Naše telá be­žia na plný plyn nech ro­bíme čo­koľ­vek. Re­ge­ne­rá­cia je preto dô­le­žitá. Naj­lep­šia je po­čas spánku, no sa­moz­rejme, sú aj iné formy. Jed­nou z nich je ma­sáž.

Po­čas ma­sáže od­po­čí­vame na stole a od­dá­vame sa vo­ňa­vým ole­jom, z kto­rých naj­čas­tej­šie sa po­u­žíva oli­vový, sl­neč­ni­cový, ko­ko­sový či mand­ľový. Každý má svoje vý­hody. Uvoľ­nené telo re­a­guje na do­tyky a tlaky in­ten­zív­nej­šie, čo pri­náša re­la­xá­ciu sva­lom a ná­sledne ce­lému or­ga­nizmu.

Ma­séri po­u­ží­vajú pri práci tieto hmaty, kto­rých po­ra­die by malo byť za­cho­vané. Dobrá ma­sáž by sa mala za­čať tre­ním. Po­kožka a svaly po­tre­bujú najprv za­hriať  (za­bud­nite na scény z fil­mov, kde ma­sér za­čne telo hneď bú­chať a tre­pať:-) ) Trie sa sme­rom k srdcu, po­hyb je ryt­mický a po­vr­chový, teda nejde sa hneď do hĺbky pod­ko­žia.

Ďalší hmat je ro­zo­tie­ra­nie. Prak­ti­zuje sa do kruhu, pol­kruhu či špi­rály, ta­kisto sme­rom k srdcu, teda do­stre­divo. Ro­zo­tie­ra­nie ovplyv­ňuje na­pä­tie vo sva­loch, ich cel­kový to­nus. Ak je to­nus prí­liš vy­soký, člo­vek sa cíti stu­hnutý, po­tre­buje uvoľ­niť. Ak je na­opak nízky, svaly po­tre­bujú „na­bu­diť“, aby sme sa ne­cí­tili mľan­dravo. Ro­zo­tiera sa najmä v okolí kĺbov a šliach.

Po týchto „za­hrie­va­cích hma­toch“ môže ma­sér prejsť k naj­dô­le­ži­tej­šiemu a naj­viac efek­tív­nemu hmatu a to je mie­se­nie, hnie­te­nie. Robí sa vo všet­kých sme­roch, sval sa uvoľ­ňuje a pod­dáva ako hnie­tené cesto.

Po tomto uvoľ­ňo­vaní svals­tva je po­trebné vrá­tiť mu svoj to­nus, aby sme sa ne­cí­tili ako han­drová bá­bika, ale správne uvoľ­nený a vzpru­žený ako to má byť po správ­nej ma­sáži. Na to sa po­u­žíva hmat te­pa­nie, ktoré sa delí na po­vr­chové ( svaly to­ni­zuje) a hĺb­kové ( svaly uvoľ­ňuje ešte viac, na­prí­klad drsná špor­tová ma­sáž). Čím sil­nej­šie sa udiera do svalu, tým viac sa uvoľ­ňuje. Te­pa­nie je spre­vá­dzané zvu­kom. Má úči­nok na ner­vové za­kon­če­nia.

Zá­ver by malo ukon­čiť chve­nie, kto­rým sa svaly ma­xi­málne to­ni­zujú. Je to azda najp­rí­jem­nejší hmat:-)
tumblr_inline_n1ic0xSQXS1s2c3iqfoto: tum­blr

Pri ma­sáži sa ešte často vy­uží­vajú po­hyby v kĺboch, či už ak­tívne, kedy ma­sí­ro­vaný spo­lu­pra­cuje a cvičí s ma­sé­rom alebo pa­sívne, kedy ma­sí­ro­vaný od­dy­chuje a ma­sér cvičí sám s jeho, na­prí­klad, no­hou, cho­did­lom. Ta­kisto „ťahy“ z rôz­nych dru­hov ma­sáží sa často kom­bi­nujú v jed­nej.

Ni­kdy sa ne­ma­sí­rujú tieto miesta:  ho­lenná kosť, pod­ko­lenná jamka, sla­biny, po­hlavné or­gány (ak nejde o ero­tickú ma­sáž:-)), ob­lasť ľad­vín sa ne­tepe, pu­pok zvnútra, pr­sné bra­davky – platí to, čo pri po­hlav­ných or­gá­noch, pod­pa­zu­šie, krk spredu.

Ma­sáž pre­kr­vuje, roz­ši­ruje cievy a teplo po tele, uvoľ­ňuje svals­tvo, zba­vuje telo odum­re­tej kože, sti­mu­luje, ot­vára póry. Po ma­sáži nám môže dobre vy­trá­viť, lebo sa vy­lu­čuje ky­se­lina ža­lú­dočná a môže zvý­šiť či zní­žiť úči­nok nie­kto­rých lie­kov. Vy­lu­čuje sa viac ad­re­na­línu a vlastne každý hor­món, ktorý sa vy­lu­čuje „nor­málne“, sa ná­sled­kom ma­sáže vy­lu­čuje ešte viac.

Po­čas ma­sáže na nás tiež pô­sobí pro­stre­die a sa­motný ma­sér, ché­mia tu fun­guje do­ko­nale.

Ma­sáže sa od­po­rú­čajú v prí­pa­doch bo­lesti chrb­tice a hlavy, pri psy­chic­kých prob­lé­moch, pri sko­li­óze, po moz­go­vej prí­hode, pri sk­le­róze mul­tip­lex, po­čas re­ha­bi­li­tá­cie a re­kon­va­les­cen­cie. Keď si na­c­hlad­nutá či na teba le­zie niečo váž­nej­šie, vy­hni sa jej, môže zhor­šiť stav. Ta­kisto môže, aj keď ne­musí, zo­sil­niť men­štru­ačné kr­vá­ca­nie.

Skú­sený ma­sér roz­líši, či kli­ent po­tre­buje upo­ko­jiť alebo na­bu­diť a teda, či ma­sáž bude mať se­da­tívny alebo dráž­divý cha­rak­ter.

Po ce­lom tele máme ner­vové za­kon­če­nia, mo­zog a mie­cha ria­dia celý or­ga­niz­mus, ak sme v strese, po­tre­bu­jeme upo­ko­jiť najprv hlavu. Ma­sí­ro­va­ním sa­mot­ného chrbta sa to však dá úspešne do­cie­liť.

Ma­sáž ostáva ob­ľú­bená re­ge­ne­račná ak­ti­vita, pre jej účinky na telo, my­seľ aj du­cha. Po­kojné ho­di­nové le­ža­nie, kedy sa o teba sta­rajú ruky pro­fe­si­onála za po­moci vo­ňa­vých ole­jov, je dar­ček sa­mej sebe na ne­za­pla­te­nie.

foto: wa­ter­co­lor­re­sort.com

Komentáre