Tento člá­nok je ve­no­vaný kaž­dej z vás, ktoré ste vo vzťahu, ste po roz­chode, alebo ča­káte na toho pra­vého. Vraj sa máme učiť z chýb dru­hých. Ale viete čo? Hovno! Po­kiaľ sa ne­pou­číte z vlast­ných chýb a pre­šľa­pov, tak nič z toho ne­bu­dete mať. Ak vám príde člá­nok zau­jatý, po­ve­dzte to. Chcem ve­dieť ako to vi­díte vy.

Po­znáte to. Príde chlap do vášho ži­vota a po­blázni vám hlavu. Vi­díte ho ako naj­lep­šieho muža, aký exis­tuje a do­sta­nete na oči klapky, alebo tzv. ru­žové oku­liare. Pad­nete do toho rých­lej­šie ako je možné. Ste obaja za­ľú­bení až po uši. Vi­díte je­dine jeho a sna­žíte sa mu zniesť modré z neba. Prek­va­pu­jete sa na­vzá­jom ma­lič­kos­ťami a drob­nos­ťami. A obom to stačí. Po­tom padne pr­vý­krát veta: „Mi­lu­jem ťa!“ A vy lie­tate v ob­la­koch. Každý deň vám píše, že na vás myslí a chce byť s vami. Vy­užije každú mi­nútu na to, aby ju strá­vil vo va­šej blíz­kosti. Je vám smutno? Klope vám na dvere s va­šou na­job­ľú­be­nej­šou čo­ko­lá­dou. Do­ko­nalý chlap! Chcete s ním byť na­veky! Upred­nostní vás pred pi­vom s ka­mo­šom, a tak ho z toľ­kej lásky chcete zo­žrať. Prvá hádka? Kiež by tak vy­ze­rali všetky hádky po­čas ce­lého vzťahu. Po há­daní 2 mi­núty a už ste v spo­loč­nom ob­jatí a vra­víte si: „Pre­páč.“ Nie, nie, to ty mne pre­páč. Ooo, tá láska pr­votná. Tie de­taily, na ktoré si muži dajú zá­le­žať. A po roku? Ups… pri­chá­dza pár zmien.

photo: tumblr

tum­blr.com

Starká mi od ma­lička tĺkla do hlavy: „Keď vtáčka la­pajú, pekne mu spie­vajú.“ Ale starká – to nie je môj prí­pad. On je… vážne do­ko­nalý!

Tak takto, krásky. Exis­tuje ne­jaké tla­čidlo na chla­povi re­peat? Nie? Tak si pro­sím vás, uží­vajte za­čiatky vzťahu. Prečo? Lebo to už ni­kdy ne­bude ako pred­tým. Sta­nete sa tzv. sa­moz­rej­mos­ťou. Te­šiť sa z ma­lič­kostí? Za­bud­nite na to. Ne­zav­ďa­číte sa chla­povi, aj keby ste sa na hlavu po­sta­vili. Každý deň vám na­píše? Po­kiaľ sa kva­litne ne­do­se­káte – možno. Inak ne­re­a­guje na vaše správy a zrazu je všetko iné pod­stat­nej­šie a dô­le­ži­tej­šie než vy. Je vám smutno? No a? Je to váš prob­lém. A plačte do van­kúša aj každú noc. Po hád­kach a nez­ho­dách ne­mô­žete ani jesť, lebo máte stia­hnutý ža­lú­dok… Jemu to je jedno. Dvo­j­itý che­e­se­bur­ger pop­ro­sím tu pre pána! Ale pekne slaný z toľ­kých sĺz, čo ste pre neho vy­re­vali.

large

tum­blr.com

Tak sa pý­tam, je to tak vždy? Je to tak všade? Je to tak vždy po roku? Lebo ak áno, vy­dr­žím s chla­pom rok a vy­me­ním ho. A vraj pre po­ka­zené veci ne­máme vzťahy za­ha­dzo­vať, ale opra­vo­vať. Baby, ak som niečo zle na­pí­sala, verte, nech­cela som. Slo­bodné krásky ča­ka­júce na princa – nech­cela som vám chlapa zhnu­siť. Sú takí a po­čí­tajte s tým do­predu. Baby po roz­chode po pre­čí­taní môjho článku sa utvr­dili v tom, že im je lep­šie sin­gle a baby vo vzťahu mu­sia so mnou sú­hla­siť. A ak nie, tak váš rok zmeny ešte ne­pri­šiel. Alebo ste si na to zvykli ako my všetky os­tatné.

Tak či onak, aj tak si mys­lím, že starká mala pravdu.

Komentáre