Predplatné PREMIUM na mesiac ZDARMA.

Dizaj­nový obchod slá­vica, ktorý zdru­žuje viac ako 70 dizaj­né­rov a ich výrobky zo slo­ven­skej a čes­kej scény. Aké to je pod­ni­kať s kva­li­tou v kra­jine, kde sme zvyk­nutí poze­rať skôr na cenu? Dá sa naučiť všetko o pod­ni­kaní bez pred­chá­dza­jú­cich skú­se­ností? Je srdce dôle­žité pri pod­ni­kaní? Aj o tom poroz­prá­vala Ivica Jus­ková, maji­teľka dizaj­no­vého obchodu slá­vica.

Ak ste v posled­nom čase išli po Lau­rin­skej ulici v Bra­ti­slave, možno ste postrehli nový obcho­dík, ktorý asi pred pol rokom pri­bu­dol na rohu oproti Mest­skému divadlu P.O. Hviez­do­slava. Slá­vica, to je krásny pries­tor s ori­gi­nál­nymi výrob­kami od slo­ven­ských a čes­kých dizaj­né­rov. Slá­vicu zalo­žila Ivica Jus­ková, za slo­bodna Slá­vi­ková.

Screen-Shot-2016-03-01-at-08.11.10foto: foto: archív I.J.

Ivicu Slá­vi­kovú slo­ven­ská verej­nosť vníma ako víťazku Miss Slo­ven­sko 2005 a úspešnú modelku. Za veľ­kými hne­dými očami mla­dej mamičky sa toho však skrýva omnoho viac. Ivica je dizaj­nový nad­še­nec, miluje por­ce­lán a ori­gi­nálne šperky. Aj preto sa v roku 2011 roz­hodla zalo­žiť dizaj­nový obchod slá­vica.

Ako Ivica sama pove­dala, pred zalo­že­ním obcho­díku nemala vôbec žiadne skú­se­nosti s pod­ni­ka­ním. Učila sa všetko od zákla­dov. A stále sa učí. S prí­cho­dom bábätka sa však zme­nila situ­ácia aj v slá­vici. Kým pred­tým Ivica sama v obchode aj pre­dá­vala, dnes to za ňu robia bri­gád­ničky. Povin­nosti spo­jené s pre­vádz­kou obchodu si delí so store mana­žér­kou. Z Ivi­cinho roz­prá­va­nia je jasné, že svoj obcho­dík vedie intu­itívne, zo srdca. Kým pred die­ťat­kom fun­go­vala Ivica viac ako nad­še­nec, dnes si uve­do­muje zod­po­ved­nosť a na slá­vicu sa začína poze­rať viac očami pod­ni­ka­teľa.

To, že Ivica vedie obchod so srd­com vidieť aj pri nákupe. Ak sa chcete cítiť výni­moční, určite si sem príďte niečo kúpiť. Aj ten naj­menší nákup vám zaba­lia do krás­neho papiera a vlo­žia do taš­tičky s logom obchodu – vtá­či­kom. Kva­litný tovar si zaslúži kva­litný zákaz­nícky ser­vis.

Aké to je pod­ni­kať od nuly, Ivica poroz­prá­vala v roz­ho­vore. Dá sa pod­ni­kať aj bez skú­se­ností, len s nad­še­ním v srdci? Ako je to s dizaj­nom na Slo­venku, dá sa na ňom zaro­biť?

marika-majorova1foto: archív I.J.

Aké boli začiatky tvojho podnikania? Prečo si sa rozhodla založiť dizajnový obchod slávica?

Dlho som tento nápad , že by som si chcela otvo­riť obchod s dizaj­no­vými vecami, nosila v hlave. Vyplýva to najmä z toho, že som dlho pôso­bila v mode­lingu a poznala som pár ľudí z tohto odvet­via. Bolo mi ľúto, že v zahra­ničí sú takéto obcho­díky bež­nou zále­ži­tos­ťou a u nás také niečo nie je. A potom ma náho­dou oslo­vila kama­rátka s tým, že v KC Dunaj sa uvoľ­nil obchodný pries­tor a chceli by tam dizaj­nový obcho­dík. Tak som sa roz­hodla, že idem do toho.

Čo si považovala za najdôležitejšie v začiatkoch podnikania? Na čo si sa najviac sústredila?

