Zlý deň ne­zna­mená zlý ži­vot. Je pravda, že nie­kedy nám se­kunda zmení ži­vot a veľa vecí ovplyvní do znač­nej miery, ale každý je stroj­com svojho šťas­tia a ne­ga­tívne myš­lienky a činy ešte ni­kdy ni­komu ne­pri­niesli po­zi­tívny ži­vot.

Ľu­dia sú zlo­žití a kom­pli­ko­vaní, ale prečo si kom­pli­ko­vať ži­vot? Moja rada pre Vás, ktorí máte často po­cit, že je všetko na nič a vy ani ne­tu­šíte načo tu vlastne ste, znie takto: Kto si ako za­riadi tak má. Je veľmi ťažké pí­sať rady na túto tému, ale mys­lím si, že keby sa ľu­dia na­učili v tom zlom hľa­dať to dobré a uží­vať si ži­vot, bolo by viac šťast­ných a vďač­ných ľudí.

we­he­ar­tit.com

Vždy to môže byť hor­šie… vždy! V ži­vote exis­tujú ma­lič­kosti, ktoré väč­šina z nás vníma ako sa­moz­rej­mosť. Zdra­vie, ro­dina, elek­trina, teplo do­mova. Ľu­dia sa často na­štvú kvôli tomu, že meš­kajú do práce, pri­tom si ne­uve­do­mujú, aké majú šťas­tie, že sú zdraví, že sa ráno po­sta­vili z po­stele, pre­tože keby to bolo hor­šie, vô­bec by do práce ne­mu­seli dôjsť. Mnohí si mys­lia, že pe­niaze sú všetko. Ja si mys­lím, že sku­točné bo­hat­stvo je zdra­vie a ro­dina. To čo dáme, sa mno­ho­krát aj vráti.

Preto buď člo­vek chá­pavý, milý, ústup­čivý a buď ta­kým člo­ve­kom, akého by si rád stre­tol.

we­he­ar­tit.com

Ne­vzdá­vaj sa kvôli zlému dňu. Ak nejde o ži­vot nejde o nič. Strá­came sa vlast­ným hod­no­tám. Vzdia­ľu­jeme sa svo­jim snom, cie­ľom, túž­bam a po­stu­pom času pre­stá­vame žiť, pre­tože sme prí­liš za­nep­ráz­dnení za­ria­ďo­va­ním si ži­vota. Ni­kdy ne­do­voľ mi­nu­losti zme­niť prí­tom­nosť. Ži svoj ži­vot kvôli tomu, čo ti môže zaj­traj­šok po­núk­nuť a nie kvôli tomu, čo ti vče­raj­šok vzal. Každý má mož­nosť voľby. V ži­vote si mô­žeš vy­brať svoju vlastnú cestu. Ni­kde nie je na­pí­sané kade mu­síš krá­čať. Ty sám sa roz­hodni!

V ži­vote sa udejú veci, ktoré nás do­stanú do úz­kych, no len to nás na­učí čo sú na­ozaj­stné pri­ority. Za­žila som vo svo­jom ži­vote skla­ma­nia, pády, ale aj veľa krás­nych chvíľ, ktoré na­ozaj stáli za to. Na­učila som sa, že člo­vek, od kto­rého to naj­me­nej ča­káš ti podá po­mocnú ruku, po­vie pekné slovo skôr ako člo­vek, od kto­rého to ča­káš naj­viac. Stačí se­kunda, ktorá spô­sobí rany a trvá roky, kým sa rany za­hoja. Čas je naj­lepší liek.

Mi­luj seba a mi­luj ži­vot a uvi­díš, že bu­deš šťast­nej­šia!

Komentáre