Sku­točná láska ne­skončí ni­kdy.

Každý prob­lém, ktorý na­stane, ju môže po­su­núť aku­rát tak vpred. Prídu pády, hádky, slzy a možno de­siatka dô­vo­dov, prečo to ukon­čiť, ale ak je láska sku­točná, pre­koná to. Nie je to o tom, byť spolu 24/7, ide o to uží­vať si každý mo­ment, keď ste spolu. Nejde o tie nie­koľko ho­di­nové roz­ho­vory, aj keď na nich tiež zá­leží, ale o to, ako si roz­umiete bez nich, keď si len tak hľa­díte do očí. Ide o dô­veru, ktorú k sebe mu­síte mať, lebo bez nej to fun­go­vať ne­bude.

Láska pre­koná akú­koľ­vek pre­kážku.

Láska vám ne­do­volí ob­vi­ňo­vať stále je­den dru­hého, ne­do­volí vám vy­čí­tať si niečo, alebo vzbu­dzo­vať po­cit ne­šťas­tia. Ne­bude vám pri­po­mí­nať chyby, ktoré ste spra­vili, ani vám ich vy­čí­tať.

View this post on Ins­ta­gram

Pump­kin pic­king with babe @tben­dina

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Ak od­pustí raz, od­pustí navždy.

Je­diné, čo mô­žete uro­biť, je to, že sa bu­dete roz­prá­vať o kaž­dom prob­léme, ktorý na­stane. Ale spolu, nie s oko­lím, nie s pria­teľmi či ro­di­nou. Len vy dvaja. Vy dvaja ste tu na to všetko, je to váš vzťah, vaša láska a po­kiaľ je sku­točná a pravá, ako o nej ho­vo­ríte, tak ne­bu­dete mu­sieť hľa­dať, či pát­rať po „ra­dách“ iných ľudí. Bu­dete si ve­dieť po­ra­diť sami. Lebo bu­dete cí­tiť, že toto je tá osoba, pre ktorú sa mi oplatí ísť ďa­lej.

Nič, čo v ži­vote stojí za to, k vám ne­príde.

Vždy bu­dete mu­sieť o to bo­jo­vať. Ale v láske ste na to dvaja. Ni­kde nie je na­pí­sané, ako sa máš sprá­vať, koľko prob­lé­mov a chýb má váš vzťah „po­vo­liť“ a kedy to má za­miet­nuť a skon­čiť to. Ak sa mi­lu­jete, pôj­dete ďa­lej. Ak nie, láska to ne­bola. Iba to sku­točne a pravé k nám patrí a iba to, pri sebe udr­žíme. Takže ak sa pý­taš sama seba, či ti to za to stojí, od­po­veď je áno. Po­kiaľ tu od­po­veď hľa­dáš u iných ľudí, sprav lás­ka­vosť dru­hej osobe a opustí ju.

View this post on Ins­ta­gram

😘

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Uve­domte si je­diné, tí ľu­dia ne­žijú váš ži­vot za vás, ani váš vzťah ne­pre­žijú za vás, tak sa ich ne­pý­tajte, ne­hľa­dajte rady a po­moc tam, kde to s lás­kou nemá nič spo­ločné. Sú to vaše city, tie ne­môžu od­ísť zo dňa na deň, lebo vám nie­kto po­ve­dal, že to za ten boj ne­stojí. Ak tu osobu mi­lu­ješ na­ozaj, ne­opus­tíš ju. A už vô­bec nie preto, že ti to nie­kto po­ra­dil.  Ak pri nej ne­do­ká­žeš stať te­raz, ne­z­vlád­neš to ni­kdy.

Každý z nás má právo za­žiť niečo roz­práv­kové. Niečo, čo pri pr­vom prob­léme ne­bude upa­dať, niečo, čo nám dá po­cit be­z­hra­nič­nej lásky. Ta­kej pra­vej. Sku­toč­nej, ktorá ne­skončí.

Komentáre