Pre mňa bolo všetko úplne nové. Nemala som vôbec žiadne skú­se­nosti s pod­ni­ka­ním. Od začiatku som spo­lu­pra­co­vala s účtov­níč­kou, ktorá mi pomá­hala s týmito vecami. Na úpl­nom začiatku som mala živ­nosť, teraz už mám s.r.o., a tak som sa postupne všetko učila. Rie­šila som všetko za pochodu. Od toho, ako všetky pro­dukty nace­niť, naho­diť do poklad­nice, cez vizuál, až po účtovné veci. Ľudia sa ma často pýtajú, čo iné okrem obchodu ešte robím. Nie je to len tak viesť obchod. Zabe­rie vám vše­tok čas, ledva ho stí­ham. Najmä zo začiatku, keď som sama aj pre­dá­vala.

Ako teda funguje tvoj obchodík? Ako získavaš vecičky, ktoré potom predávaš?

Nie­kedy sa mi priamo ozvú ľudia, ktorí by u mňa chceli výrobky pre­dá­vať a ino­kedy ich sama oslo­vu­jem. Často­krát dostá­vam otázku, čo je kri­té­rium výberu. Dalo by sa pove­dať, že je to môj osobný vkus, podľa čoho vybe­rám. Sna­žím sa vybe­rať veci, ktoré sú dizaj­nové a sku­točne kva­litné. Teraz je veľký boom hand­made vecí, teda ručne robe­ných. Ale ja sa sna­žím orien­to­vať na ľudí, ktorí sa tým reálne živia a ich talent sa naozaj odráža v ich veciach.

katarina-tubiofoto: kata­rina tubio

Máš v ponuke aj práce od študentov?

Áno, mám naprí­klad veľa šper­ká­rov. Mno­hých mám takých, ktorí u mňa začí­nali pre­dá­vať ako štu­denti a pokra­čujú aj naďa­lej. Zvykla som cho­diť aj na Pries­kum VŠVU a ak ma niečo zau­jalo, oslo­vila som autora.

Ako postupuješ pri stanovení ceny? Z čoho vychádzaš?

Dizaj­néri si sta­no­via svoju cenu a ja, samoz­rejme, pri­po­čí­tam svoju maržu. Nemys­lím si, že ceny v obchode sú pre­hnané alebo prí­liš vysoké. Najmä, ak to porov­nám naprí­klad s podob­nými praž­skými obchodmi. Vychá­dzam najmä z mojich nákla­dov a samoz­rejme beriem do úvahy aj prácu, ktorá sa za kaž­dým pro­duk­tom skrýva. Veci, ktoré pre­dá­vam v obchode sú kva­litné, vytvo­rené ľuďmi, ktorí sa tomu venujú naplno alebo sú vyštu­do­vaní vo svo­jom odbore.

Nie sú to len také kla­sické hand­made výrobky. A to sa odráža aj na ich cene. Ľudia to často nechápu, ako môžu náuš­nice u mňa stáť aj 50 eur, keď v mód­nom reťazci sú za 2 eurá. Za kaž­dou dizaj­no­vou vecou, ktorú mám v obchode, však treba vidieť kus práce, času, ori­gi­na­litu a kva­litu.

Screen-Shot-2016-03-01-at-08.10.31foto: Frolo

Sortiment v obchode je naozaj široký, od detských vecí, cez knižky, po šperky či prírodnú kozmetiku. Aký máš kľúč pri tvorbe ponuky?

Opäť je to poci­tová zále­ži­tosť. Ale vše­obecne sa sna­žím tvo­riť sor­ti­ment s men­šími vecami, drob­nos­ťami. Oslo­vili ma aj dizaj­néri nábytku, ale náby­tok sa mi zdá už prí­liš veľký, nároč­nejší na pre­daj. Sna­žím sa vyhý­bať veciam, ktoré by mi dlho stáli v obchode. Mne sa veľmi páčia šperky a por­ce­lán, rada by som sa zame­rala práve na to. Ale bojím sa, že potom by sa obchod neuži­vil, keby som bola takto úzko zame­raná. Preto si rad­šej držím širší záber.
lucia-jesenska1foto: lucia jesen­ska

Keby si mala porovnať to ako si fungovala na začiatku a ako teraz. Je tam rozdiel? Robíš možno nejaké iné kroky, sústredíš sa na iné časti podnikania?

Určite áno, je tam roz­diel. Naprí­klad ceny musia byť pris­pô­so­bené aj miestu, kde je teraz obchod. Viac sle­du­jem náklady a tržby. Na začiatku som sama aj pre­dá­vala, teraz mám päť diev­čat, bri­gád­ni­čiek, ktoré sa strie­dajú. Aktu­álne hľa­dám aj nového store mana­žéra.

Mňa osobne prekvapil servis, ktorý funguje v obchode. Pokladáš starostlivosť o zákazníka za dôležitú súčasť obchodu?

