Keďže ob­do­bie sl­neč­ných dní a vy­so­kých tep­lôt je už tu, naša po­kožka púta po­zor­nosť a muž­ské oči ešte viac, ako ino­kedy. Ve­selo od­ha­ľu­jeme nohy v no­vých ša­tách, fa­reb­ných suk­niach a kra­tuč­kých šort­kách. No a keďže sme my, ženy od prí­rody per­fek­ci­onis­tky, nie vždy sme spo­kojné s tým, ako vy­zerá naša po­stava. Áno, ne­jaké to kilo na­viac sa dá poc­tivo vy­po­tiť vo fitku, ale čo stav na­šej po­kožky? Pre­tože, nie vždy je pre nás po­hľad do zrkadla na stehná a za­dok uspo­ko­jivý.

Naše pre­klia­tie – ce­lu­li­tída – nie je prob­lém tuku, ale prob­lém kože, takže je nie­kedy úplne jedno či máš nad­váhu, pod­váhu alebo je tvoja váha ide­álna. Či kaž­do­denne cvi­číš, ako sa stra­vu­ješ alebo koľko máš ro­kov. 80% žien trápi po­ma­ran­čová koža v ur­či­tých par­tiách tela. Ak pat­ríš k zvyš­ným 20%, te­šíme sa s te­bou a ti­cho zá­vi­díme. Ak nie, čí­taj ve­selo ďa­lej.

unsp­lash.com

Na in­ter­nete náj­deš kopu ti­pov, čo proti to­muto ne­pria­te­ľovi ro­biť a ne­ro­biť. Ako na­prí­klad, po­kús sa ob­me­dziť mi­lo­vaný ko­feín a kávu, vy­hni sa slad­kému al­ko­holu a na­opak, pi veľa vody. Ale čo ro­biť, ak sa chceš ce­lu­li­tídy na­ozaj účinne zba­viť a cí­tiť sa znova dobre vo svo­jej koži?

Máme pre teba tip! Do­praj svo­jej po­kožke po­zor­nosť a lásku v po­dobe prí­rod­nej bre­zo­vej koz­me­tiky – We­ledy. Od­me­nou bude do­ko­nalo hlad­šia, jem­nej­šia, pev­nej­šia a hlavne zdrav­šia po­kožka. Keďže mi­lu­jeme prí­rodnú koz­me­tiku a sme zás­tan­cami všet­kých pro­duk­tov, ktoré nie sú tes­to­vané na zvie­rat­kách, po­vieme ti o nej viac.

Koz­me­tika We­leda je čisto prí­rodná bre­zová koz­me­tika. Mladé bre­zové lís­tky (v Bio kva­lite z juž­ných Čiech) pre­bu­dia a na­štar­tujú očistné me­cha­nizmy tvojho tela. Na­po­má­hajú od­vá­dzať pre­by­točnú vodu z tela a ich vy­soký ob­sah vi­ta­mínu C zas pod­po­ruje spa­ľo­va­nie tu­kov. Vďaka tomu vy­hla­dzujú po­kožku, ale ne­za­bú­dajú sa sta­rať o telo aj zvnútra. Ide o prí­rodnú koz­me­tiku, ktorá je no­si­te­ľom oce­ne­nia NA­TRUE (ga­ran­cia naj­vyš­šej kva­lity čisto prí­rod­nej koz­me­tiky a BIO koz­me­tiky).

unsp­lash.com

Keďže to nie je len tak ho­ci­jaká koz­me­tika, ale skôr náš zá­zrak a zá­chranca v jed­nom, má pre teba tri už ove­rené kroky, ako účinne bo­jo­vať proti ce­lu­li­tíde a ako túto koz­me­tiku správne po­u­ží­vať. Pres­nej­šie, tri ri­tu­ály pre znova spo­kojný po­hľad do zrkadla na náš za­dok.

1. Do­praj si ľahkú a účinnú ma­sáž proti ce­lu­li­tíde

Každá jedna má rada ma­sáž, a ak sa nám vďaka nej zre­du­kuje nech­cená po­ma­ran­čová koža, prečo nie? Na túto špe­ciálnu ma­sáž bu­deš po­tre­bo­vať Bre­zový olej We­leda na ce­lu­li­tídu. Ten jemne na­nes a ro­zo­tie­raj krú­ži­vými po­hybmi na boky a stehná. Po­hyb by mal vždy sme­ro­vať k srdcu, to na­po­máha lep­šiemu pre­kr­ve­niu po­kožky. Ta­kýto re­lax si do­praj v pr­vých 14 dňoch 2x denne, ne­skôr as­poň 1x denne.

2. Pra­vi­delná strie­davá osvie­žu­júca spr­cha

Na konci tvo­jej bež­nej spr­chy vy­skú­šaj strie­dať prúd tep­lej a stu­de­nej vody v ob­lasti nôh a bo­kov. Opäť po­stu­puj sme­rom k srdcu. Ta­kýto po­hyb za­ru­čene rozp­rúdi krv v tvo­jom tele. Účin­nosť pod­po­ríš po­u­ži­tím jem­ného bre­zo­vého pí­lingu We­leda. Pí­ling od­stráni po­ško­dené kožné bunky a tie zdravé na­opak ochráni.

3. Niečo dobré pre telo aj zvnúra

Pre tretí a zá­ro­veň pre po­sledný ove­rený ri­tuál vy­skú­šaj kok­tejl s BIO Bre­zo­vou očist­nou kú­rou We­leda. Na jeho príp­ravu bu­deš po­tre­bo­vať jednu po­liev­kovú ly­žicu Bre­zo­vej očist­nej kúry, 1dl per­li­vej vody, šťavu z po­lo­vice cit­róna, 0,5 dl šťavy z gra­pef­ru­itu a pop­rí­pade plá­tok kiwi na oz­do­be­nie. Na­zdra­vie a na krásu!

unsp­lash.com

Ok­rem za­ru­če­ných ti­pov proti ce­lu­li­tíde ti od­po­rú­čame zvý­hod­nený set bre­zo­vej sta­rost­li­vosti, ktorý sa po­stará o tvoju po­kožku. Set náj­deš TU a ob­sa­huje pro­dukty:

– Bre­zový spr­cho­vací pí­ling 150 ml (pre roz­maz­ná­va­nie do spr­chy) – ten vy­hla­dzuje a re­ge­ne­ruje po­kožku ce­lého tela.

– Bre­zový olej na ce­lu­li­tídu 100 ml (pre re­lax v po­dobe ma­sáže) – koža je po ňom pruž­nej­šia a vy­hla­de­nej­šia.

– Si­sa­lovú ma­sážnu hubku – (pre účin­nej­šiu ma­sáž) pod­po­ruje lep­šie pre­kve­nie po­kožky a na­po­máha od­stra­ňo­vať odum­reté bunky.

Vy­skú­šaj náš tip, za­mi­luj si tieto tri ri­tu­ály a zbav sa ce­lu­li­tídy raz a navždy. Cíť sa znova dobre a krásne v krát­kych ša­tách, v plav­kách a hlavne vo svo­jej koži!

Komentáre