– Waw, dobre vy­ze­ráš.  Čo ro­bíš? Ne­je­dá­vaš, však?

– Aa­a­a­ale kde. Cvi­čím…

– Cvi­číš? A ako?

– Cho­dím do po­silky?

– A ako cvi­číš?

– Nooo…nor­málne, so strojmi, čin­kami a tak

– (pri­chá­dza divný po­hľad člo­veka, čo sa s te­bou roz­práva) a nie je to pre chla­pov? Chceš byť taká riadne sval­natá, čo?

10954463_417017311799761_960111430_n

Foto: Pin­te­rest.com

Táto ne­zna­losť ma u ľudí ešte stále za­ráža. Nie, nie je to pre chla­pov. Cvi­če­nie je pre diev­čatá a tu si mô­žeš pre­čí­tať pravdu o diev­ča­tách, čo cvi­čia.

Ve­dia, že cvi­če­nie s vá­hami nie je len pre chla­pov.

Ne­vy­ze­rajú a ni­kdy ani ne­budú vy­ze­rať ako Hulk Ho­gan. Ako to? Pre­tože telo pri fy­zic­kej ak­ti­vite pre­pne na fat­burn.

Vá­žia viac, ale vy­ze­rajú lep­šie, ako ich vy­chud­nuté ko­le­gyne.

Ne­hla­dujú. Kto po­ve­dal, že mu­síš hla­do­vať, aby si schudla? Tieto baby ve­dia, že cvi­če­ním spa­ľujú a môžu do­konca jesť viac! (PO­ZOR: Ne­roz­prá­vame sa tu o me­káči)

Šat­ník ta­ké­hoto diev­čaťa sa delí vý­hradne na tré­nin­govú časť a ne­tré­nin­govú časť. Majú kopu pek­ného ob­le­če­nia do po­silky, a preto vy­ze­rajú dobre vlastne pri kaž­dej prí­le­ži­tosti.

Cvi­čia celé telo a preto sú sú­merné a pekne vy­tva­ro­vané.

pexels-photo-136409

foto: pe­xels.com

Ne­vi­díš ich často v kar­dio zóne. Kar­dio po­u­ží­vajú skôr na ro­zoh­riate. Kar­dio me­nia za cvi­če­nie za­me­rané na viac opa­ko­vaní a niž­šiu váhu

Rest day je boj, mu­sia sa stále hý­bať. As­poň trošku…

Nie sú le­nivé ( teda, nie až tak veľmi 😉 )

Ve­dia va­riť (alebo sa as­poň vše­možne sna­žia) dobre a zdravo

Každá má svoj krásny (ru­žový) šej­ker.

Ve­dia, čo je to BCAA, pro­teín, ami­no­ky­se­liny, mo­no­hyd­rát, Lkar­ni­tín,…

Roz­umejú si s cha­lanmi. Nie­kedy viac, ako s diev­ča­tami

Sú špor­tovo za­lo­žené, sú to po­ho­ďáčky

Sú sil­nej­šie, se­bes­tač­nej­šie, mies­tami sa cí­tia ako su­per­ženy 🙂

pexels-photo-136410

foto: pe­xels.com

V po­silke ich veľa ľudí po­zo­ruje. Nie je to však len preto, lebo vy­ze­rajú dobre, ale preto, lebo po­znajú tech­niku cvi­če­nia (ča­sto­krát lep­šie ako mnohí cha­lani) sú so se­bou spo­kojné a se­ba­ve­domé. Se­ba­ve­do­mie je v kurze.

V špor­to­vom a po­silke sa cí­tia často krát lep­šie ako na­ho­dené v klube

Piatky trá­via skôr v po­silke ako v klube

Ne­pot­re­bujú toľko make-upu

Ne­mu­sia vždy pro­siť chlapa, keď po­tre­bujú zdvi­hnúť ťažkú vec

Ľu­dia sa ich pý­tajú: „Waw, dobre vy­ze­ráš, čo ro­bíš?

Komentáre