Di­zaj­nový ob­chod slá­vica, ktorý zdru­žuje viac ako 70 di­zaj­né­rov a ich vý­robky zo slo­ven­skej a čes­kej scény. Aké to je pod­ni­kať s kva­li­tou v kra­jine, kde sme zvyk­nutí poze­rať skôr na cenu? Dá sa na­učiť všetko o pod­ni­kaní bez pred­chá­dza­jú­cich skú­se­ností? Je srdce dôle­žité pri pod­ni­kaní? Aj o tom po­roz­prá­vala Ivica Jus­ková, maji­teľka di­zaj­no­vého ob­chodu slá­vica.

Ak ste v po­sled­nom čase išli po Lau­rin­skej ulici v Bra­ti­slave, možno ste po­strehli nový ob­cho­dík, ktorý asi pred pol ro­kom pri­bu­dol na rohu oproti Mest­skému di­vadlu P.O. Hviez­do­slava. Slá­vica, to je krásny pries­tor s ori­gi­nál­nymi vý­rob­kami od slo­ven­ských a čes­kých di­zaj­né­rov. Slá­vicu zalo­žila Ivica Jus­ková, za slo­bodna Slá­vi­ková.

Screen-Shot-2016-03-01-at-08.11.10foto: foto: ar­chív I.J.

Ivicu Slá­vi­kovú slo­ven­ská ve­rej­nosť vníma ako ví­ťazku Miss Slo­ven­sko 2005 a úspešnú mo­delku. Za veľ­kými hne­dými očami mla­dej ma­mičky sa toho však skrýva omnoho viac. Ivica je di­zaj­nový nad­še­nec, mi­luje por­ce­lán a ori­gi­nálne šperky. Aj preto sa v roku 2011 roz­hodla zalo­žiť di­zaj­nový ob­chod slá­vica.

Ako Ivica sama pove­dala, pred zalo­že­ním ob­cho­díku ne­mala vô­bec žiadne skú­se­nosti s pod­ni­ka­ním. Učila sa všetko od zá­kla­dov. A stále sa učí. S prí­cho­dom bá­bätka sa však zme­nila situ­ácia aj v slá­vici. Kým pred­tým Ivica sama v ob­chode aj pre­dá­vala, dnes to za ňu ro­bia bri­gád­ničky. Po­vin­nosti spo­jené s pre­vádz­kou ob­chodu si delí so store mana­žér­kou. Z Ivi­cinho roz­prá­va­nia je jasné, že svoj ob­cho­dík ve­die intu­itívne, zo srdca. Kým pred die­ťat­kom fun­go­vala Ivica viac ako nad­še­nec, dnes si uve­do­muje zod­po­ved­nosť a na slá­vicu sa za­čína poze­rať viac očami pod­ni­ka­teľa.

To, že Ivica ve­die ob­chod so srd­com vi­dieť aj pri ná­kupe. Ak sa chcete cí­tiť výni­moční, ur­čite si sem príďte niečo kú­piť. Aj ten naj­menší ná­kup vám zaba­lia do krás­neho pa­piera a vlo­žia do taš­tičky s lo­gom ob­chodu – vtá­či­kom. Kva­litný to­var si za­slúži kva­litný zá­kaz­nícky ser­vis.

Aké to je pod­ni­kať od nuly, Ivica po­roz­prá­vala v roz­ho­vore. Dá sa pod­ni­kať aj bez skú­se­ností, len s nad­še­ním v srdci? Ako je to s di­zaj­nom na Slo­venku, dá sa na ňom zaro­biť?

marika-majorova1foto: ar­chív I.J.

Aké boli za­čiatky tvojho pod­ni­ka­nia? Prečo si sa roz­hodla za­lo­žiť di­zaj­nový ob­chod slá­vica?

