Vzťahy sú psy­cho (ako raz po­ve­dal je­den môj ka­ma­rát). Je­den deň je chvíľa strá­vená s mi­lo­va­nou oso­bou ne­za­bud­nu­teľná, chceš aby to trvalo večne, ino­kedy máš po­cit, že to nie je ono, si smutná  a máš chuť zdr­hnúť na míle ďa­leko. Ak ťa člo­vek mi­luje, do­káže vy­cí­tiť, ako ti je aj bez slov. Cíti, že nie si šťastná, keď ti ne­ve­nuje do­sta­tok po­zor­nosti a ko­pec vecí je dô­le­ži­tej­ších ako si ty. Aj ty si to vy­cí­til. Veď kto by bol šťastný, keď mu po­vieš, že ne­máš na neho čas a na os­tat­ných ľudí okolo áno? Preto si  ma aj ne­chal, ne­mal si vraj na mňa čas, alebo si si ho nech­cel nájsť.

Roz­chody bý­vajú ti­ché, smutné, ukri­čané, zvláštne. Najprv pri­chá­dza ľú­tosť a ne­po­cho­pe­nie, po­tom hnev a na­ko­niec zmie­re­nie sa s tým čo je, alebo skôr už nie je. Aj ja som náš roz­chod v pr­vom rade vní­mala ne­ga­tívne, hľa­dala som v ňom chyby, hne­vala som sa na teba, na seba, na celý svet. Bola som smutná, na­štvaná, mr­zutá a ne­chá­pala som, čo som uro­bila zle, kde na­stala chyba. Ne­skôr som si však uve­do­mila, že som ti vďačná. Veľa vecí som sa od teba na­učila, alebo skôr vďaka tebe. A čo som sa na­učila?

unsp­lash.com

Na­učila som sa, že klam­stvá vy­jdú stále na po­vrch. Na­učila som sa, že veľa rečí ne­zna­mená hneď veľkú múd­rosť. Na­učila som sa, že veľa li­chô­tok ne­zna­mená hneď veľa zá­ujmu. Na­učila som sa, že veľa obe­to­va­nia ne­zna­mená veľa šťas­tia. Na­učila som sa, že veľa boz­kov ne­zna­mená hneď veľa lásky.

Na­učila som sa vá­žiť si samú seba. Na­učila som sa ve­riť v samú seba, byť ne­bo­jácna, silná. Každá slza mi po­mohla vi­dieť čis­tej­šie svet okolo a vní­mať všetko krásne, prečo sa oplatí žiť a krá­čať ďa­lej. Na­učila som sa tr­pez­li­vosti a po­kore. Na­učila som sa, že zvlád­nem aj veci, o kto­rých som bola pre­sved­čená, že sú nad moje sily. Na­učila som sa byť v ti­chu len sama so se­bou a svo­jimi myš­lien­kami. Na­učila som sa mať hlavu hore a ísť ďa­lej aj cez pre­kážky. Na­učila som sa, že od­pus­te­nie sa­mej sebe ve­die k od­pus­te­niu tebe.

Preto ti od­púš­ťam, že si ma ne­chal a zá­ro­veň ti ďa­ku­jem, že si bol v mo­jom ži­vote. Vďaka tebe som po­cho­pila, že som sil­nej­šia, ako som si mys­lela, že bo­lesť, ktorú som cí­tila vtedy je znak toho, ako silno do­ká­žem mi­lo­vať.

Pra­jem ti len šťas­tie a aby si ko­nečne pri­šiel na to, čo chceš a na­šiel to. Ne­hne­vám sa už na teba, pre­tože si ma na­ko­pol žiť ži­vot po akom tú­žim a sna­žiť sa viac spl­niť si svoje sny.

Ďa­ku­jem, že si bol, ale je čas ísť ďa­lej.

Komentáre