Ni­kdy si ne­bol ten typ chlapca, ktorý mal rád dlhé ob­ja­tia. Ni­kdy si ne­bol vlastne ani môj.

Ne­boli sme spolu a ani sme ne­boli od seba, boli sme také „al­most“.

unsp­lash.com

Vždy nás niečo k sebe ťa­halo a asi ma aj vždy niečo k tebe ťa­hať bude.
Pa­mä­táš, keď sme boli na tvo­jej oslave a zrazu sme tan­co­vali, a ty si ma po­boz­kal?

Keď som od­chá­dzala z klubu, po­ve­dal si, že sa oz­veš. Ne­ve­rila som ti, lebo som si mys­lela, že si ro­bíš srandu, že to bol len úlet. No ty si na­ozaj na­pí­sal do troch dní a išli sme spolu von.

Zbož­ňo­vala som naše roz­ho­vory o tvo­jich snoch a cie­ľoch. Nie­kedy si mi roz­prá­val aj zá­žitky z mi­nu­losti. No chcela som ťa viac spoz­nať, len mi to osud ne­do­vo­lil. Ve­dela som, že náš čas je ob­me­dzený.

unsp­lash.com

No zrazu pri­šiel ten čas a ty si sa roz­ho­dol.
Stáli sme blízko seba ako dva mag­nety.
No ty si sa roz­ho­dol, že sa ne­cí­tiš na zá­väzky. Za­ra­dil si spia­točku od toho, čo mohlo byť.

Ja som za­ra­dila jed­notku a po­maly za­čala pri­dá­vať plyn a púš­ťať spojku.

Ni­kdy som ne­šo­fé­ro­vala naše auto, lebo ty si bol šo­fér a zrazu som tu os­tala sama.
Každá chvíľka je po­mi­nu­teľná a tá naša už zmizla, no ni­kde nie je pí­sane, že v bu­dúc­nosti to ne­môže byť inak.

unsp­lash.com

„Ak máš s nie­kým byť,ves­mír to za­riadi.“-ano­nym

Komentáre