Ahoj ka­ma­rátka,

nie je to tak dávno, čo si mi roz­prá­vala o tom, ako sa chceš usa­diť.

Máš predsa svoju ka­ri­éru, si za­bez­pe­čená a tak tro­chu svoj­ská.

Si iná.
Si žena, ktorá si za­slúži ruže a snubný prs­te­nec a krásnu svadbu.
Za­slú­žiš si muža, ktorý ťa ni­kdy ne­ne­chá ísť, lebo sa bude báť, že sa už ne­vrá­tiš.
Si žena, ktorá si za­slúži nie­koho, kto sa bude báť s te­bou ška­redo za­ob­chá­dzať.
Si žena, ktorú vi­dím s nie­kým star­ším a dobre vy­cho­va­ným.
Vi­dím ťa s nie­kým iným ako s kým si.

Pre­páč mi, tieto slová, ale sama vieš, že mám pravdu.

pe­xels.com

Viem, že jed­ného dňa príde čas, kedy po­cho­píš, o čom som ti roz­prá­vala.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Ne­bude to dnes a ani tak skoro, no len daj po­zor, aby ne­bolo ne­skoro.
Tvoj bu­dúci bude mať šťas­tie, viem to, len to mu­síš po­cho­piť aj ty.

Si voda, za­tiaľ čo on je oheň. Ne­rád hasne.
Ste dva svety.
Si tma za­tiaľ čo on je slnko, dúha na ob­lohe ne­vzniká často.
Si ako roz­právka, za­tiaľ čo on je ako všetky žánre.
Sna­žiš sa vy­hrať, no mám po­cit, že ten boj sa blíži ku koncu.

Va­ru­jem ťa!

pe­xels.com

Možno ti vraví, že sa chce usa­diť, no jeho ko­na­nie je iné.
Jednu ho­dinu ťa drží blízko pri sebe a druhú ťa púšťa.
Si ako bá­bika, ktorú ovláda.
Ve­ríš mu každé slovo a vo vnútri srdca ve­ríš, že toto je len do­časné, že on taký nie je. No v sku­toč­nosti je.
Pria­te­lia sa ti sna­žia ot­vo­riť očí, že nie si pre neho hodná, lebo si za­slú­žiš viac.
Viem, aký je to po­cit.
Ne­vieš sa ho vzdať, no trá­piš sa , a tak si vy­be­ráš men­šie zlo.
Ne­baví ťa to, ale ne­uro­bíš nič, aby to skon­čilo, lebo sa bo­jíš seba bez neho.

unsp­lash.com

Viem, že raz sa stret­neme a bu­deš dr­žať za ruku nie­koho iného ako toho, čo te­raz.
Pravda sa tažko po­čúva a ty ve­ríš, že toto je navždy.
Ne­boj sa, príde čas a ty po­cho­píš všetko.

Vtedy to budé iné.
Bude to nie­kto, pri kom bu­dem ve­dieť, ak sa na neho po­zriem a na teba, že si na­šla svoje šťas­tie.
Bude to nie­kto, kto ne­bude len sľu­bo­vať, ale pre koho slová budú ma­lič­kosť, pre­tože všetko budú skutky.
Bu­deš hore v ob­la­koch a peklo je po­sledná vec, ktorá by ti na­padla.
Bude to nie­kto, kto bude mať v sebe vy­rie­šené mi­nulé vzťahy a bu­deš sku­točne jeho je­diná.
Bude to nie­kto, s kým máš byť.

Bude to nie­kto, pri kom po­cho­píš, prečo ti to s inými ne­vyšlo.

pe­xels.com

Viac ti po­môcť ne­mô­žem, no raz si na toto spo­me­nieš.

Pra­jem ti veľa štas­tia a hlavne sily!

Pre­tože tam nie­kde v ne­do­hľade čaká na teba nie­kto špe­ciálny.

Vieš to aj ty, len si to te­raz ne­vieš pred­sta­viť…

Drž sa, milá ka­ma­rátka!

„Zá­zraky sa dejú stále, stačí mať len oči ot­vo­rené“- ano­nym

Komentáre