Včera som bola na dis­ko­téke. Teda, aby som bola pres­nej­šia, dnes ráno. Te­šila som sa ako malé decko na Via­noce, pre­tože skon­čil pôst tak hor sa na zá­bavu.

No to, čo som vi­dela, ma úplne zhnu­silo.

Kam sa po­dela tá úp­rimná láska? Kam sa po­deli slušne vy­cho­vaní muži s dob­rým sprá­va­ním a kam sa po­deli mo­rálne spô­soby?

Som zne­chu­tená z toho, že dnes je mno­ho­krát láska de­fi­no­vaná po­čtom žien, ktoré mal chlap v po­steli. Že dnes sa ženy pý­šia tým, že po ví­kende majú na krku cucf­lek a roz­prá­vajú si zá­žitky z noci. Mi­mo­cho­dom, ča­sto­krát (veľmi) pri­kres­lené.

whe­re­to­get.it

Ne­mô­žem sa dí­vať na to, že tá pravá bez­pod­mie­nečná láska sa po­maly vy­tráca. Že mu­žov, ktorí si vá­žia ženy a sprá­vajú sa  k nim s úc­tou je čo­raz me­nej a me­nej.

Ženy a aj muži sa sna­žia nájsť do­ko­na­lého par­tnera so všet­kým, čo by mal mať. Chcú mať všetko tip-top a ich vy­vo­lený musí byť per­fektný bez je­di­nej chyby. Za­bú­dame na to, že žiadny člo­vek nie je do­ko­nalý, že každý má chyby. Láska je práve o tomto.  Mi­lo­vať člo­veka aj  s chy­bami, mi­lo­vať člo­veka bez­pod­mie­nečne, ne­dí­vať sa na to, koľko má pe­ňazí na účte a s akým au­tom pri­šiel. Pre­tože ak člo­veka na­ozaj mi­lu­jete, tak s ním po­kojne pôj­dete aj peši alebo na bi­cykli.

Tá pravá láska je o tom, že ste s tým člo­ve­kom preto, pre­tože s ním chcete byť, nie pre­tože sa o ňom ho­vorí, že je „bo­rec“.

Na­ozaj­stná láska nie je o tom, že spolu faj­číte rov­naký po­čet ci­ga­riet a zhod­nete sa v druhu al­ko­holu. Na­ozaj­stná láska je o tom, že spolu le­žíte na tráve a po­ze­ráte sa v noci na hviezdy. A v  tom mo­mente vám ne­chýba nič, pre­tože všetko máte vedľa seba.

Pravá láska je úp­rimná a ne­kla­die si žiadne pod­mienky.

Za­pa­mä­taj si to.

Komentáre