Dnes ráno sa mi fakt nech­celo z po­stele. Moje čudné stavy ma dr­žali pod pap­ló­nom pev­nej­šie, ako sa­motný pap­lón. Cí­tila som sa pa­ra­ly­zo­vaná, za­sek­nutá me­dzi to­tál­nou chu­ťou zo­stať v bez­pečí svo­jej po­stele a túž­bou vstať a uro­biť niečo hod­notné.

A po­tom to prišlo. No­ti­fi­ká­cia mi pri­po­me­nula, že za ho­dinu ma čaká ďalší tré­ning Cross­fitu.

Kým som za­čala s Cross­fi­tom, bola som jedna z tých, ktorí sa z jeho po­pu­la­rity smiali a brali ho ako ďalší vy­mys­lený kult pre mest­ské že­nušky. A tro­chu sa za to dnes han­bím. No bolo to práve v ob­dobí, keď som bo­jo­vala s úz­kos­ťou a dep­re­siou. Po­sledné, čo som po­tre­bo­vala, bol ne­jaký na­mach­ro­vaný tré­ner, ktorý na mňa bude kri­čať, čo mám ro­biť.

tumblr_static_1896995_10153974373430574_1238215407_nfoto: tum­blr

Vo feb­ru­ári 2015 som po na­lie­haní mo­jej ma­miny, ktorá Cross­fit ro­bila už ne­jakú dobu, vstú­pila pr­vý­krát do gymu. Alebo teda boxu, ako sa to správne na­zýva. Mys­lela som, že tam zo­mriem. No bolo to ná­vy­kové. A nie tým ne­zdra­vým spô­so­bom, ale ta­kým, ktorý zo mňa spraví sil­nej­šieho člo­veka.

Prav­dou je, že za­čiatky boli peklo. Nie­len pre moje telo, ale aj pre moje se­ba­ve­do­mie. Všetci ská­kali na bed­ničky, iba ja nie. Chy­tila som zá­va­žie a ne­ve­dela ho zdvi­hnúť nad hlavu, kým os­tatní s ním be­hali do­okola. A bur­pees? Tie ne­ná­vi­dím do­dnes.

Najprv som to chcela vzdať. Opie­rala som sa o stenu vedľa boxu a vra­cala obed. Vtedy ku mne pri­šiel tré­ner a po­ve­dal mi, „Všetci nie­kde za­čí­name. Len ne­smieš za­sta­viť.“ Táto chvíľa všetko zme­nila. 

Každý v gyme mi po­má­hal. Keď som ne­vlá­dala stáť na no­hách, ne­smiali sa mi, ale po­má­hali mi vstať. Keď som chy­tila zá­chvat pa­niky, prišli a upo­ko­jili ma. Keď som bola po­sledná, ktorá ne­do­kon­čila wor­kout, stáli okolo mňa a po­vzbu­dzo­vali ma. Ne­mys­lím si, že vô­bec tu­šia, ako veľmi mi po­mohli. Z hanb­li­vého diev­čaťa s nad­vá­hou spra­vili se­ba­ve­domú mladú ženu.

tumblr_ml9zohayLs1qi1qk2o1_1280foto: tum­blr

Za­chrá­nili mi ži­vot.

Viem, že som možno pre teba len ďalší Cross­fit­ter, ktorý o tom musí ho­vo­riť os­tat­ným. A nie, Cross­fit nie je zá­zračný liek na všetko a ne­uro­bil zo mňa naj­sil­nej­šiu ženu na svete. Čo pre mňa uro­bil je to, že každé ráno vsta­nem a uve­do­mím si, že som živá a že stále bo­ju­jem. A za to bu­dem navždy vďačná.

zdroj: cross­fit.com, ti­tulná foto: tum­blr

Komentáre