Nie­kedy si želá, aby sa tu zja­vil, tak ako ke­dysi. Bez po­zva­nia a ohlá­se­nia. Aby sa zase tak usmie­vala ako len naj­viac vie. A  dô­vo­dom by bol on.

Nie­kedy si želá, aby takto cho­die­val čas­tej­šie a aby vô­bec cho­die­val. A ona uve­rila tomu, že ju ľúbi. A ve­rila, že mu na tom zá­leží, na nej zá­leží.

Nie­kedy si to tak veľmi želá.

Raz sa jej že­la­nie možno splní. No čo­raz čas­tej­šie si uve­do­muje, že je to len klam…

pe­xels.com

Mala by ťa opus­tiť, keď ne­hľa­dáš to čo ona, keď ne­tú­žiš byť s ňou, keď ti ne­chý­bajú jej bozky, keď ju nech­ceš dr­žať za ruku, keď nech­ceš, aby bola len Tvoja…
Mala by pre­stať dú­fať, že sa raz možno niečo zmení.
Mala by pre­stať sní­vať a na­mýš­ľať si.
Mala by pri­jať pravdu taká, aká je a nie si niečo na­vrá­vať.

Bolí ju to. Bolí ju opus­tiť myš­lienku na teba.
A čo bude po­tom ro­biť? Kto na­plní jej deň tou zvlášt­nou emó­ciou a ra­dos­ťou? Pre koho to bude mať všetko zmy­sel. Na koho sa bude te­šiť? O kom bude teda sní­vať, ak ty ne­bu­deš viac jej snom? A kto ju po­hladí, tak ako len ty vieš? Kto ju uteší, keď ona po­koj na­chá­dza len v tvo­jej spo­loč­nosti? Tak dlho ťa hľa­dala a má sa vzdať? Len tak? Po ta­kom dl­hom čase? Sna­žila sa a bola taká tr­pez­livá. Dá­vala ti pries­tor, čas, lásku…

pe­xels.com

Ale stojí to zato?

On zdá sa hľadá inú a ty si len pre­stupná sta­nica. Áno. On je vlak, ktorý od­íde a ty ako chu­dera tu osta­neš stáť na veky s ná­de­jou. Že sa možno vráti. Že si spo­me­nie, že ty ho mi­lu­ješ. Cíti sa vy­užitá, aj na­priek tomu, že to chcela a sú­hla­sila s pod­mien­kami tejto hry, hoci jej tr­halo srdce. Bolí ju ne­ve­dieť čo je a kým je v tvo­jom svete. A vlastne, či doň vô­bec patrí, alebo nie­kedy pat­rila.

Opustí ho! Ur­čite! Za­sadí si opäť sama po­slednú ranu. Naj­hl­b­šie ako len ona sama vie.. Pre­tože od­chod je tá naj­ťaž­šia vec na svete.Ver mi, mohla by žiť  bez teba, ale na­ozaj to chce? Ver mi, mohla by ľú­biť bez teba, ale na­ozaj to po­tre­buje? Aj keď sa cíti tak zby­točná…

A pri­tom sta­čilo by možno len po­ve­dať..
„Ni­kdy ma ne­opusť!“ A ona by od­ve­tila: „Ni­kdy ma ne­s­klam!“
Všetko by mohlo byť iné a všetko by mohlo byť fajn.

Komentáre