Tým, ktorí sú una­vení z ospra­vedl­ňo­va­nia sa za svoju cit­li­vosť

Tí, ktorí sa mu­sia ospra­vedl­niť za svoje emo­ci­onálne pre­há­ňa­nie.

Tí, ktorí tla­čia ľudí preč, pre­tože sa o nich prí­liš veľa sta­rajú.

Tí, kto­rých raní, keď sa nie­kto po­zrie na druhú stranu, ig­no­ruje ich správy, alebo sa ne­us­meje späť.

Pre­páč.

Je mi ľúto, že ži­ješ vo svete, ktorý ti ne­ro­zu­mie. Svet, ktorý nie je ko­re­ňom pre ľudí, ako si ty. Svet, ktorý si robí žarty zo svo­jich po­ci­tov a vzni­kajú z nich in­ter­ne­tové ob­rázky.

Je mi ľúto, že ži­ješ vo svete, ktorý ti ne­vie dať takú lásku, po akej tú­žiš.

Ale aj na­priek tomu ťa svet po­tre­buje. Po­tre­buje ľudí, ako si ty, pre­tože mu dá­vaš rov­no­váhu, dá­vaš ľu­ďom ná­dej a pri­po­mí­naš im, že je v po­riadku byť sku­toč­ným a zra­ni­teľ­ným. Je v po­riadku byť ne­do­ko­nalá ľud­ská by­tosť.

pexels-photo-204204

pe­xels.com

Tým, ktorí sú una­vení z ospra­vedl­ňo­va­nia sa za svoju zra­ni­teľ­nosť

Tí, ktorí uka­zujú prí­liš veľa prí­liš skoro.

Tí, ktorí si ne­môžu po­môcť a ho­vo­ria ľu­ďom, ako veľmi ich majú radi a čo všetko by pre nich radi uro­bili.

Tí, ktorí nie vždy ve­dia, ako v ži­vote hrať a pop­rí­pade ho aj vy­hrať, pre­tože sa ria­dia svo­jím srd­com.

Tí, ktorí ve­ria, že sa ľu­dia môžu zme­niť, že sa môžu vy­lie­čiť, že ľu­dia jed­no­du­cho po­tre­bujú správny druh lásky za naj­lep­šiu ver­ziu seba.

Ne­do­pusti, aby ťa svet zme­nil. Ne­do­voľ, aby si sa kvôli mo­der­ným vzťa­hom vzdala lásky. Ne­ne­chaj sa po­hl­tiť žia­ľom. Svet ne­smie od­niesť tú naj­lep­šiu kva­litu, čo v sebe máš. Ne­smie zme­niť tvoje srdce. Mi­luj, dá­vaj, ho­vor čo chceš. Dô­le­žité slová ne­smú zo­stať ne­vy­po­ve­dané.

pexels-photo-332694

pe­xels.com

Tým, ktorí sú una­vení z ospra­vedl­ňo­va­nia za to, že sú

Tí, ktorí ne­vi­dia to pravé.

Tí, ktorí na­ozaj ne­ve­dia, kam pat­ria, alebo ako za­pad­núť.

Tí, ktorí sa pred­stie­rajú, pre­tože ne­ve­dia, ako sa sprá­vať.

Tí, ktorí stále ro­bia to, čo im po­ve­dia iní, za úče­lom nájsť to, čo hľa­dajú.

Tí, ktorí stále hľa­dajú do­mov vo svete iných ľudí.

Tí, ktorí stále ve­ria, že je tu ešte stále miesto a člo­vek pre nich, ktorý ich bude ak­cep­to­vať ta­kých, akí sú.

Tí, ktorí sa nie­kedy ne­ve­dia ub­rá­niť, keď ich za­sta­vu­jeme pri ospra­vedl­ňo­vaní za svoje sprá­va­nie, činy, myš­lienky a hlas.

Processed with VSCOcam with b4 preset

pe­xels.com

Stále ne­mám od­po­veď

Stále ne­viem, prečo ľu­dia ako ty tr­pia. Stále ne­chá­pem, ako tvoja lás­ka­vosť a au­ten­tic­kosť pra­cuje proti tebe, ale ja viem, že ťa veľa ľudí sle­duje. Viem, že veľa ľudí chce byť práve te­bou. Viem, že ľu­dia, ktorí ťa kri­ti­zujú, ťa tiež ob­di­vujú. Si in­špi­rá­ciou pre ľudí okolo seba. A možno je na teba svet prí­liš tvrdý preto, lebo sa ľu­dia na teba po­ze­rajú a chcú vi­dieť, že bu­deš po­kra­čo­vať v boji. Chcú ve­dieť, že sa bu­deš ne­us­tále sna­žiť, bu­deš si bu­do­vať svoj vlastný ži­vot, osob­nosť a cestu, pre­tože to je to, čo ťa robí špe­ciál­nou.

To je to, čo ti dáva mi­mo­riadnu schop­nosť žiť, keď ťa všetko okolo za­bíja.

Komentáre