Dlho som tento ná­pad , že by som si chcela otvo­riť ob­chod s di­zaj­no­vými ve­cami, no­sila v hlave. Vy­plýva to najmä z toho, že som dlho pôso­bila v mode­lingu a po­znala som pár ľudí z tohto od­vet­via. Bolo mi ľúto, že v za­hra­ničí sú ta­kéto ob­cho­díky bež­nou zále­ži­tos­ťou a u nás také niečo nie je. A po­tom ma náho­dou oslo­vila kama­rátka s tým, že v KC Du­naj sa uvoľ­nil ob­chodný pries­tor a chceli by tam di­zaj­nový ob­cho­dík. Tak som sa roz­hodla, že idem do toho.

Čo si po­va­žo­vala za naj­dô­le­ži­tej­šie v za­čiat­koch pod­ni­ka­nia? Na čo si sa naj­viac sú­stre­dila?

Pre mňa bolo všetko úplne nové. Ne­mala som vô­bec žiadne skú­se­nosti s pod­ni­ka­ním. Od za­čiatku som spo­lu­pra­co­vala s úč­tov­níč­kou, ktorá mi pomá­hala s tý­mito ve­cami. Na úpl­nom za­čiatku som mala živ­nosť, te­raz už mám s.r.o., a tak som sa po­stupne všetko učila. Rie­šila som všetko za po­chodu. Od toho, ako všetky pro­dukty nace­niť, naho­diť do po­klad­nice, cez vi­zuál, až po úč­tovné veci. Ľu­dia sa ma často pý­tajú, čo iné ok­rem ob­chodu ešte ro­bím. Nie je to len tak viesť ob­chod. Zabe­rie vám vše­tok čas, ledva ho stí­ham. Najmä zo za­čiatku, keď som sama aj pre­dá­vala.

Ako teda fun­guje tvoj ob­cho­dík? Ako zís­ka­vaš ve­cičky, ktoré po­tom pre­dá­vaš?

Nie­kedy sa mi priamo ozvú ľu­dia, ktorí by u mňa chceli vý­robky pre­dá­vať a ino­kedy ich sama oslo­vu­jem. Často­krát do­stá­vam otázku, čo je kri­té­rium vý­beru. Dalo by sa pove­dať, že je to môj osobný vkus, podľa čoho vybe­rám. Sna­žím sa vybe­rať veci, ktoré sú di­zaj­nové a sku­točne kva­litné. Te­raz je veľký boom hand­made vecí, teda ručne robe­ných. Ale ja sa sna­žím orien­to­vať na ľudí, ktorí sa tým re­álne ži­via a ich ta­lent sa na­ozaj od­ráža v ich ve­ciach.

katarina-tubiofoto: kata­rina tu­bio

Máš v po­nuke aj práce od štu­den­tov?

Áno, mám na­prí­klad veľa šper­ká­rov. Mno­hých mám ta­kých, ktorí u mňa začí­nali pre­dá­vať ako štu­denti a po­kra­čujú aj naďa­lej. Zvykla som cho­diť aj na Pries­kum VŠVU a ak ma niečo zau­jalo, oslo­vila som au­tora.

Ako po­stu­pu­ješ pri sta­no­vení ceny? Z čoho vy­chá­dzaš?

Di­zaj­néri si sta­no­via svoju cenu a ja, sa­moz­rejme, pri­po­čí­tam svoju maržu. Ne­mys­lím si, že ceny v ob­chode sú pre­hnané alebo prí­liš vy­soké. Najmä, ak to po­rov­nám na­prí­klad s po­dob­nými praž­skými ob­chodmi. Vy­chá­dzam najmä z mo­jich nákla­dov a sa­moz­rejme be­riem do úvahy aj prácu, ktorá sa za kaž­dým pro­duk­tom skrýva. Veci, ktoré pre­dá­vam v ob­chode sú kva­litné, vy­tvo­rené ľuďmi, ktorí sa tomu ve­nujú na­plno alebo sú vy­štu­do­vaní vo svo­jom od­bore.

