Som si istá, že o zumbe si už ur­čite nie­kedy po­čula. Tento ta­nečný fit­ness prog­ram si stihlo ob­ľú­biť veľa ľudí po ce­lom svete, pre­važne však ženy. Nežné po­hla­vie malo predsa vždy k tancu bliž­šie. Ak si zve­davá na množ­stvo po­zi­tív­nych strá­nok tohto cvi­če­nia, ne­pres­tá­vaj čí­tať.

To, že som za­čala cvi­čiť zumbu, bolo v mo­jom prí­pade cel­kom lo­gické. Ako dieťa som ne­mala žiadne špor­tové na­da­nie a ho­diny te­les­nej vý­chovy boli pre mňa stre­som. Pa­ra­doxne som zbož­ňo­vala ta­nec, do­konca som sa mu nie­koľko ro­kov ve­no­vala. Po nie­koľ­ko­roč­nej pauze od pra­vi­del­ného po­hybu som si po­ve­dala, že je čas opäť sa nie­čomu za­čať ve­no­vať. Nav­šte­vo­va­nie ho­dín zumby som po­va­žo­vala za najp­rí­jem­nej­šiu al­ter­na­tívu.

Ako zumba vznikla? Úpl­nou ná­ho­dou. Na svet prišla v de­väť­de­sia­tych ro­koch, tie sa niesli v zna­mení aero­biku. Je­den z jeho tré­ne­rov, Al­berto Pe­rez, si raz na svoju ho­dinu za­bu­dol pri­niesť ka­zetu s ta­neč­nými sklad­bami, a tak bol pri­nú­tený im­pro­vi­zo­vať na hudbu, ktorú po­čú­val po­čas cesty v aute. Stalo sa niečo, čo ab­so­lútne ne­oča­ká­val. Táto im­pro­vi­zá­cia sa jeho kli­en­tom na­toľko za­pá­čila, že si ju vy­žia­dali aj na ďal­ších ho­di­nách. Po­stu­pom času sa vy­for­mo­vala do sú­čas­nej po­doby a roz­ší­rila sa do všet­kých kú­tov sveta.

V prí­pade, že mi­lu­ješ ta­nec a hudbu, prí­deš si na svoje. Zumba je ovplyv­nená rôz­nymi la­tin­sko-ame­ric­kými ta­neč­nými štýlmi, a to na­prí­klad: sal­sou, me­ren­gue, cha chou, ki­zom­bou, sam­bou, re­gga­e­to­nom, ale ob­sa­huje tiež prvky hip-hopu.

Pod­sta­tou zumby je strie­da­nie rých­lych a po­ma­lých cho­re­o­gra­fií, tým pá­dom ta­kýto tré­ning mô­žeme za­ra­diť me­dzi in­ter­va­lové tré­ningy. Práve tento druh je na­jú­čin­nejší, po­kiaľ chceme re­du­ko­vať pre­by­točné ki­lo­gramy. Po­čas štan­dard­ných 60 mi­nút cvi­če­nia zumby do­ká­žeme spá­liť až 1000 ka­ló­rií, ok­rem toho po­sil­ňu­jeme celé telo, tak­mer každý náš sval.

Ne­smiem za­bud­núť ešte na ďal­šiu vec. Po­zi­tívna at­mo­sféra, ktorá tvorí ne­od­de­li­teľnú sú­časť zumby, je na­ozaj úžasná a prudko ná­vy­ková. Nie je to skvelé? Za­bá­vaš sa, tan­cu­ješ, uží­vaš si a chud­neš. Ak sa vo fitku ne­cí­tiš naj­lep­šie, alebo nav­šte­vu­ješ ne­jaké ko­lek­tívne cvi­če­nie, kde máš po krk tej hys­te­ric­kej tré­nerky, ktorá po tebe vy­slo­vene hučí pri kaž­dom ne­po­da­re­nom po­hybe, je tu zumba. Žia­den strach, iba smiech, úsmev, dobrá ná­lada. Na­vyše, zumba ti dodá se­ba­ve­do­mie a kon­dí­ciu. Ča­som si trúf­neš aj na iné športy, o kto­rých sa ti pred­tým ani ne­sní­valo.

Cena za jednu lek­ciu sa po­hy­buje pri­bližne v roz­me­dzí od 2 do 3 eur. Vý­ho­dou je, že zá­pisy nie sú ob­vyklé, pri­po­jiť sa teda mô­žeš ho­ci­kedy. Ne­boj sa, je síce pravda, že zo za­čiatku tro­chu ne­bu­deš stí­hať, ale ča­som si zvyk­neš na tempo a na­učíš sa všetky cho­re­o­gra­fie. Tak čo, pre­sved­čila som ťa?

foto: mar­ke­dwire.com

Komentáre