Za­slú­žiš si nie­koho, kto bude pre­sved­čený o tvo­jej hod­note pri kaž­dom po­hľade na teba. Nie­koho, kto ti ani na chvíľu ne­do­volí po­chy­bo­vať o tom, či si dosť dobrá. Pre­tože ti do­káže, že si viac než dobrá – si úžasná.

Za­slú­žiš si nie­koho, kto od teba ne­bude vy­ža­do­vať zmeny, aby tvoje sprá­va­nie ula­ho­dilo os­tat­ným. Ten pravý to ne­spraví, pre­tože ťa bude mať rád takú aká si. Bude zbož­ňo­vať nie len tvoje bláz­nivé ná­pady, ale aj de­tin­ské vr­to­chy, bez kto­rých by si to ne­bola ty.

Za­slú­žiš si nie­koho, kto od teba ne­bude oča­ká­vať vernú kó­piu pred­stavy jeho ide­ál­nej ženy. Ak však muž ne­vie ak­cep­to­vať spô­sob, akým ho­vo­ríš alebo cho­díš, štýl tvojho ob­lie­ka­nia sa, či jed­no­du­cho pre­jav tvo­jej ra­dosti, nie je to muž pre teba. Ne­vidí v tebe to, čím sa od­li­šu­ješ od iných.

elite-daily-Boris-Jovanovic-life-

Za­slú­žiš si nie­koho, kto bude uvidí každú stopu krásy na tebe. Nie­koho, kto sa na teba po­zrie s úsme­vom, keď ráno vsta­neš stra­patá, keď pri va­rení tan­cu­ješ s va­re­chou v ruke, alebo keď sa sna­žíš spie­vať a znie to skôr ako škre­kot než spev.

Za­slú­žiš si nie­koho, kto ti po­môže roz­hod­núť sa v zlo­ži­tých si­tu­áciách. Nie­koho, kto bude tvo­jou dú­hou po daždi. Nie­koho, kto ťa bude pod­po­ro­vať, in­špi­ro­vať k na­pre­do­va­niu. Nie­koho kto ti pri­po­me­nie kým si, keď o sebe za­čneš po­chy­bo­vať.

Za­slú­žiš si nie­koho, kto strávi s te­bou nie len dobré dni, ale vy­drží stáť pri tebe aj v zlých. Nie­koho, kto ťa ne­opustí, keď sa do­sta­neš do prob­lé­mov. Nie­koho, kto bude na­toľko tr­pez­livý, že pre­čká tvoje blbé ob­do­bie.

Za­slú­žiš si nie­koho, kto na teba bude po­ze­rať ako na ge­niálnu osobu, aj keď sa ob­čas za­cho­váš hlúpo. Tvoje tra­pasy plné ne­ši­kov­nosti ne­zme­nia jeho na­ze­ra­nie na teba. Nie­koho, kto sa vždy po­baví je­dál­nym lís­tkom na tvo­jom tričku.

Komentáre