Nie sú to len také kla­sické hand­made vý­robky. A to sa od­ráža aj na ich cene. Ľu­dia to často ne­chápu, ako môžu náuš­nice u mňa stáť aj 50 eur, keď v mód­nom re­ťazci sú za 2 eurá. Za kaž­dou di­zaj­no­vou ve­cou, ktorú mám v ob­chode, však treba vi­dieť kus práce, času, ori­gi­na­litu a kva­litu.

Screen-Shot-2016-03-01-at-08.10.31foto: Frolo

Sor­ti­ment v ob­chode je na­ozaj ši­roký, od det­ských vecí, cez knižky, po šperky či prí­rodnú koz­me­tiku. Aký máš kľúč pri tvorbe po­nuky?

Opäť je to poci­tová zále­ži­tosť. Ale vše­obecne sa sna­žím tvo­riť sor­ti­ment s men­šími ve­cami, drob­nos­ťami. Oslo­vili ma aj di­zaj­néri ná­bytku, ale náby­tok sa mi zdá už prí­liš veľký, ná­roč­nejší na pre­daj. Sna­žím sa vyhý­bať ve­ciam, ktoré by mi dlho stáli v ob­chode. Mne sa veľmi pá­čia šperky a por­ce­lán, rada by som sa zame­rala práve na to. Ale bo­jím sa, že po­tom by sa ob­chod ne­uži­vil, keby som bola takto úzko zame­raná. Preto si rad­šej dr­žím širší zá­ber.
lucia-jesenska1foto: lu­cia je­sen­ska

Keby si mala po­rov­nať to ako si fun­go­vala na za­čiatku a ako te­raz. Je tam roz­diel? Ro­bíš možno ne­jaké iné kroky, sú­stre­díš sa na iné časti pod­ni­ka­nia?

Ur­čite áno, je tam roz­diel. Na­prí­klad ceny mu­sia byť pris­pô­so­bené aj miestu, kde je te­raz ob­chod. Viac sle­du­jem ná­klady a tržby. Na za­čiatku som sama aj pre­dá­vala, te­raz mám päť diev­čat, bri­gád­ni­čiek, ktoré sa strie­dajú. Aktu­álne hľa­dám aj no­vého store mana­žéra.

Mňa osobne prek­va­pil ser­vis, ktorý fun­guje v ob­chode. Po­kla­dáš sta­rost­li­vosť o zá­kaz­níka za dô­le­žitú sú­časť ob­chodu?

Áno, ur­čite. „Náš zá­kaz­ník, náš pán“, predsa. Mne sa veľmi páči, keď zá­kaz­ník od­íde z ob­chodu s poci­tom, že o neho bolo po­sta­rané. Páči sa mi, keď ja od­ídem z neja­kého ob­chodu s krásne zaba­le­ným tova­rom. A preto to chcem mať aj v mo­jom ob­chode.

Ne­po­kla­dáš to za vyš­šie ná­klady?

Jasné, že sú to vý­davky na­vyše. Ale ve­rím, že sa to vráti tým, že zá­kaz­ník príde aj druhý-tretí krát. Odzr­kad­ľuje to cel­kovú úro­veň ob­chodu. S tým som sa sťa­ho­vala aj do no­vých pries­to­rov, aby ob­chod pre­šiel na vyš­šiu úro­veň.

Vní­maš aj kon­ku­ren­ciu?

Sa­moz­rejme, kon­ku­ren­ciu sle­du­jem. No vy­slo­vene kon­cepčne niečo také isté ako slá­vicu nere­gis­tru­jem. Tým, že ja pre­dá­vam najmä šperky a por­ce­lán. Exis­tuje je­den ob­chod, ktorý sa zame­riava skôr na oble­če­nie. Iný ob­chod pre­dáva aj rov­naké značky ako ja, ale tento ob­chod vní­mam ako viac ko­merčný. Pre­dá­vajú aj ko­merčné za­hra­ničné značky.

