Áno, uhádli ste dnes padne reč o plá­vaní. Ja osobne vní­mam plá­va­nie ako čin­nosť, kde si vy­bi­jem ne­ga­tívnu ener­giu a vy­čis­tím si my­seľ. Ak sa nie­kto bojí hl­bo­kej vody, nik vás do toho ne­núti, ale plá­va­nie je pri­ro­dzená čin­nosť pre člo­veka a je dobre to ovlá­dať (predsa, ktorá z nás nech­cela byť mor­skou pan­nou, keď sme boli malé (-:).

When I feel ti­red, I just think about how great I will feel, once I fi­nally re­ach my goal. – Mi­chael Phelps

Ak nieste veľký fa­nú­šik kar­dia, kde sa spo­títe a na­má­hate svoje cho­didlá a chrb­ticu, je tu pre vás plá­va­nie. Má to ne­sku­točne veľa vý­hod a ne­stojí to veľa, sta­čia vám plavky a pla­vecký ba­zén.Takže vý­hody sú:

 • Zlep­šuje du­ševné zdra­vie a ná­ladu
 • Na­hrá­dza po­ško­dené moz­gové bunky
 • Po­sil­ňu­jete si pri tom až 90% bruš­ných a chrb­to­vých sva­lov + ruky a nohy
 • Zni­žuje krvný tlak
 • Zni­žu­jete ri­ziko srd­co­vých ocho­rení
 • Udr­žiava správnu hla­dinu cukru v krvy
 • Spá­lite okolo 800 ka­ló­rií za ho­dinu ( zá­leží na štýle a in­ten­zite tré­ningu)
 • Zni­žu­jete vplyv na kĺby
 • Zlep­šuje zdra­vie kostí
 • Zni­žu­jete ri­ziko vzniku as­tmy + vy­tvá­rate si takz­vanú pľúcnu silu
 • Udr­žuje fle­xi­bi­litu sva­lov
 • Zni­žuje ri­ziko pred­čas­nej smrti až o 50%, podľa ved­cov

Plá­va­nie má ne­ča­kané účinky a mys­lím si, že by to mal skú­siť každý. Roz­hodla som sa, že vám tu na­pí­šem aj  „Prí­ručku pre Za­čia­toč­ní­kov“, keďže ja sama sa už asi 10 ro­kov ve­nu­jem špor­to­vému plá­va­niu. Tak poďme na to.

V plá­vaní máme 4 štýly, a te­raz vám každý vy­svet­lím.

zdroj: pe­xxels.com

Pr­sia

 • Pr­sia sú asi na­job­ľú­be­nej­ším štý­lom a sú vhodné pre za­čia­toč­ní­kov.
 • Pri správ­nej tech­nike spá­lite za 30 min. 364 ka­ló­rií.
 • SWIM TIP: Pr­siar­skej tech­nike zá­leží na tom, aby ste mali telo v ho­ri­zon­tál­nej ro­vine (ra­mená, boky a nohy by mali byť na rov­na­kej úrovni). Ruky sa po­hy­bujú sme­rom pred hlavu, až po­kým nie sú vy­streté. Po­tom na­sle­duje ši­roký zá­ber oboma ru­kami na raz, až po úro­veň pŕs. Pri­tom, by ste mali zdvi­hnúť hlavu a na­dých­nuť sa. Po tom ako uro­bíte zá­ber ru­kami a tým sa do­stanú znova pred vašu hlavu, malo by na­sle­do­vať ši­roký zá­ber no­hami. Zá­bery ru­kami a no­hami by sa mali strie­dať, tak, aby ste čo naj­lep­šie vy­užili vý­tlak oboch zá­be­rov.
 • Pri tomto štýle, by ste mali dá­vať hlavu do vody a ne­po­ze­rať pri­tom pred seba. Viem, že nie­kedy sa mu­síme po­zrieť ale nie stále.  Ško­díte tým svo­jej chrb­tici a zvy­šu­jete plo­chu pô­so­be­nia tlaku vody na vaše telo.

Crawl

 • Crawl je naj­rých­lejší pla­vecký štýl.
 • Pri správ­nej tech­nike spá­lite za 30 min. 420 ka­ló­rií.
 • SWIM TIP: Tak­tiež, aj tu by telo malo byť v ho­ri­zon­tál­nej ro­vine. No­hami by ste mali ko­pať a dbajte na to aby ste ich mali vy­streté. Ne­bojte sa, že nie­koho ošplie­chate, lebo ako ho­vorí môj tré­ner: „Ne­ro­bíte to správne, do­kým ma ne­o­šplie­chate“. Ruky strie­davo za­be­rajú, a pri nich si dajte zá­le­žať. Pod vo­dou robte čo naj­dl­hší zá­ber a ako­náhle ste nad vo­dou znížte ho na mi­ni­mum. Prsty na ru­kách majte spo­jené a trošku po­kr­čené. Ná­dych na jednu stranu, by ste ne­mali ro­biť pri kaž­dom zá­bere, ale po kaž­dom tre­tom.
  zdroj: pe­xels.com

Znak

 • Je­diný ofi­ciálny štýl, kde sa pláva cez chr­bát.
 • Pri správ­nej tech­nike spá­lite za 30 min. 257 ka­ló­rií.
 • SWIM TIP: Je to v pod­state to isté, ako pri Cra­wle, ale len na chrbte. Je tu ešte tro­chu roz­diel, pri ru­kách. Snažte sa s nimi od­ro­to­vať celý kruh (ako mlyn), má to lepší efekt. Ne­za­bud­nite ply­nulo dý­chať.

Mo­tý­lik

 • Naj­ťažší štýl.
 • Pri správ­nej tech­nike spá­lite za 30 min. 410 ka­ló­rií.
 • SWIM TIP: Za prvé, ne­od­po­rú­čam ho ro­biť žiad­nemu za­čia­toč­ní­kovi ani sa­mou­kovi. Ak vás plá­va­nie za­čalo ba­viť a chcete tento štýl ve­dieť, choďte na ofi­ciálny tré­ning ni­ja­kého týmu. To isté sa týka sko­kov a oto­čiek.

Ak ste sa roz­hodli, že to vy­skú­šate, tu máte pár dru­hov zá­klad­ných tré­nin­gov.

 1. {100m CRAWL + 100m Pr­sia + 100m Znak} celé zo­pa­ko­vať tri­krát.
 2. {50m Psia+ 50m Znak+ 50m Psia + 50m Znak + 100m Crawl} celé zo­pa­ko­vať tri­krát.

Toto sú moje roz­cvičky, takže ak nie­kto bude chcieť aj vyš­šiu úro­veň tré­nin­gov, dajte ve­dieť. A ak chcete, vi­dieť vý­sledky mu­síte as­poň 2 krát týž­denne cho­diť plá­vať, as­poň na 30 mi­nút. Pra­jem vám tr­pez­li­vosť a dú­fam, že vám tento ži­vel uča­ruje tak ako mne.

Diki za pre­čí­ta­nie.

Komentáre