Mys­lela som si, že ča­kať na nie­koho, koho mi­lu­jete, je správne. Je to ako v ne­ja­kom epic­kom prí­behu, že kto tr­pez­livo čaká, bude na­ko­niec od­me­nený a láska ich ži­vota sa im vráti späť. Naj­čas­tej­šie mi­lostné prí­behy za­čí­najú, keď sa dvaja ľu­dia za­čnú mať radi, chcú byť spolu a dajú sa do vzťahu. Nie vždy sa vzťah ľahko bu­duje. Mali by v ňom exis­to­vať najmä kom­pro­misy. Ale ak ča­káš na neho nie­koľko me­sia­cov a on sa stále ne­vie roz­hod­núť, ne­mala by si mu vô­bec dá­vať šancu.

Pri­znaj si, že sama ne­vieš na koho ča­káš. Ča­káš na nie­koho, kto sa môže zme­niť? Ča­káš na nie­koho, kto roz­pozná, že si tr­pez­livá a od­daná? Ča­káš na zna­me­nia? Av­šak ak ča­káš na nie­koho, kto na­ozaj stojí za to, môže sa stať, že ni­kdy ne­príde.girl-waiting-for-trainfoto: www.mr­wall­pa­per.com

Ča­ka­nie na nie­koho ne­zna­mená, že s te­bou môže za­ob­chá­dzať ne­z­dvo­rilo alebo že je nor­málne, keď s te­bou nechce trá­viť čas.

Ča­ka­nie na nie­koho zna­mená, že si ne­do­ká­žeš seba vá­žiť na­toľko, aby si si uve­do­mila, že ak sa o teba zau­jíma, nemá prečo ča­kať. Sama ne­do­ká­žeš vi­dieť pravdu, ktorá ťa aj tak ča­som úplne oslepí.

Ča­kať na nie­koho nie je zna­kom tr­pez­li­vosti a od­da­nosti, je to zna­kom ig­no­ro­va­nia a po­pie­ra­nia toho, čo je v sku­toč­nosti prav­dou. Bu­deš iba ďa­lej po­kra­čo­vať v tom, o čo sa on vô­bec ne­zau­jíma a vše­tok svoj čas in­ves­tu­ješ do ni­čoho.

boss-fight-stock-photos-free-high-resolution-images-photography-women-woman-watching-waitingfoto: pe­xels.com

Pre­tože, ak už stra­tíš osobu z ho­ci­ja­kého dô­vodu, mu­síš si uve­do­miť, že si v tom sama a ča­káš me­siace alebo roky na nie­koho, kto ti ne­bol ani sú­dený. Nie­kedy je tr­pez­li­vosť iba strata času. 

Ča­kať na nie­koho je také, ako by si si sy­pala soľ do vlast­nej rany a tvá­rila si sa, že ťa to vô­bec ne­bolí. Zna­mená to, že si sa roz­hodla byť že­nou, ktorá sa po pre­skú­maní všet­kých mož­ností chce usa­diť. Jed­no­du­cho si sa zmie­rila s ča­ka­ním.

Ča­kať na nie­koho zna­mená, že sa od­mie­taš stre­tá­vať s ľuďmi, ktorí by ti ve­deli ih­neď po­skyt­núť to, na čo ča­káš. Zna­mená to, že chceš ce­lému svetu po­ve­dať, že si ne­za­slú­žiš ich re­špekt a lásku a že si ochotná ustú­piť osobe, ktorá sa ani ne­po­kúša dať ti niečo viac.

Ne­treba ča­kať na nie­koho, kto to ne­be­rie vážne, pre­tože iba ty vieš, čo si za­slú­žiš.

Komentáre