Lož. Či už mi­lo­srdná, alebo pre­fí­kaná, stále je to klam­stvo. No keby sme sa roz­hodli za kaž­dých okol­ností po­ve­dať pravdu rovno do očí, asi by sme ne­mali veľa pria­te­ľov.

Nie som v tom tučná? Asi ak si nech­cete po­hne­vať ka­ma­rátku či fra­jerku, ktorá sa ob­liekla do tig­ro­va­ného ove­ralu, ktorý do­ko­nale zvý­raz­ňuje jej ne­dos­tatky, asi sa ne­vyh­nete klam­stvu. Ilus­trá­torka Na­tá­lia Po­pova do­ko­nale vy­stihla, ako by to asi vy­ze­ralo, keby na­ozaj ni­kto ne­kla­mal.

Tak či onak, všetci skrý­vame pravdu. Nie­kedy preto, že sa nech­ceme do­stať do tráp­nej si­tu­ácie, ino­kedy to je vy­slo­vene spo­lo­čen­sky ne­vhodné. No ak sa roz­hod­nete ho­vo­riť pravdu za kaž­dých okol­ností, môže to vy­ze­rať aj takto:

Na­ta­lia Po­pova

Na­ta­lia Po­pova

Na­ta­lia Po­pova

Na­ta­lia Po­pova

Na­ta­lia Po­pova

Na­ta­lia Po­pova

Na­ta­lia Po­pova

Na­ta­lia Po­pova

Na­ta­lia Po­pova

Na­ta­lia Po­pova

Na­ta­lia Po­pova

Na­ta­lia Po­pova

Na­ta­lia Po­pova

 zdroj: bright­side.me

Komentáre