Vi­dím ťa. Si zlo­mená a ne­vieš ako ďa­lej. Tento svet je pre teba to­xický a ne­vieš, prečo sa zrazu tebe deje toľko zla. 

Lenže ty mu­síš krá­čať ďa­lej.

Nie kvôli tomu, že ťa o to žiada ro­dina, tvoj muž alebo pria­te­lia.

Mu­síš krá­čať ďa­lej pre seba. Pre to, že ty to tak chceš. Len pre seba. Ty chceš byť šťastná. Uve­dom si, že to do­ká­žeš sama. Že v sebe máš tú silu ísť ďa­lej. Že je to v po­hode, aká si te­raz. Pre­tože každý má ob­čas zlé dni ale je hlavné, že sa z toho chceš do­stať. 

pe­xels.com

Si viac, než to všetko zlo, čo v sebe du­síš. Tvoja bo­lesť ťa ne­de­fi­nuje.

Se­díš po­väč­šine sama. Pre­mýš­ľaš, kde si spra­vila chybu, či ti to za to stojí. Trá­piš sa, ana­ly­zu­ješ svoje sprá­va­nie a na­ko­niec si dá­vaš všetko za vinu. No ver mi, nie­kedy to nie je len tvoja chyba.

Skús dať tomu trošku iný uhoľ po­hľadu a zme­niť svoje mys­le­nie.

Ne­za­slú­žiš si, aby si bola smutná. Tak krásna, tak am­bi­ci­ózna, tak na­daná žena. TO SI TY. 

pe­xels.com

Máš ťažké ob­do­bie, chá­pem. Bo­lesť úplne po­hl­tila tvoje pravé ja a tvoje vnútro. No ja vi­dím, ako sa tá ši­kovná žena chce z toho do­stať. Po­maly z teba vy­lieza, ale ne­viem prečo ju ty vždy udu­síš. Nech­ceš byť šťastná a nech­ceš sa smiať. A tá krásna žena padá niž­šie a niž­šie.

DOSŤ. 

Ne­nič sa. Ne­ne­chaj tvoju my­seľ v smútku. Ne­ne­chaj, aby tvoju hlavu za­mest­nali dé­moni žiaľu.

Bo­lesť po­mi­nie ča­som. Všetko sa urovná a dá do po­riadku. Ver tomu. Pre­tože ja tomu ve­rím.

pe­xels.com

Tvoje pravé ja je usmie­vavé. Plné ži­vota a opti­mizmu. 

Tak ho znova nájdi. 

A ra­duj sa zo ži­vota. 

Si voľná, moja milá. 

Komentáre