Včera ve­čer si zdví­hala činky vo fitku, dnes trá­viš deň na­ku­po­va­ním v ob­chod­nom cen­tre. Čas obeda a tvoje ka­ma­rátky si to na­miera do fo­od­courtu – me­káč, jasná voľba.

Ob­zrieš sa teda po okolí a hľa­dáš niečo vý­živné, niečo, čo dodá tvojmu telu po­trebné biel­ko­viny. Všade však cí­tiš len roz­pá­lený olej a ne­kva­litné su­ro­viny. Toto nie je miesto, kde by mal nie­kto so zdra­vým ži­vot­ným štý­lom čo ro­biť.

Na­šťas­tie som predsa ob­ja­vil jednu mož­nosť, ako sa vo fast fo­odoch na­jesť zdravo – tým rie­še­ním je možno prek­va­pu­júco Sub­way. Áno, ten Sub­way, ktorý po­núka nie­koľko dru­hov ba­giet pl­ných ne­zdra­vých sa­cha­ri­dov a lepku.

prevadzka_subway

foto: cen­tro­nitra.sk

To sa však dá obísť. Keď sa ťa pre­da­vačka spýta, akú ba­getu si dáš, po­vedz „ša­lát“. Tá po­tom spod pultu vy­tiahne čiernu tácku, vy­ste­lie ti ju lis­to­vým ša­lá­tom a spýta sa ťa, čo na ša­lát chceš.

V tejto chvíli máš dve mož­nosti – ku­ra­cie stripsy alebo ho­vä­dzie ste­aky. Od­po­rú­čam ho­vä­dzie, no ne­po­chy­bíš ani s ku­riat­kom. Vy­pý­taj si rovno dvo­j­itú por­ciu mäsa a pred za­pe­če­ním pop­ros, aby ti ho po­sy­pali ched­da­rom.

Po za­pe­čení pop­ros o raj­činy, uhorky a olivy, ja si pri­dá­vam aj svoje ob­ľú­bené ja­la­peňo. Pod­statné je vy­pý­tať si aj roz­mi­xo­vané avo­kádo! Vý­ber ze­le­niny ani nie je tak dô­le­žitý, ako krok po tom. Keď sa ťa pre­da­vačka spýta, akú chceš omáčku, vy­pý­taj si oli­vový olej. 

Čím ti ša­lát po­sypú, to je už na tvo­jej chuti. Ale opo­váž sa zo­brať si su­šienku, čipsy alebo ná­poj.

img_4326

foto: cen­tral.sk

Ta­káto por­cia ťa vy­jde okolo 5 eur  a ob­sa­huje:

  • cca. 40 gra­mov biel­ko­vín
  • cca. 45 gra­mov zdra­vých tu­kov
  • cca. 5 gra­mov kom­plex­ných sa­cha­ri­dov
  • 60 – 70% do­po­ru­če­nej den­nej dávky dô­le­ži­tého Zinku
  • mnoho vi­ta­mí­nov

Pre po­rov­na­nie vkla­dám aj vý­ži­vové hod­noty Big Mac menu za po­dobnú cenu, ktoré si dala tvoja ka­moška:

  • 31 gra­mov biel­ko­vín
  • 153 gra­mov ne­zdra­vých sa­cha­ri­dov!!!
  • 45 gra­mov ne­zdra­vých tu­kov

Tak te­raz už vieš, kam najb­liž­šie ísť na obed.

zdroj: au­tor, ti­tulná foto: cen­tral.sk

Komentáre