To, čo uro­bíš so svo­jím ta­len­tom je len na tebe. Pe­ter Čá­kov­ský, s kto­rým som dnes uro­bila roz­ho­vor, je mladý muž a môže byť pre teba in­špi­rá­ciou, aby si za­čala pra­co­vať na svo­jom ta­lente.

Pe­ter za­čí­nal ako sa­mouk s oby­čaj­ným fo­to­apa­rá­tom a vy­pra­co­val sa na úspeš­ného, v za­hra­ničí po­zna­ného fo­to­grafa.

Mo­hol by si na­šim či­ta­teľ­kám v krát­kosti pred­sta­viť trošku bliž­šie to čomu sa ve­nu­ješ?

Ahoj, tak ve­nu­jem sa fo­to­gra­fo­va­niu a spra­co­va­niu di­gi­tál­nej fo­to­gra­fii. Chy­tilo ma to na­toľko, že sa tomu ve­nuje do­dnes. Mo­men­tálne teda aj pro­fe­si­onálne. Naj­rad­šej mám sur­re­a­liz­mus, fan­tasy a tak trošku scifi. Uvi­díme ako to pôjde ďa­lej. Ďa­lej sa ve­nu­jem aj tvorbe game-de­signu a 3D-éčku. Jed­no­du­cho ma baví skoro všetko, čo sa týka PC gra­fiky.

Sense-of-Light

foto: Pe­ter Čá­kov­ský

Aké boli tvoje za­čiatky a čo všetko si mu­sel uro­biť pre to, aby si sa vy­pra­co­val na takú úro­veň akú máš dnes, pre­tože všetci vieme že úspech ne­príde po kú­pení sa fo­to­apa­rátu…

Presne tak 🙂
Za­čí­nal som fo­to­gra­fo­vať ako každý iný, no ča­som mi za­čala fotka pri­pa­dať prí­liš fádna a chcel som tam mať kú­sok zo seba. A práve ten kú­sok som ne­mal ako od­fo­tiť. V tom čase som ne­poz­nal spô­sob, ako spo­jiť ten môj kú­sok do fo­to­gra­fie. Ne­poz­nal som ko­láže, ani že sa niečo také dá vô­bec vy­tvo­riť. To som spoz­nal až ne­skôr, ale je to len dobre. Za ten čas som sa na­učil as­poň ovlá­dať di­gi­tálny fo­to­apa­rát (kom­pakt s po­kro­či­lej­šími fun­kciami, zrkad­lovka prišla až ča­som) a zís­kal aké také fo­to­gra­fické vi­de­nie. Aby som svoje fotky viac pri­kráš­lil, za­čí­nal som hľa­dať zau­jí­mavé prog­ramy na úp­ravu fo­to­gra­fii. Pri nich som zis­til, že to upra­vo­va­nie ma baví snáď viac, ako sa­motné fo­te­nie. Ale už sa to na­šťas­tie vra­cia na hra­nicu 50/50. (smiech)

Maintenance

foto: Pe­ter Čá­kov­ský

Stre­tol si sa nie­kedy s ne­po­cho­pe­ním tvo­jej tvorby?

Áno, dosť krát. Stalo sa mi, že ľu­dia ne­po­va­žujú moje práce za fo­to­gra­fiu, čo je teda aj z časti pravda, čistá fo­to­gra­fia to nie je. To je ešte v po­hode. Viac mi vadí, keď mi po­ve­dia, že na čo to ro­bím, že to nemá žiadny vý­znam.

Autumn-Whirlpool

foto: Pe­ter Čá­kov­ský

Koľko času denne ve­nu­ješ, nie­len práci na fot­kách a rôz­nych ko­lá­žach, ale aj zdo­ko­na­ľo­va­niu sa a štú­diu no­vých vecí v tejto ob­lasti?

Fo­to­gra­fii a ko­lá­žam sa dnes ve­nu­jem, žiaľ, pod­statne me­nej ako ke­dysi. Nie je toľko času popri inej práci na všetko. A ako som spo­me­nul, ve­nu­jem sa aj tej 3D tvorbe. Ale keď ma ne­jaká práca chytí, do­sta­nem ná­pad, tak ma to po­hltí aj na celé dni, po­kiaľ ju ne­do­kon­čím.

Na čo si naj­viac hrdý z tvo­jich do­te­raj­ších úspe­chov?

Naj­viac asi za 4. miesto na ce­lo­sve­to­vej fo­to­gra­fic­kej sú­ťaži World Pho­tog­rap­hic Cup v Por­tu­gal­sku, do kto­rej som sa za­po­jil  tento rok. Ďa­lej asi to, že moje ko­láže vy­hrali 2. miesto ako Najk­rajší ka­len­dár Slo­ven­ska 2012.

PC ZIMA-2

foto: Pe­ter Čá­kov­ský, 4. miesto vo World Pho­tog­rap­hic Cup

Aké vý­zvy ťa ča­kajú v blíz­kej bu­dúc­nosti?

Mal by som fo­tiť ko­lek­ciu šiat pre jed­ného slo­ven­ského mód­neho ná­vrhára. Takže sa te­ším, bude to asi za­tiaľ toh­to­ročná naj­väč­šia „fuška“ 🙂

Chcem ti po­ďa­ko­vať za po­skyt­nu­tie roz­ho­voru a nie­koľ­kých tvo­jich ko­láží. Ja a celá re­dak­cia ti že­láme veľa úspe­chov.

ti­tulné foto: pe­ter­ca­kov­sky

Komentáre