Zmena, bežná sú­časť ži­vota, ktorá nás spre­vá­dza a vždy bude. S rých­lou do­bou, kon­zu­mom a dneš­ným ži­vot­ným štý­lom sa stala ne­vy­hnutná, rýchla a oveľa frek­ven­to­va­nej­šia ako v mi­nu­losti.

Zmena je ži­vot. Po­čú­vaš to od­jak­živa. Áno, zmena je ži­vot. Každý má, ale v ži­vote dni a ob­do­bia, kedy je zmien viac, ako je žia­dúce…

Nie ni­kto to nemá rád. Nové za­čiatky, noví ľu­dia, vzťahy. Roz­chody, nová práca, či bý­va­nie. Sna­žíme sa na to po­ze­rať ako na vý­zvu. Ako na novú šancu. Na čistý štít. A vtedy to má vý­znam.

Zmena má vý­znam. Jej vý­znam je v prog­rese, po­sune, vý­zve. Núti nás po­ze­rať sa na ži­vot inak a hľa­dať sily, ktoré ne­máme. Núti nás čer­pať zo svo­jich emoč­ných a psy­chic­kých zá­sob a vy­chá­dzať mimo svo­jej kom­fort­nej zóny. Núti nás hľa­dať, ove­ro­vať čo na­ozaj chceme a hľa­dať nové spô­soby rie­še­nia.

Ne­boj sa jej. Ale ne­vy­hľa­dá­vaj ju len tak z prin­cípu. Musí byť opod­stat­nená. Musí mať zmy­sel. Ne­meň veci okolo seba, aby si me­nil. Meň keď už ne­vlá­dzeš, keď stag­nu­ješ, keď hľa­dáš ra­dosť, keď si stra­til silu…A meň vždy, keď si dl­ho­dobo ne­šťastný.

pexels-photo-126312

pe­xels.com

Keď ne­vieš ako ďa­lej, či do­prava alebo do­ľava, keď vi­díš spleť dô­vo­dov a ne­vieš sa po­hnúť ďa­lej…

Exis­tuje jed­no­du­ché pra­vidlo, ktoré fun­guje na 1000%… Oslo­boď sa od oko­lia. Nie, ne­mys­lím ego­iz­mus, kedy kaš­leš na ro­dinu, pria­te­ľov a všet­kých.

Mys­lím, prísť do­mov, za­vrieť sa sám doma, po­liať si po­hár vína a skú­siť si po­lo­žiť otázku kam sa chceš do­stať. Kde chceš byť za rok? Do­ve­die ťa tam tento spô­sob ži­vota? Po­su­nie ťa bliž­šie k tomu sú­časná práca? Chceš tam byť s tým člo­ve­kom, s kto­rým ve­čer za­spá­vaš?

Koho máš v svo­jich pred­sta­vách pri tomto všet­kom? Kým si pri tomto všet­kom? Oslo­boď sa od vecí typu ne­mô­žem, ne­vlá­dzem a bude to ťažké…Vy­pni všetky stra­chy a obavy. Mysli na to čo chceš a ako to do­siah­neš, keby za­bud­neš na VŠETKY obavy.

Pre­tože HRA­NICE sú na­ozaj len v tvo­jej hlave. Nie je to len fráza, taký je ži­vot. Kto to po­chopí, tomu bude pat­riť svet. 

A mô­žeš to ove­riť. Za­čni tes­to­vať svoju in­tu­íciu a nové be­z­hra­ničné JA na úpl­ných drob­nos­tiach. Na ma­lič­kos­tiach a ba­na­li­tách. Za­čni ve­riť, že zaj­tra bude lep­šie. A na­ozaj bude…

Ak sa ti páči Len­kina tvorba, nav­štív aj jej blog www.kin­go­fon­line.sk 🙂

Komentáre