Pa­mä­táš si na tie reči na­šich mám, ses­tier a ka­mo­šiek, nad kto­rými sme pre­to­čili očami a po­ve­dali si, že je to len oby­čajné ute­še­nie, čo má ísť jed­ným uchom dnu a dru­hým von? Tak sa v mysli vráť do tých chvíľ a spo­meň si znovu čo ho­vo­rili, aj keď si tomu ne­dala do­sta­točnú po­zor­nosť. Vra­vie­vali, že si máme nájsť nie­koho, kto nás bude na­ozaj ľú­biť, že tie rifle, ktoré sme si pred týžd­ňom kú­pili a tvojmu fra­je­rovi sa ne­pá­čia, boli tvoje vy­sní­vané a te­raz le­žia v skrini úplne zby­točne, lebo ro­bíš to, čo chce on a nie to, čo chceš ty.

pe­xels.com

Ve­ľa­krát som si všimla, ako sa môj par­tner na nie­ktoré ženy po­zerá. Ako sa pri roz­ho­vore s nimi usmieva. Alebo sa mu proste len zme­nila ná­lada na lep­šiu. V mo­mente som o sebe za­čala po­chy­bo­vať, ob­ze­rať sa v zrkadle a ná­sledne sa hej­to­vať, že som žiar­livá a ma­jet­nícka, lebo  to bola jeho od­po­veď  vždy, keď som sa mu ot­vo­rila a po­ve­dala, že ma to trápi. A ná­sledne si ešte vy­na­dala, že som mu vô­bec niečo ho­vo­rila a ne­os­tala v tom sama. ZLE! Je pravda, že ne­vlast­niť a dať je láska, ale ako to máš ovplyv­niť, aby to ne­bo­lelo?  Aby v tebe ne­boli ne­ga­tívne po­city, po­doz­re­nia, že už pre neho nie si do­sta­točná? Ako? Jed­no­du­cho.  Že sa prij­meš. Takú aká si.

Keď ne­uve­ríš sama sebe, že to, čo cí­tiš, pra­ješ si a to, o čom sní­vaš sú vždy tie správne veci, ne­uverí tomu ani on. Keď si ne­uve­do­míš, že tak ako ďa­leko máš od seba oči, aký dlhý je tvoj nos, aký ob­vod má tvoj pás, aké veľké sú tvoje pr­sia, akú máš farbu vla­sov, po­kožky je presne tak, ako má byť a je to presne to naj­do­ko­na­lej­šie, čo máš sama ľú­biť z ce­lého srdca, v tom prí­pade, si to ne­uve­domí ani on. Pre­tože, keď ty ne­dáš cenu sama sebe, nedá ti ju nik druhý. A to, že ťa ne­do­káže do­ce­niť on ne­zna­mená, že to ne­do­káže nie­kto druhý. Ja viem, klišé, ale  je to pravda. Ty si pros­tried­kom toho, aby on všetko spoz­nal. A si do­ko­nalá taká aká si.

pe­xels.com

Dnes ti budú na so­ciál­nych sie­ťach, v te­le­ví­zií či v rá­diu dá­vať do hlavy, že vá­žiť 20kg aj s to­pán­kami od Ver­sa­ceho, je pro­to­typ krás­nej ženy. Moja od­po­veď – ZLE. Že dať na seba čo naj­viac omietky, zväč­šiť tým ešte aj pr­sia, ne­daj­bože to za­klin­co­vať ume­lými mi­hal­ni­cami a do­pi­cha­nou pu­sou alebo mód­nym hi­tom – mať na sebe toho čo naj­me­nej, je presne to, čo je prí­ťaž­livé, krásne a ce­nené. ZLE.  A vieš prečo?

