Ak máš po­cit že si stra­tila , je to v po­riadku. Je v po­riadku sa stra­tiť, je v po­riadku cí­tiť sa zo sveta zmä­tene, je v po­riadku byť smutná, je v po­riadku ne­ve­dieť ako ďa­lej.  Aj ne­ga­tívne emó­cie sú emó­ciami. Je to dô­ka­zom toho, že ži­ješ, nie len pre­ží­vaš. Ne­mu­síš sa preto ospra­vedl­ňo­vať.. ako člo­vek máš na to právo. Máš právo sa smiať, ale aj pla­kať. Byť ve­selá, ale aj smutná. Všetko to patrí k tebe, ako aj k tvojmu ži­votu.

pe­xels.com

Si je­di­nečná, každý kú­sok tvojho by­tia je jedna veľká mo­zaika, ktorá vy­tvára osob­nosť akou si ty.  Všetko, čo si za­žila, dobré či zlé, úspe­chy či ne­ús­pe­chy, všetko to patrí k Tebe. Bez ne­ús­pe­chov by predsa ne­bol úspech a bez pádu by si ne­mohla znova vstať av­šak už o niečo skú­se­nej­šia a sil­nej­šia.

Nie­kedy člo­vek po­tre­buje za­blú­diť, aby sa mo­hol vrá­tiť späť. To­tiž všetko má svoj vý­znam. Nie­kedy je lep­šie byť sám so svo­jimi myš­lien­kami, aby si zis­tila čo vlastne chceš, na kom ti zá­leží a komu zá­leží na tebe. Je to tvoj ži­vot, o ktorý sa mu­síš sta­rať.

pe­xels.com

Ne­boj sa vpus­tiť k sebe po­koj a ra­dosť zo ži­vota. Ne­boj sa hľa­dať vo všet­kom hl­bší zmy­sel a svet­lej­šie stránky. Ne­boj sa ro­biť veci podľa seba. Ne­boj sa vy­tvo­riť si krásny ži­vot.

Búrky pat­ria k slnku a na­opak. Bez nich by slnko ne­vyšlo. Pa­mä­taj si, že žia­den stav teda nie je trvalý. Ako­koľ­vek zle sa cí­tiš, nie je to navždy.

Chcem, aby si si uve­do­mila svoju hod­notu, aby si si uve­do­mila, koľ­kých ži­vo­tov si sa svo­jou je­di­neč­nos­ťou dot­kla, aby si ne­za­bú­dala na všetko krásne okolo seba. Ve­rím, že náj­deš svoju cestu späť, že sa vrá­tiš o niečo sil­nej­šia, a že bu­deš roz­jas­ňo­vať cestu nie len sebe , ale aj iným… pre­tože si to TY a ni­kto ťa ne­do­káže na­hra­diť.  Ne­za­bú­daj , kto si.

Komentáre