Vzťah je úžasná prí­le­ži­tosť na se­baz­lep­šo­va­nie a se­ba­roz­voj. Nie­kto by mo­hol opo­no­vať, že je to práve presný opak, že člo­vek zlep­šuje sám seba najmä vo chví­ľach, keď je sin­gle a má čas ve­no­vať sa len sám sebe. To je ur­čite pravda! Je dô­le­žité, aby každý z nás strá­vil ne­jaký čas osa­mote, aby ob­ja­vil, kým na­ozaj je, a čo ho baví. No mys­lím si, že vo vzťahu, o to vô­bec nie sme ukrá­tení, skôr na­opak, máme mož­nosť osob­ného „kouča“, tré­nera, mo­ti­vá­ciu a pod­poru.

Ne­dávno som po­čula skvelé pri­rov­na­nie, ktoré som si trošku upra­vila podľa seba. Vraj, v na­šich bo­joch ne­smieme pus­tiť meč na zem. Môže nám pad­núť br­ne­nie, helma, štíť, no meč ne­mô­žeme pus­tiť, pre­tože to je znak, že sa vzdá­vame. Každý deň sa nám do cesty po­sta­via ne­jakí ne­pria­te­lia, ktorí nás chcú pri­nú­tiť sa na všetko vy­kaš­ľať a meč pus­tiť.

Ale ne­ho­vorí sa len tak na­darmo, že „ve dvou se to lépe táhne“. Náš par­tner je nie­kde tam v hľa­disku na­šich kaž­do­den­ných zá­pa­sov a sle­duje náš boj. A hoci pre­hráme, po­díde k nám, ob­jíme nás a je tu, i keď nie sme ví­ťazmi da­ného tur­naja. Ale ne­pri­pa­dali by sme si zba­be­lými, ak by sme meč od­ho­dili a do boja sa ani ne­pus­tili? Začo by bola na náš naša láska hrdá?

No dobre, možno táto pred­stava mo­ti­vuje skôr mu­žov ako ženy, pre­tože predsa, my ženy, sa ťažko vži­jeme do ne­ja­kých zá­pas­ní­kov. A čo tak si pred­sta­viť, že ten chlap vedľa nás je ten hr­dina, a my sme rov­nako jeho bo­jov­níčky, jeho osobné mo­ti­vá­torky, tré­nerky, jeho verné fa­nú­šičky?

Dosť bolo pre­ne­se­ných vý­zna­mov. Po­ve­dzme si to rovno. Keď vzťah je tu na to, aby nás pod­po­ril a vie­dol k zlep­šo­va­niu, čo tak za­čať už dnes s kon­krét­nymi cieľmi? Vy­tvo­riť si takú mini ta­buľku, alebo do­hod­núť sa s par­tne­rom, čo nás tento me­siac čaká a po­kú­siť sa to spl­niť? Môžu to byť úplne ma­lič­kosti, ako do­stať dobrú známku z ma­tiky, nájsť si čas na par­tner­ský works­hop, ve­no­vať si každý deň as­poň 10 mi­nút bez mo­bi­lov a iných ru­ši­vých ele­men­tov, a len tak si hľa­dieť do očí? Po­tom si to v ta­buľke len od­škrt­nete a môžte si pri­pí­sať ďal­šie body, aby ste spolu krá­čali vyš­šie a vyš­šie.

A keď sa nám ne­po­darí niečo spl­niť? Tak presne práve na to je tu par­tner­stvo, aby sme sa na­priek tomu cí­tili ako ví­ťazi. Pre­tože sme do toho dali všetko a ne­vzdali sme to. A pre nášho mi­lá­čika bu­deme vždy ich hviez­dičky, a rov­nako on pre nás bude ten na­jod­váž­nejší bo­jov­ník.

Komentáre