Lebo pri tomto za­bi­tom čase nie­čím ume­lým, čo ani ne­vyt­vára TEBA, ale ne­jaký typ nie­koho z mé­dií, čo sa stra­til na is­tom por­táli, za­bud­neš mať niečo aj v hlave, za­bud­neš sa roz­ví­jať.  A jed­ného dňa, z teba tie ume­liny zmyje kú­sok mydla s vo­dou, od­ídu ve­kom alebo sa jed­ného dňa stra­tia, lebo toto všetko je len do­časné a ty zis­tíš, že si bola úplne zby­točne nie­kým, kým si nech­cela a všetko, čo si mohla mať, čo si chcela do­siah­nuť, ti ušlo po­me­dzi prsty. Zrazu to ne­bude sta­čiť.

Lebo chlap sa za ta­kou možno otočí, strávi s ňou pár nocí, ale keď má všet­kých 5 po­kope, za­loží si ro­dinu s pres­ným opa­kom týchto žien. Hej, aj ja som ná­zoru, že každý si má no­siť to, čo chce.  Ni­koho predsa ne­treba od­su­dzo­vať, ale keď to ro­bíš iba preto, lebo ON také laj­kuje na Ins­ta­grame, Fa­ce­bo­oku a po­dob­ných so­ciál­nych sran­dách, ro­bíš to naj­hor­šie pre seba samú. Ne­bu­deš ni­kdy šťastná. Pre­tože ne­bude mať rád TEBA, ale úplne inú osobu. Inú ženu.

pe­xels.com

Chceš cvi­čiť? Cvič! Chceš tan­co­vať? Tak tan­cuj. Spie­vať? Tak spie­vaj. Chceš štu­do­vať výšku, za­lo­žiť si svoj biz­nis a po­sta­viť sa na svoje vlastné nohy? TAK ZA­ČNI! Ne­mr­haj ži­vo­tom. Ne­za­bú­daj na seba! Lebo ten, kto za to stojí, ťa bude pod­po­ro­vať a hľa­dať cestu ako ostať spolu a ty mô­žeš ro­biť to, prečo ti horí srdce. Rozp­res­trie ti krídla, ne­chá ťa lie­tať, dá ti to, po čom tú­žiš. Lebo ne­vlast­niť a dať je LÁSKA. Oto­čil sa za ne­ja­kou, čo vy­zerá úplne opačne ako ty? No a čo? Po­zri sa do zrkadla, usmej sa a vedz, že je úplne iná. Úplne po­cho­pi­teľne. Pre­tože už žiadna ne­bude taká ako ty. Taká krásna, taká ši­kovná, taká vtipná, taká milá. Taká do­ko­nalá.

Do­daj se­ba­ve­do­mie tej osobe, s kto­rou si nons­top 24/7, zo­bú­dzaš sa s ňou, pla­češ s ňou, ješ s ňou, spíš a ži­ješ. Ver si, aby si mohla po­ve­dať, že keby si mala na niečo vsa­diť, vsa­dila by si na seba! Ne­rob ni­komu mamu, má zdravé ruky? Má zdravé nohy? Tak nech dvihne svoj za­dok a spraví si, čo chce! Keď chcel mamu, mal pri nej ostať. Alebo nech sa páči, nech sa ku nej vráti! On môže hrať vi­deo­hry, po­ze­rať telku,  piť pivo s ka­mošmi, ale teba ne­chá na všetko samú, ty máš zo­stať za­tvo­rená me­dzi štyrmi ste­nami a žiť aso­ciál­nym spô­so­bom ži­vota? Tak na to za­budni ty aj on!

Prečo by si mala? Rob čo chceš, po­čú­vaj čo chceš, po­ze­raj čo chceš, stráv svoj čas s ľuďmi s kto­rými ho trá­viť chceš, smej sa, plač, keď to po­tre­bu­ješ a ne­scho­vá­vaj svoje po­city. Lebo keď uro­bíš, čo cí­tiš, bu­deš sama se­bou. Spoz­naj svoje hra­nice, na­opak za ne zájdi, ak to bu­deš chcieť. Ži. Spoz­naj seba samú, rozp­res­tri svoje krídla, na­pni ich a vy­leť z klietky! Čas ti uteká. Za­čni sa mi­lo­vať.

Komentáre