Po roz­chode som zo­stala chladná voči kaž­dému chlap­covi, ktorý do môjho ži­vota pri­šiel. Mys­lela som si, že väč­šiu lásku už ne­mô­žem za­žiť, že rany, ktoré mi zo­stali nič ne­za­hojí a navždy bu­dem zlo­mená. Ne­sna­žila som sa hľa­dať v chlap­coch tie od­liš­nosti, ktoré ich ro­bili zau­jí­ma­vými. Po­ze­rala som na ich vlast­nosti, ktoré mali iné ako môj ex a tým som ich au­to­ma­ticky za­mietla. Te­raz pri­šiel chla­pec, pri kto­rom si mô­žem dať ruku na srdce a úp­rimne po­ve­dať – toto je tvo­jou zá­slu­hou a ja si to na­priek mo­jej hr­dosti pri­zná­vam!

Viem, že ty si to naj­lep­šie, čo ma za po­sledný rok stretlo. Možno slovo „stretlo“ je v kon­texte s nami hlúpe, ke­dže som ťa mala pred očami 3 roky a vlastne, keď sa naše ka­ma­rát­stvo po­zriem spätne, mô­žem s čis­tým sve­do­mím po­ve­dať, že si mi bol dob­rým ka­ma­rá­tom, ktorý pri mne vždy stál. Po­su­nul si ma nie­kam inam, ďa­lej, kam by som sa s ni­kým iným ne­dos­tala. Bol si mo­jou sú­stav­nou mo­ti­vá­ciou, in­špi­rá­ciou, člo­ve­kom, vďaka kto­rému chcem byť aj ja lep­šia, vy­spe­lej­šia, múd­rej­šia. Ne­do­vo­lil si mi stag­no­vať. Chcem sa ti do­rov­nať, chcem, aby si ma mal v úcte, re­špek­to­val ma, lebo na tvo­jich ná­zo­roch mi vždy zá­le­žalo. Do­kážu mi vždy ot­vo­riť oči aj keď nie­kedy sku­točne bo­les­tivo, ale uzem­nia ma a pri­nú­tia mys­lieť. Ovplyv­ňu­ješ ma viac ako si uve­do­mu­ješ a ro­bíš to už roky.

Cropped midsection of a hipster couple standing close together and leaning against a wall in retro style clothing

foto: thought­ca­ta­log.com

Bol si to práve ty, kto bol no­si­te­ľom ino­va­tív­nych, mo­ti­vu­jú­cich myš­lie­nok do na­šej par­tie. Uve­do­mila som si, že čas je ne­oce­ni­teľný. Že ho mám ve­no­vať sebe a roz­ví­jať sa, ne­már­niť žiad­nou mi­nú­tou. Ma­kať na sebe, ur­čiť si ciele, dať si do­kopy v hlave, čo vlastne chcem a kam sme­ru­jem. Spra­vil si zo mňa ženu, kto­rou práve te­raz som.

O to rad­šej som, že práve JA mô­žem byť diev­ča­ťom ta­kého vý­ni­moč­ného chlapca. Ne­viem, či ho ľú­bim naj­viac na svete, či som za­ľú­bená alebo čo to vlastne me­dzi nami je. Viem len, že chcem byť celá jeho, lebo jeho cha­rak­ter, jeho osob­nosť do­ká­žem zbož­ňo­vať až priam ľú­biť. Mení môj svet, hýbe ním. Ras­tiem s ním, vy­ví­jam sa. A za to všetko mu ďa­ku­jem!

foto: we­he­ar­tit

Komentáre