Šály há­dam ni­kdy ne­vyšli z módy…

..ne­us­tále sa síce ob­mie­ňajú ich typy, vzory a po­slednú dobu najmä veľ­kosti, ale k chlad­nému po­ča­siu jed­no­du­cho vždy pat­rili a pat­ria až do­dnes. Šály prišli na trh najmä z už dl­h­šieho trendu no­se­nia ple­te­nín. Či už si vy­be­rieš ele­gantný kaš­mí­rový šál, alebo jeho vl­nenú ver­ziu v kla­sic­kých far­bách, je už na tebe.

Úpl­nou bom­bou je to, že ich mô­žeš no­siť na­ozaj tak­mer ku všet­kému. Ab­so­lútne ne­mu­síš mať strach s kom­bi­no­va­ním šálu s fla­ne­lom, alebo s ko­žu­ši­nou – ta­kéto tep­lej­šie ma­te­riály sú nie len teplé, ale aj spolu veľmi dobre hrajú. Ta­kýto over­size šál mô­žeš bez­prob­lé­movo no­siť aj ku ko­že­nej bunde nie­koľ­ko­krát oto­čený okolo krku, alebo mô­žeš po­kojne spá­ro­vať kúsky ob­le­če­nia over­size veľ­kostí a bude z teba fas­hi­onista.

Jed­no­du­cho ne­maj žiadne obavy a hoď ho na seba k ho­ci­čomu, čo sama rada no­síš a v čom sa cí­tiš skvelo!big-scarves6-600x900big-scarves4-600x901big-scarves2-600x900oversized-scarf-outfits-1-600x900
big-scarves24-600x756     big-scarves28-600x901fluffy-coat-outfits-8-636x1024e71d36feada33b6c9342d14d5716e0e5
foto zdroj : Pin­te­rest

Komentáre