Áno, určite. „Náš zákaz­ník, náš pán“, predsa. Mne sa veľmi páči, keď zákaz­ník odíde z obchodu s poci­tom, že o neho bolo posta­rané. Páči sa mi, keď ja odídem z neja­kého obchodu s krásne zaba­le­ným tova­rom. A preto to chcem mať aj v mojom obchode.

Nepokladáš to za vyššie náklady?

Jasné, že sú to výdavky navyše. Ale verím, že sa to vráti tým, že zákaz­ník príde aj druhý-tretí krát. Odzr­kad­ľuje to cel­kovú úro­veň obchodu. S tým som sa sťa­ho­vala aj do nových pries­to­rov, aby obchod pre­šiel na vyš­šiu úro­veň.

Vnímaš aj konkurenciu?

Samoz­rejme, kon­ku­ren­ciu sle­du­jem. No vyslo­vene kon­cepčne niečo také isté ako slá­vicu nere­gis­tru­jem. Tým, že ja pre­dá­vam najmä šperky a por­ce­lán. Exis­tuje jeden obchod, ktorý sa zame­riava skôr na oble­če­nie. Iný obchod pre­dáva aj rov­naké značky ako ja, ale tento obchod vní­mam ako viac komerčný. Pre­dá­vajú aj komerčné zahra­ničné značky.

Máš pocit, že ti pomáha tvoje meno? Verejnosti nie si neznáma, ľudia ťa poznajú ako víťazku Miss a modelku.

Určite pomáha, bez toho by som ani nemala odvahu takýto obchod otvo­riť. Už len to, že si ma oslo­vila na roz­ho­vor by nebolo bez toho, že sa volám Ivica Slá­vi­ková (teraz už Jus­ková). Pomohlo mi to s budo­va­ním pove­do­mia o obchode, rých­lej­šie sa roz­pŕ­chla infor­má­cia o tom, že mám obchod s dizaj­nom.

Ako vidíš budúcnosť obchodu?

Zatiaľ rie­šim skôr nové pries­tory, nakoľko sme tam len pol roka. Zmenu pro­stre­dia som už pozi­tívne pocí­tila. V novom obchode sa zastaví omnoho viac náhod­ných oko­lo­idú­cich a tiež veľa turis­tov. Verím tomu, že keď člo­vek robí niečo zo srdca alebo preto, že ho to baví a vidí v tom zmy­sel, tak to prosto nejako pôjde. Dúfam.

Screen-Shot-2016-03-01-at-08.11.01foto: Ľubica Mar­tin­če­ková

Cítiš sa úspešná?

Ja sa vnú­torne necí­tim nejako extra úspešná. Ja si to sama ani tak neuve­do­mu­jem, čo mám a čo robím. Ale mám veľa pozi­tív­nych reak­cií. Mám naprí­klad jednu kama­rátku, ktorá mi dodáva hod­vábne šperky z kra­vát a žije v zahra­ničí. Raz mi pove­dala, že je na mňa pyšná, že sa jej páči, čo som dosiahla. Je nad­šená novým obcho­dí­kom. Neviem, čo si mám pred­sta­viť pod úspe­chom, ale po jej reak­cii som si pove­dala, že nie som asi úplná nešika.

Keby si sa mohla vrátiť do momentu kedy si založila obchod, pustila by si sa do toho ešte raz? Urobila by si niečo inak?

Určite by som do toho išla ešte raz. Sna­žím sa žiť tak, aby som čo naj­me­nej vecí chcela meniť.

Čo by si odkázala niekomu, kto práve rozmýšľa, či sa pustiť do vlastného projektu?

Nech do toho určite ide, nech sa nebojí. Ak má člo­vek nad­še­nie a mož­nosť vyskú­šať niečo, čo ho baví, tak by to mal mini­málne skú­siť. Keď som reálne stála pred roz­hod­nu­tím, či ísť do pries­to­rov v KC Dunaj, keď som už mala reálnu ponuku na pries­tory, tak som veľmi dlho roz­mýš­ľala, či do toho mám ísť. Dlho som myš­lienku nosila v hlave, že chcem-chcem,  a potom keď sa to malo stať rea­li­tou, tak som sa zľakla. Začala som zrazu roz­mýš­ľať nad všet­kými detailmi a člo­vek ostane prek­va­pený. Ale určite sa netreba báť. Veci, ktoré sú robené zo srdca a úprimne, majú nádej. Mini­málne z toho bude mať nové zážitky a skú­se­nosti.

Ďaku­jem za roz­ho­vor!

foto:foto: Ľubica Mar­tin­če­ková
zdroj: http://www.startitup.sk/byvala-miss-slovensko-ivica-juskova-zakaznik-ma-obchodu-odist-pocitom-neho-bolo-postarane/

 

 

Toto sa oplatí čítať

Viac z kategórieRozhovory