Ni­kdy som ne­ľu­to­vala to, že som si ťa vtedy vy­brala, aj keď som mala iné mož­nosti. A keby sme sa do­stali späť v čase, vy­brala by som si ťa zas a zas. Vy­brala by som si ťa aj na­priek ne­sú­hlasu oko­lia, no ty si to ne­ve­del oce­niť. Alebo si len nech­cel. Bolo len otáz­kou času, kým sa aj ty roz­hod­neš koho si vy­be­rieš. Dú­fala som, že ja som tvoja je­diná mož­nosť, no oči­vidne som oča­ká­vala prí­liš veľa.

Ne­vzdala som sa ťa. Ani po tom, ako si sa roz­ho­dol. Bo­jo­vala som, no ty si v tom mal už dávno jasno, a tak som ti nech­cela brá­niť v tvo­jom šťastí. Uro­bil si roz­hod­nu­tie, ktoré ja re­špek­tu­jem pre tvoje šťas­tie a v ko­neč­nom dô­sledku aj pre to moje. Pop­ravde som si tento sce­nár nech­cela ni­kdy  pri­pus­tiť. Jed­no­du­cho ne­pri­pa­dalo do úvahy, že by to me­dzi nami malo skon­čiť práve takto. Od­razu a bez vy­svet­le­nia.

pe­xels.com

Viem, že som s tým mohla po­čí­tať. Už si si ju raz predsa vy­bral, dávno pred­tým, než som ti vstú­pila do ži­vota ja. Po­tom sa však niečo zme­nilo a da­ro­val si mi časť tvojho ži­vota. Ne­viem, či ti ne­sta­čilo to, čo som ti bola schopná dať, ale viac som toho ne­mala.

Sna­žila som sa ti dať všetko čo mám, no ne­sta­čilo to a ty si pre­to­čil list späť, aby si sa pre­sved­čil, či sa nech­ceš vrá­tiť späť do mi­nu­losti, v kto­rej neh­rám ja hlavnú rolu. Zme­nil si ob­sa­de­nie po­stáv v tvo­jom ži­vote. Ob­sa­dil si si tam svoju mi­nu­losť. A v tej chvíli som sa ne­zmohla na nič. Uro­bil si krok spať. Šiel si tam, kde to po­znáš lep­šie, kde ti to viac vy­ho­vuje.

pi­xa­bay.com

Te­raz už chá­pem prečo si to uro­bil. Len si vzal svoje šťas­tie do vlast­ných rúk. Možno si si mys­lel, že bu­deš šťast­nejší. Ne­viem, či te­raz si. A aj keby si ne­bol, viem, že mi to ne­po­vieš. Kaž­do­pádne ja svoje roz­hod­nu­tie ne­ľu­tu­jem.

Komentáre