Dý­chaš pre ňu. Ve­ríš v ne­ko­nečnú lásku a ve­ríš i v to, že mô­žeš mať mi­lu­jú­ceho man­žela na celý ži­vot.

Si bo­hyňa Gaia. Bo­hyňa Zeme, mi­lu­ješ našu ma­tičku Zem, zbož­ňu­ješ prí­rodu a jej krásy. Tak ako si aj He­mera, si aj Nyx. He­mera je bo­hy­ňou den­ného svetla a Nyx bo­hy­ňou noci. Mi­lu­ješ dni plné Slnka, kedy si vy­chut­ná­vaš nád­herné mo­menty dňa, no v noci sa me­níš na temnú krá­ľovnú, kto­rej ume­nie je vá­šeň.

tumblr_mgjohz2vml1s0byhko1_500

foto: na­po­le­on­four.com

Na otázku, či som nie­koho alebo či som vô­bec bo­hyňa som dlho ne­ve­dela od­po­ve­dať. Možno to bolo tým, že čím som star­šia, mám väč­šie se­ba­ve­do­mie, som prie­boj­nej­šia a už o sebe ne­ho­vo­rím len ne­ga­tívne. Proste. Sna­žím sa ne­byť ty­pic­kou že­nou, ktorá sa ne­vie ohod­no­tiť. A ve­ruže to treba. Ne­ho­vo­rím, že je to ľahký pro­ces, že to nie je ná­ročné. Tak ako ho­vo­rím, aby si sa nad ni­kým ne­po­vy­šo­vala ani ne­po­ni­žo­vala, vra­vím ti s is­to­tou: Si bo­hyňa. A ve­ruže, aká úžasná! 

Ne­buďme bo­hyne iba pre na­šich par­tne­rov, lebo chceme byť silno nad­po­zem­ské, do­ko­nalé a bez chyby. Ne­buďme bo­hyne pre svo­jich pria­te­ľov a pria­teľky, lebo chceme byť ka­ma­rátky na ži­vot a na smrť, chceme uro­biť všetko pre dru­hých a pri­tom zra­ňo­vať samé seba.

Buďme bo­hyne samé pre seba. Sprá­vajme sa ako po­korné bo­hyne. Ako tie, ktoré mi­lujú a sprá­vajú sa úc­tivo. Ako tie, čo majú city a ako tie, ktoré si uve­do­mujú, akú majú moc, ale ne­zne­uží­vajú ju.

914f083d9f5b0813d53df64f68dd3c04

tum­blr.com

My, ženy, sme veľmi ohro­mu­júce. Náš pô­vab a tem­pe­ra­ment sa nedá opí­sať. Dá sa len sle­do­vať. Čie sme to teda bo­hyne? Bo­hyne na­ších man­že­lov, chlap­cov, pria­te­ľov?

Už viem od­po­veď: Som bo­hy­ňou sa­mej seba.

Je krásne byť bo­hy­ňou, však? 

Komentáre