H&M pred pár dňami uviedlo svoju takz­vanú „Stu­dio col­lec­tion“ na je­seň a zimu 2016. Sú to mo­dely, ktoré značka po­siela na pa­ríž­ske móla dva­krát do roka a vždy im pred­chá­dza vlna oča­ká­va­nia. Zmys­lom tejto ko­lek­cie sú do­stupné, ale kva­litné kúsky  s ori­gi­nál­nym di­zaj­nom od ná­vrhá­rom H&M, ktoré ur­čujú tón ce­lej se­zóny.

Tento rok sa za­me­rali na voľ­nej­šie si­lu­ety a tmav­šie farby, ma­te­riály ako sa­met, krajka a ne­chýba tiež vý­šivka, ktorá je od­ka­zom na tra­dičný švéd­sky odev. Ako pro­ti­klad je tu prí­tomný aj vplyv pán­skej módy, na­prí­klad prúž­ko­vané saká a no­ha­vice. „Mi­lu­jem ten kon­trast stro­hého mas­ku­lín­neho strihu a tra­dič­ných folk­lór­nych vý­ši­viek,“  po­ve­dala Anne-Sop­hie Jo­hann­son , kre­a­tívna po­rad­kyňa H&M.

Pre­hliadka zo­žala úspech nie­len pre sa­motné odevy, ale aj pre di­ver­zitu. Idea di­ver­zity je často opa­ko­va­ným prob­lé­mom v mód­nom biz­nise, aj tak však väč­šina zna­čiek siaha po  mla­dých, štíh­lych mo­del­kách, ktoré sú po­dobné jedna dru­hej. Nie však H&M. Po móle sa pre­šli ženy rôz­nych et­ni­cít, rôz­neho veku a veľ­kosti. Ash­ley Gra­ham, prvá pl­no­štíhla mo­delka, ktorá sa ob­ja­vila na obale plav­ko­vého vy­da­nia Sports Il­lu­stra­ted, trans mo­delky Hari Nef a An­dreja Pe­jic, či Pat Cle­ve­land, ktorá pô­so­bila hlavne v šesť­de­sia­tych a se­dem­de­sia­tych ro­koch,  to sú len nie­ktoré mená, ktoré sa po­die­ľali na pre­hliadke a ná­sledne na lo­ok­bo­oku.

Celá ko­lek­cia sa ne­sie v du­chu sil­nej ženy a žen­skej eman­ci­pá­cie, ktorá je dnes jed­ným z naj­čas­tej­šie dis­ku­to­va­ných tém a H&M silu ženy vy­jad­ruje hlavne osob­ným štý­lom. Ob­le­če­nie na je­seň a zimu z ich dielne je také dobré, a pô­sobí tak lu­xusne, že sa vy­pre­dalo za je­den deň a zá­u­jem­co­via na in­ter­nete ča­kajú na do­pl­ne­nie to­varu. Ja sa naj­rad­šej ko­chám na fo­to­gra­fic­kej kam­pani, v kto­rej Freja Beha Erich­sen pred­sta­vuje kľú­čové kusy v pro­stredí ta­jom­ného zim­ného lesa.

01

foto: the­fas­hi­ons­pot.com

02

foto: the­fas­hi­ons­pot.com

03

foto: the­fas­hi­ons­pot.com

04

foto: har­pers­ba­zaar.com

06

foto: har­pers­ba­zaar.com

07

foto: hm.com

08

foto: hm.com

09

foto: hm.com

10

foto: hm.com

co­ver foto: ivan­sias­mode.com

 

Komentáre