Yeme – ob­chod, ktorý po­núka lo­kálne po­tra­viny z miest­nych fa­riem a chovu je ofi­ciálne ot­vo­rený.

Ľu­dia boli z no­vého kon­ceptu nad­šení, všetci máme plné zuby ne­kva­lit­ného mäsa a na­far­be­ných po­ma­ran­čov, ktoré pre­ces­to­vali okolo ze­me­gule tri­krát, než sa do­stali na naše pulty. Jed­no­značne práve to bol hlavný dô­vod, prečo vznik ta­ké­hoto kon­ceptu ľudí po­bláz­nil.

Dnes (3.3.) sa Yeme sláv­nostne ot­vo­rilo, boli sme sa teda po­zrieť – stoja na­ozaj po­tra­viny za toľko po­zor­nosti. Mô­žem rovno po­ve­dať, že áno. No chy­bičky sa snáď ešte vy­la­dia.

Možno som až prí­liš ovplyv­nený di­zaj­nom bež­ných su­per­mar­ke­tov, preto som od Yeme ne­oča­ká­val niečo iné. Moja pred­stava bola, že prí­dem do re­la­tívne štan­dard­ných pries­to­rov, kde aku­rát budú pre­va­žo­vať slo­ven­ské po­tra­viny a za­mest­nanci budú mať čisté zás­tery. No ob­chod je najmä po ob­vode di­zaj­novo zvlád­nutý fakt špič­kovo. Vo­ňavé ob­rov­ské chle­bíky, čer­vené mäso, ktoré by som zje­dol naj­rad­šej rovno bez úp­ravy, čerstvé ryby, ka­viar­nička.

Čo di­zaj­novo za­os­táva je práve stred, kde sa na­chá­dza skôr tra­dičný to­var, chla­diace boxy, dro­gé­ria a po­dobne.

Ďal­ším prek­va­pe­ním boli ceny. Ba­víme sa o pré­mi­ových po­tra­vi­nách, preto som ne­oča­ká­val, že tu na­kú­pim za ceny ako inde. Ce­novo však boli mnohé po­ložky na­sta­vené veľmi prí­jemne, čo je len plus.

Len jedna vec po­ka­zila do­jem. Di­zaj­novo a kon­cep­tovo špič­kovo vy­mys­lený ob­chod do­slova “špatí” tra­dičná tra­fika. Škoda, ale aj tak su­per.

Otázka je skôr, ako sa bude da­riť Yeme pri Fresh Mar­kete. Na prvý po­hľad som si po­ve­dal, že sa môžu skvele do­pĺňať, te­raz však mám skôr opačný po­cit. Je pravda, že Yeme bolo pri na­šej náv­števe vzhľa­dom na prvé ho­diny fun­go­va­nia pre­pl­nené, no na­ku­po­va­nie v ot­vo­re­ných pries­to­roch Fresh Mar­ketu pô­sobí predsa len oveľa prí­jem­nej­šie. Na­vyše aj s mož­nos­ťou dať si vy­ni­ka­júci obed. Na druhú stranu, Fresh Mar­ket pô­sobí stále po­riadne ne­do­kon­čene a pri sú­čas­ných pod­mien­kach par­ko­va­nia si člo­vek dva­krát ro­zmyslí, či sa ne­za­staví rad­šej v Yeme.

Ale už dosť slov, takto to vy­zerá prvý deň v su­per­mar­kete Yeme:

_1070076_1070075 _1070073  _1070070_1070069_1070067   _1070063_1070062  _1070059_1070057_1070056_1070055_1070054_1070053_1070052_1070051_1070050_1070049 _1070047_1070046_1070045_1070044_1070043 _1070041_1070040 _1070037  _1070034fo­to­gra­fie: au­tor 

Komentáre