Máš po­cit, že ti po­máha tvoje meno? Ve­rej­nosti nie si ne­známa, ľu­dia ťa po­znajú ako ví­ťazku Miss a mo­delku.

Ur­čite po­máha, bez toho by som ani ne­mala od­vahu ta­kýto ob­chod otvo­riť. Už len to, že si ma oslo­vila na roz­ho­vor by ne­bolo bez toho, že sa vo­lám Ivica Slá­vi­ková (te­raz už Jus­ková). Po­mohlo mi to s budo­va­ním pove­do­mia o ob­chode, rých­lej­šie sa roz­pŕ­chla in­for­má­cia o tom, že mám ob­chod s di­zaj­nom.

Ako vi­díš bu­dúc­nosť ob­chodu?

Za­tiaľ rie­šim skôr nové pries­tory, na­koľko sme tam len pol roka. Zmenu pro­stre­dia som už pozi­tívne pocí­tila. V no­vom ob­chode sa za­staví omnoho viac ná­hod­ných oko­lo­idú­cich a tiež veľa tu­ris­tov. Ve­rím tomu, že keď člo­vek robí niečo zo srdca alebo preto, že ho to baví a vidí v tom zmy­sel, tak to prosto ne­jako pôjde. Dú­fam.

Screen-Shot-2016-03-01-at-08.11.01foto: Ľu­bica Mar­tin­če­ková

Cí­tiš sa úspešná?

Ja sa vnú­torne necí­tim ne­jako ex­tra úspešná. Ja si to sama ani tak ne­uve­do­mu­jem, čo mám a čo ro­bím. Ale mám veľa pozi­tív­nych reak­cií. Mám na­prí­klad jednu kama­rátku, ktorá mi do­dáva hod­vábne šperky z kra­vát a žije v za­hra­ničí. Raz mi pove­dala, že je na mňa pyšná, že sa jej páči, čo som do­siahla. Je nad­šená no­vým ob­cho­dí­kom. Ne­viem, čo si mám pred­sta­viť pod úspe­chom, ale po jej reak­cii som si pove­dala, že nie som asi úplná ne­šika.

Keby si sa mohla vrá­tiť do mo­mentu kedy si za­lo­žila ob­chod, pus­tila by si sa do toho ešte raz? Uro­bila by si niečo inak?

Ur­čite by som do toho išla ešte raz. Sna­žím sa žiť tak, aby som čo naj­me­nej vecí chcela me­niť.

Čo by si od­ká­zala nie­komu, kto práve roz­mýšľa, či sa pus­tiť do vlast­ného pro­jektu?

Nech do toho ur­čite ide, nech sa ne­bojí. Ak má člo­vek nad­še­nie a mož­nosť vy­skú­šať niečo, čo ho baví, tak by to mal mini­málne skú­siť. Keď som re­álne stála pred roz­hod­nu­tím, či ísť do pries­to­rov v KC Du­naj, keď som už mala re­álnu po­nuku na pries­tory, tak som veľmi dlho roz­mýš­ľala, či do toho mám ísť. Dlho som myš­lienku no­sila v hlave, že chcem-chcem,  a po­tom keď sa to malo stať rea­li­tou, tak som sa zľakla. Za­čala som zrazu roz­mýš­ľať nad všet­kými de­tailmi a člo­vek ostane prek­va­pený. Ale ur­čite sa ne­treba báť. Veci, ktoré sú ro­bené zo srdca a úp­rimne, majú ná­dej. Mini­málne z toho bude mať nové zá­žitky a skú­se­nosti.

Ďaku­jem za roz­ho­vor!

foto:foto: Ľu­bica Mar­tin­če­ková
zdroj: http://www.star­ti­tup.sk/by­vala-miss-slo­ven­sko-ivica-jus­kova-za­kaz­nik-ma-ob­chodu-od­ist-po­ci­tom-neho-bolo-po­sta­rane/

 

 

Komentáre