Ni­kdy som ne­bola tou, ktorá by zby­točne vy­hľa­dá­vala lásku. Tou, ktorá by sa ne­chá­vala zby­točne vy­uží­vať. Sna­žila som sa za­cho­vať si chladnú hlavu a brať všetko s re­zer­vou. No vtedy si pri­šiel ty a na všetky moje zá­kony hr­dosti som za­budla.

Bolo to až prí­liš ne­ča­kané.
zdroj: unsp­lash.com

Všetky tie veci mi stále be­hajú hla­vou a všetky myš­lienky ne­us­tále sme­rujú k tebe. Ne­us­tále pre­mýš­ľam, prečo som sa ne­chala tak rýchlo bez všet­kej hr­dosti pre­niesť do všet­kých tých slov a všet­kého krás­neho. Možno som mala dosť všet­kej pre­tvárky a tiež som chcela za­žiť niečo nové. Ne­viem.

No ako vra­vím, bolo to ne­ča­kané a naše cesty sa stretli veľmi ne­všed­ným spô­so­bom. Jednu, nie veľmi teplú, au­gus­tovú noc sa naše po­hľady stretli a mys­lím, že som ni­kdy ne­bola viac vy­stra­šená, zne­is­tená a tak veľmi ti­chá. Chcela som toho po­ve­dať mnoho a mala som toľko ne­vy­po­ve­da­ných myš­lie­nok. Na dru­hej strane bolo milé po­čú­vať všetky tvoje ná­zory a krásu tvo­jich myš­lie­nok.

Všetky slová dá­vali zmy­sel a tak som ne­mala čo do­dať
zdroj: unsp­lash.com

Viem, možno som toho ne­po­ve­dala veľa, ale všetko je tak ako má byť. Možno som mala viac pre­ja­viť po­city a uká­zať, že mi na tebe na­ozaj zá­leží, no ja som stále ča­kala. Ča­kala som a ani sama ne­viem na čo vlastne. Všetky tie po­hľady a do­tyky som ne­do­ká­zala pus­tiť z hlavy a moje srdce znovu bilo.

Pre­mýš­ľala som, prečo sa to stalo práve te­raz a prečo je to takto. Na nič som sa­moz­rejme ne­prišla a tak sa to všetko ťa­halo až prí­liš dlho. Všetky slová, ktoré si vy­slo­vil sa v zlomku se­kundy pre­ná­šali do môjho srdca a tak si ne­mo­hol ve­dieť, že jed­ného dňa mi ub­lí­žiš a bu­deš je­den z nich.

A tak sme šli ďa­lej a stále som ne­tu­šila kam nás naše srd­cia do­vedú, no stále ve­rím, že všetko skončí dobre a vlastne všetko bude tak ako má byť. Ak nie som všetko čo po­tre­bu­ješ, ne­chaj ma od­ísť skôr ako ma ne­cháš samú v sl­zách.

Komentáre