Vy­streľte ma na Me­siac, pro­sím! Možno sa vrá­tim tam, od­kiaľ po­chá­dzam, pre­tože ob­čas mi to pri­padá, že som sku­točne spadla z Me­siaca a Zem je len mo­jou pre­chod­nou sta­ni­cou. Tento svet sa mi vzďa­ľuje. Čím ďa­lej tým viac ho ne­chá­pem a pre­mýš­ľam či som sku­točne po­zemš­ťanka, alebo iba na­ro­dená v zlej dobe.

Ako tak sle­du­jem dnešný svet a jeho oby­va­te­ľov, strá­cam sa v pod­state by­tia. Pri­ro­dze­nosť už nie je prí­ťaž­livá, dob­ro­sr­deč­nosť je po­va­žo­vaná za zá­ker­nosť, úp­rim­nosť ozna­čo­vaná ako hej­to­va­nie, sta­roba je ne­žia­dúca a po­má­hať dru­hým už dávno vy­šlo z módy.

pexels-photo-128983

foto: pe­xels.com

Ob­čas iba tak po­zo­ru­jem svet okolo mňa a dú­fam, že sa raz z tejto noč­nej mory pre­bu­dím. Už sa nech­cem viac po­ze­rať na spo­loč­nosť, ktorá sa po­va­žuje za hu­mánnu, no na ulici ne­cháva zo­mie­rať de­siatky by­tostí, na tých, ktorí sa bijú do pŕs za spra­vod­li­vosť, av­šak sami ko­najú v roz­pore so sve­do­mím, ktoré v nich drieme. Na pre­tvárku, ktorá je dnes žia­dúca, ak sa chceš vy­pra­co­vať a stať sa úspeš­ným a na ľudí, ktorí sa tak vzďa­ľujú svo­jej pod­state, že ob­čas ne­viem či mám do­či­ne­nia s mu­žom, že­nou alebo iba báb­kou.

Tra­dičné hod­noty sa vy­trá­cajú. Už viac nie je in mať trvalý vzťah či pria­teľ­stvo na celý ži­vot. Sluš­nosť je už dávno za­pad­nutá pra­chom a ak sa ju aj po­kú­siš oprá­šiť vy­ze­ráš ako z 19. sto­ro­čia.  Dnes je žia­dúce hrať sa na hr­di­nov, pred­vá­dzať sa, kaš­ľať na ná­sledky a sa­moz­rejme byť ego­is­tický, bez toho by to ne­šlo. To je ná­vod ako sa stať me­cha­nic­kým člo­ve­kom tejto doby. Bez ohľa­du­pl­nosti k svetu, prí­rode, oko­liu, ro­dine a pre­dov­šet­kým k sebe.

pe­xels.com

Vraj taká je doba. No kto ju tvorí, ak nie ty? Aj ty mô­žeš za­čať od seba a ne­mu­síš na­sle­do­vať prí­klad tých, kto­rých dô­le­ži­tou sú­čas­ťou je maska, ktorú keď zo­sa­dia, tak sa ne­od­vá­žia na seba po­zrieť do zrkadla. Ne­mu­síš ob­chá­dzať prob­lémy a ľudí bez po­všim­nu­tia. Ob­čas je fajn im če­liť a na­učiť sa niečo nové a už vô­bec sa ne­mu­síš han­biť za city a emó­cie, ktoré sa dnes ne­no­sia, lebo pre­zrá­dzajú o tebe mnoho.

Stačí ak sa na chvíľu za­sta­víš, zhl­boka sa na­dých­neš a uve­do­míš si, čo je pre teba sku­točne dô­le­žité, či so se­bou do­ká­žeš žiť a či si pri po­sled­nom vý­dy­chu po­vieš, že to všetko za to stálo.

Komentáre