Nie je prí­jemný po­cit zis­tiť, že niečo ro­bíš celý ži­vot zle. Pred­po­kla­dám však, že ne­exis­tuje ni­kto, kto by par­fum ap­li­ko­val správne. Teda správne..tak, ako experti z par­fu­mo­vej spo­loč­nosti Ta­ka­sago tvr­dia, že sa to ro­biť má.

Podľa nich je všetko, čo o par­fé­moch vieme, jedna veľká lož. Žiadny krk, de­kolt, do­konca ani zá­päs­tie.

V sku­toč­nosti sa vraj par­fum správne ap­li­kuje na..PU­POK.

Áno, znie to divne. Páni, ktorí však toto vy­hlá­se­nie vy­dali sú sku­toční od­bor­níci a ap­li­ko­vať par­fum na pu­pok môže po­vzniesť tvoju vo­ňavú prí­ťaž­li­vosť o le­vel vyš­šie.

Má to ne­jaké lo­gické vy­svet­le­nie? Sa­moz­rejme že má. Par­fum naj­lep­šie pod­po­ria miesta, ktoré vy­ža­rujú z tela naj­viac tepla. A ako si si ur­čite do­mys­lela, práve ob­lasť tvojho bru­cha je v tomto ohľade ex­trémne silná. Pod­statne sil­nej­šia, než sú tra­dičné časti tela, kde svoj par­fum bežne ap­li­ku­ješ – teda zá­päs­tie či krk.

Ak sa ne­cí­tiš na to, aby si si zrazu strie­kala par­fum na pu­pok, títo experti sa vy­jad­rili, že ďal­šie vhodné miesta sú za lak­ťom a za ko­le­nom.

A to tiež nie je práve naj­vá­bi­vej­šie miesto.

Ale ako sa vraví, účel svätí pros­triedky. Skú­siš to?

ti­tulná foto: Pe­xels.com

Komentáre