Tak ako svet ovlá­dol ži­votný štýl „Mi­ni­ma­liz­mus“, už nie­koľko me­sia­cov sa do pop­re­dia do­stáva štýl „Hygge“. Dáni sú po­kla­daní za naj­šťast­nejší ná­rod na svete. Za ich spo­koj­nosť môže hygge, po­cit tepla a is­toty, oka­mih po­hod­lia a ra­dosti. Tak to píšu už rôzne vy­dané knihy či blogy, ktoré sú najmä v za­hra­ničí veľmi po­pu­lárne. Hygge je istý ži­votný štýl, vďaka kto­rému sú Dáni šťastní. Je to uží­va­nie si prí­tom­ného oka­mihu, po­hod­lia do­mova, šťas­tia s pria­teľmi a z is­tej časti je to se­ba­láska, kto­rej Vás má práve Hygge na­učiť.

Se­ver­ské kra­jiny sú z hľa­diska kva­lity ži­vota hod­no­tené ako naj­lep­šie miesta na bý­va­nie. V čom tkvie ich ta­jom­stvo? Jed­ným z kľú­čo­vých fak­to­rov je hygge. Tento po­jem v sebe za­hŕňa útul­nosť a po­hodu, sr­deč­nosť, druž­nosť a spriaz­ne­nosť. Hygge je aj hľa­da­nie úte­chy a vzpruhy v prí­rode, na­chá­dza­nie po­te­še­nia v ak­ti­vi­tách pod ší­rym ne­bom, oslava drob­ných ra­dostí kaž­do­den­ného ži­vota i pre­jav lás­ka­vosti voči sebe aj iným.

„Ak chceme tento zá­ži­tok po­me­no­vať, mu­síme mu ve­no­vať tro­chu po­zor­nosti, lebo hygge je slovo, ktoré za­hŕňa dô­verne známe po­city. Spý­tajte sa sami seba, kde sa cí­tite naj­viac doma, z kto­rých čin­ností a zvy­kov máte ra­dosť, kedy ste naj­viac v po­hode a čo k to­muto po­citu naj­viac pris­pieva. Čo ro­bíte, keď si chcete od­dých­nuť? Ako si okolo seba vy­tvá­rate po­hod­lie?“ pýta sa au­torka Knihy o hygge Lou­ise Thom­sen Brits.

hyg­ge­house.com

V Dán­sku ľu­dia ve­dome vy­tvá­rajú hygge prak­ticky každý deň. Je to pre nich bežný spô­sob ži­vota, no ne­po­va­žujú ho za sa­moz­rej­mosť. Naj­čas­tej­šie ho spá­jajú s prí­jem­nou ru­ti­nou a kaž­do­den­nými ri­tu­álmi, ako je na­prí­klad za­pá­le­nie sviečky pri ve­čer­nom stole pred jed­lom. Hygge pred­sta­vuje kon­krétne aj ab­s­traktné čin­nosti a na­chá­dza sa na prie­seč­níku me­dzi ma­te­riál­nym a sym­bo­lic­kým sve­tom. Aj tá najz­vy­čaj­nej­šia vec má moc vy­vo­lať po­cit po­hody a pri­ho­vára sa nášmu srdcu hygge ja­zy­kom.

Nie­ktorí na­zý­vajú „hygge“ ako „ume­nie vy­tvá­ra­nia in­ti­mity“, čo zna­mená „buď so se­bou, svo­jimi pria­teľmi a do­mo­vom“. Hoci ne­exis­tuje žiadne slovo, ktoré by vy­sti­ho­valo „hygge“, opi­suje sa ako po­hoda, šarm, šťas­tie, spo­koj­nosť, ve­do­mosť, bez­peč­nosť, či jed­no­du­chosť.

Ako teda žiť podľa štýlu hygge? Je to o kaž­den­ných ma­lič­kos­tiach. Na­prí­klad Dáni mi­lujú čaje, mi­lujú ka­viarne a na­ozaj si do­prajú vy­ni­ka­júce jedlo. Je to vy­chut­ná­va­nie si prí­tom­ného oka­mihu či už sám alebo v kruhu ľudí, kto­rých máme radi. Je to o jed­no­du­chosti v ob­lie­kaní sa a o tom, že máš me­nej vecí, no viac zá­žit­kov, čo vy­sti­huje aj mi­ni­ma­liz­mus.

hyg­ge­house.com

Ak by si sa chcela ne­chať in­špi­ro­vať štý­lom Hygge, po­zri si tieto weby:

hyg­ge­house.com

hel­lo­hygge.com

sim­ply­da­nish­li­ving.com

To­day is a good day! 🌻🌿

A post sha­red by Isa­bella Thord­sen (@isa­bel­lath) on

Ak sa chceš do­zve­dieť niečo viac o Hygge, po­zri si vi­deo:

Komentáre