„Ni­kdy ne­pod­ce­ňujte silu jed­no­du­chého trička, džín­sov a bundy. To vždy vy­zerá veľmi šik.“ – Karl La­ger­feld

„Ra­dosť z ob­lie­ka­nia je ume­nie.“ – John Gal­liano

Mám rada svoje pe­niaze tam, kde ich mô­žem vi­dieť…v mo­jom šat­níku!“ – Car­rie Brads­haw

we­he­ar­tit.com

„Krá­čajte, ako keby za vami išli ďalší traja muži.“ – Os­car de la Renta

„Pre mňa je ob­lie­ka­nie forma se­ba­vy­jad­re­nia – exis­tujú isté ná­po­vedy o tom, kto ste, v tom, čo si ob­lie­kate.“ – Marc Ja­cobs

we­he­ar­tit.com

„Ženy by mali vy­dá­vať me­nej pe­ňazí za šaty, ale via­cej pe­ňazí na ele­gan­ciu.“ – Coco Cha­nel

„Kto­koľ­vek po­ve­dal, že pe­niaze ne­do­kážu kú­piť šťas­tie, jed­no­du­cho ne­ve­del, kde na­ku­po­vať.“ – Bo De­rek

„Ne­upie­rajte sa na trendy. Ne­do­voľte móde, aby vás vlast­nila. To vy roz­ho­du­jete o tom, kto ste. Vy­jad­ru­jete to svo­jim štý­lom ob­lie­ka­nia a ži­vota.“ – Gianni Ver­sace

we­he­ar­tit.com

„Sta­rost­li­vosti pri vý­bere to­pá­nok nie je ni­kdy dosť. Prí­liš veľa žien si myslí, že to­pánky nie sú dô­le­žité, ale na­ozaj­stný dô­kaz o ele­gan­cii ženy je to, čo má na no­hách.“ – Chris­tian Dior

„Móda by mala byť for­mou úniku, nie vä­ze­nie.“ – Ale­xan­der McQu­een

„Ele­gan­cia je je­diná krása, ktorá ni­kdy ne­zmizne.“ – Aud­rey Hep­burn

Komentáre