Už si to ur­čite za­žila. Včera si sa ne­pre­je­dala, vy­be­rala si si tie zdrav­šie va­rianty je­dál, no dnes je to preč. Od rána si zjedla všetko, čo ti prišlo do rúk a ne­chá­peš, kde sa v tebe be­rie tá hrozná chuť na jedlo. Za­mysli sa, aká bola tvoja noc. Vy­spala si sa na­ozaj dobre?

Ak si mys­líš, že spá­nok nie je dô­le­žitý, za­mysli sa. Za­be­rie ti až 1/3 ži­vota, pri prie­mer­nom spánku od šesť do osem ho­dín denne. Po­čas neho sa telo re­ge­ne­ruje, ukladá in­for­má­cie do pa­mäte a pre­čis­ťuje hlavu. Mala by si však dbať na čas za­spá­va­nia a vstá­va­nia, ktorý by mal byť pri­bližne rov­naký. Telo je na­sta­vené na ur­čitý ryt­mus a ak si nie­kedy ces­to­vala do kra­jiny s väč­ším ča­so­vým po­su­nom, vieš o čom ho­vo­rím. Tvoj ryt­mus bol na­ru­šený a ty si už o pia­tej chcela ísť spať a ráno si bola zase skoro hore alebo na­opak. Ve­kom sa čas spánku skra­cuje, a to je dô­vod prečo starší ľu­dia väč­ši­nou vstá­vajú tak skoro.

Málo spánku, viac jedla

Je do­ká­zané, že ne­vys­patý člo­vek zje o 30% viac, ako ten, ktorý sa vy­spal dobre. Málo spánku to­tiž ovplyv­ňuje hor­móny, ktoré re­gu­lujú po­cit hladu. Hla­dina lep­tínu, hor­món, ktorý zni­žuje po­cit hladu, sa zni­žuje. Na­opak hla­dina gh­re­línu, hor­món, ktorý pod­po­ruje po­cit hladu, sa zvy­šuje. Tieto hor­móny ťa po­tom nú­tia, aby si zjedla viac slad­kostí, ale aj sla­ných ne­zdra­vých je­dál.

Prečo tma?

Možno si už od nie­koho po­čula, že naj­lep­šie je spať v úpl­nej tme, bez te­le­ví­zie, mo­bilu či lampy. Je to presne tak a má to aj svoje vy­svet­le­nie. Tebe sa môže zdať, že si sa vy­spala cel­kom dobre, ale tvoja chuť na jedlo je aj tak ne­pri­me­raná. Mu­síš spať v úpl­nej tme, pre­tože iba vtedy tvoje telo vy­lu­čuje hor­món me­la­to­nín, ktorý je zod­po­vedný za re­ge­ne­rá­ciu tela a zvy­šo­va­nie imu­nity. Jeho pro­duk­cia sa vždy za­staví, keď v noci za­svie­tiš svetlo pri náv­števe WC alebo spíš pri po­u­lič­nom osvet­lení. Zni­žujú ho však aj elek­tro­mag­ne­tické po­lia z te­le­ví­zie, mo­bilu či po­čí­tača. Takže mo­bil od­lož ďa­lej od van­kúša, ža­lú­zie za­stri a v noci ne­za­ží­naj svetlo.tumblr_o1os80jac21rxrziqo1_1280Foto: tum­blr

Vplyv ne­spa­vosti na tvoje telo:

– Ná­la­do­vosť až dep­re­sia
– Väčší po­cit hladu, a teda pri­be­ra­nie
– Prob­lém s krát­ko­do­bou pa­mä­ťou
– Prob­lém s kre­a­ti­vi­tou a uče­ním
– Zrých­ľo­va­nie pro­ce­sov star­nu­tia

Zlepši svoj spá­nok

Ak ne­vieš ve­ľa­krát rýchlo za­spať a v noci sa bu­díš, vy­skú­šaj pár z týchto tri­kov. Pred spán­kom ne­po­ze­raj te­le­ví­zor, rad­šej si pre­čí­taj knihu alebo si za­píš svoje myš­lienky do zo­šita. Do­praj si re­lax vo vani so svieč­kami, pusti si prí­jemnú hudbu a od­dy­chuj. Viem, že sa to nie­kedy nedá, ale jednu ho­dinu pred spán­kom by si ur­čite už ne­mala pra­co­vať a ve­če­rať by si mala s od­stu­pom dve ho­diny od spánku. Nie­komu po­máha aj ve­černé cvi­če­nie a čo je veľmi dô­le­žité, skús ísť spať v rov­na­kom čase. Viem, že cez ví­kend to asi ne­do­dr­žíš, ale po­kús sa as­poň po­čas pra­cov­ného týždňa.

Spá­nok = „re­set tela i duše“

Foto: tum­blr

Komentáre