Ak si žena ako každá iná, s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou tú­žiš v ži­vote po blíz­kosti muža. Možno stret­neš pár ne­správ­nych, no po­tom príde ten je­den, pri kto­rom bu­deš mať nie len mo­tý­liky v bru­chu, ale bu­deš aj vnú­torne pre­sved­čená, že je to ten pravý člo­vek pre Tvoj ži­vot. Do­káže Ťa ro­zo­smiať aj rozp­la­kať. Usmie­vaš sa za­kaž­dým, keď si spo­me­nieš na chvíle s ním a roz­mýš­ľaš, ako si do­ká­zala vy­dr­žať do­te­raz bez neho.

Tvoje dni sú od­razu kraj­šie, po­koj­nej­šie. Máš po­cit, že celý Tvoj ži­vot je vlastne roz­právka a dú­faš, že bude mať šťastný ko­niec. Na­šla si v ňom všetko, čo si si od ži­vota priala.

foto: pi­xa­bay.com

Si do­ko­nale šťastná, až kým ne­na­ra­zíš na prvý prob­lém. Vraj nie je pre Teba do­sta­toč­nou is­to­tou. Nemá byt ani dom, nemá auto, možno práve stra­til prácu. Aký ži­vot Ťa s ním čaká? Ma­mina, ka­ma­rátky, ses­try, všetci sa Ti sna­žia roz­umne vy­svet­liť, že to nie je správne.

Ženy dlho boli, a aj v sú­čas­nosti stále sú mno­hými vní­mané ako by­tosti, kto­rých úlo­hou je sta­rať sa o do­mác­nosť, deti a man­žela. Za ži­votnú is­totu pre ženu po­va­žujú mnohí to, že muž pri­ne­sie do­mov vý­platu. Aké je to však na­ozaj? Je toto pre ženy dneš­nej doby sku­toč­nou is­to­tou alebo tú­žia po nie­čom inom?

Keď po­čú­vaš rady všet­kých na­okolo, možno sa na chvíľu za­mys­líš. Veď predsa – nie­kde mu­síme bý­vať, účty tiež treba za­pla­tiť a jedlo ne­roz­dá­vajú v su­per­mar­ke­toch za­darmo. Trvá to ale na­ozaj len chvíľu. Ak si to­tiž silná, ne­zá­vislá a sa­mos­tatná žena, ktorá do­káže žiť sama so se­bou tak vieš, že is­toty, aké od muža na­ozaj po­tre­bu­ješ sú úplne iné.

foto: pe­xels.com

Silné ženy dneš­nej doby ne­pot­re­bujú od muža, aby sa vrá­til do­mov s čo naj­vyš­šou vý­pla­tou. Po­tre­bujú, aby vždy ve­del, kvôli komu chodí do práce.

Se­ba­ve­domé ženy dneš­nej doby ne­pot­re­bujú, aby im muž každý druhý deň no­sil ob­rov­ské ky­tice, na ktoré mi­nie to, čo by stál ro­dinný ná­kup. Po­tre­bujú, aby sa na ne usmial a bez slova umyl riad, aby si ony mohli vy­dých­nuť.

Sa­mos­tatné ženy dneš­nej doby ne­pot­re­bujú, aby im muž každú ho­dinu pí­sal, že ich mi­luje. Po­tre­bujú, aby si ve­čer ľa­hol vedľa nich do po­stele a po­boz­kal na dobrú noc.

Ne­zá­vislé ženy dneš­nej doby ne­pot­re­bujú, aby ich muž kú­pil každý rok nové auto. Po­tre­bujú, aby ve­del každý ve­čer tra­fiť do­mov.

Komentáre