„Ak sa nie­kedy ocit­nete v ne­správ­nom prí­behu, od­íďte.“ – Mo Wil­lems

Máš do­vo­lené opus­tiť aký­koľ­vek prí­beh, v kto­rom sa na­chá­dzaš. Máš do­vo­lené opus­tiť aké­koľ­vek pria­teľ­stvo, s nie­kým, koho ne­máš rada.

Máš do­vo­lené opus­tiť miesto, ktoré tlmí tvoje svetlo, na­miesto toho, aby si svie­tila jas­nej­šie a kraj­šie. Te­raz máš mož­nosť zba­liť si všetky tašky a za­čať nie­kde inde, máš mož­nosť zme­niť de­fi­ní­ciu svojho ži­vota.

Mô­žeš ukon­čiť prácu, ktorú ne­ná­vi­díš. A aj keď ti to svet ne­po­vie, máš po­vo­lené hľa­dať niečo, čo tvoj ži­vot od teba oča­káva.

pi­xa­bay.com

Mô­žeš byť  s nie­kým, koho mi­lu­ješ, ale ak s te­bou za­ob­chá­dza zle, máš po­vo­lené od­ísť.

Máš po­vo­lené ne­chať to­xic­kých pria­te­ľov a ob­klo­piť sa lás­kou a ľuďmi, ktorí ťa po­vzbu­dzujú a dô­ve­rujú ti. TY SAMA si mô­žeš vy­brať ten druh ener­gie, akú chceš a po­tre­bu­ješ vo svo­jom ži­vote.

Mô­žeš si od­pus­tiť za všetky chyby, ktoré si uro­bila a byť k sebe lás­kavá. Máš mož­nosť po­zrieť sa  do zrkadla a vi­dieť sa ako sku­točná osoba.

Mô­žeš sa oslo­bo­diť od svo­jich oča­ká­vaní.

Nie­kedy sa po­ze­ráme na od­chod a od­lú­če­nie ako na zlú vec, ale nie­kedy je od­chá­dza­nie od nie­čoho, čo nás ničí, tou naj­lep­šou ve­cou, ktorú mô­žeme uro­biť pre seba.

Od­pus­te­nie ti umož­ňuje zme­niť smer, za­čať znovu, znovu ob­ja­viť seba a svet. Od­pus­te­nie ti nie­kedy do­volí od­ísť z ne­správ­neho miesta, keď to po­tre­bu­ješ.

Od­chod ot­vára nové dvere na zmenu, na rast, prí­le­ži­tosti a vy­kú­pe­nie.

Máš vždy mož­nosť od­ísť, kým ne­náj­deš to, čo ťa robí šťast­nou.

Mô­žeš do­konca ne­chať svoje staré ja za te­bou a ob­ja­vo­vať sa znovu a znovu …

Komentáre