Pr­vou lás­kou kaž­dej ženy je jej otec.

Možno na mňa nie­kedy mys­líš. Možno ma stále ľú­biš. No láska, to nie sú slová, to nie sú myš­lienky. Láska zna­mená, že tu pre nie­koho si. Že sa sna­žíš byť sú­čas­ťou jeho ži­vota. Že vieš, o čom sní­vam a čo je mo­jou váš­ňou. Vieš koho mi­lu­jem a vieš, čo mnou do­káže po­hnúť.

Myš­lienky sa ne­po­čí­tajú, to na či­noch zá­leží. Je jedno, čo si te­raz mys­líš. Mal by si mi uká­zať, že ti na mne zá­leží.

elitedaily-rob-and-julia-campbell-father-holds-daughter-800x400

eli­te­daily.com

Bolo tvo­jou úlo­hou na­učiť ma, ako sa ne­báť. Ako sa ot­vo­riť ži­votu a láske s váš­ňou a nad­še­ním.

Ne­baví ma, ako dlho trvá, než nie­komu za­čnem ve­riť. Ne­pot­re­bu­jem ľú­tosť. Ne­pot­re­bu­jem byť jedna z tých osôb, ktoré vy­ze­rajú ako kôpka trá­pe­nia. Taká ja nie som. Len časť zo mňa. Tá časť, ktorá po­tre­buje bo­jo­vať sama so se­bou vždy, keď sa mi snaží nie­kto pri­blí­žiť.

Bolo tvo­jou úlo­hou byť je­di­ným mu­žom na svete, ktorý mi ni­kdy ne­ub­líži.

Mala by som na teba pre­stať mys­lieť

Na to, ako si ma ako malú hoj­dal. Ako si ma obú­val. Ako si ma bral na zmrz­linu. No týchto spo­mie­nok ne­mám veľa. Malo ich byť omnoho viac. Bolo tvo­jou úlo­hou so mnou zo­stať. Va­ro­vať ma pred ne­správ­nymi mužmi, byť pri mne, keď som mala pr­vý­krát zlo­mené srdce a utie­rať mi slzy.

baby

eli­te­daily.com

Po­ve­dať mi, že som krásna, keď sa tak ne­cí­tim. Tan­co­vať so mnou na mo­jej stuž­ko­vej. Byť tam, keď si pl­ním sny a vi­dieť ten šťastný po­hľad v tvo­jich očiach, s kto­rým by som sa cí­tila ako to naj­vý­ni­moč­nej­šie dievča na svete.

Otec by mal mať dcéru na pr­vom mieste. In­špi­ro­vať ju, aby do­siahla viac. Mi­lo­vať ju tak, aby mu ni­kdy ne­pres­tala dô­ve­ro­vať. A nie od­ísť, pre­tože tak je to jed­no­duch­šie. Žiadne okol­nosti ne­mali zni­čiť to, čo som po­tre­bo­vala – tú bez­pod­mie­nečnú lásku, ktorú som ako dcéra po­tre­bo­vala.

Komentáre